Zorganizowane konferencje od roku akademickiego 2015/16:

8-10 czerwca 2016 - Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej

 

8 kwietnia 2016 - Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich

 

21-22 stycznia 2016 - Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki

 

27 października 2015 - Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej

 

Zorganizowane konferencje i wykłady gościnne w latach poprzednich...

 1. "Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w Polsce oraz w Unii Europejskiej" - 16 grudnia 1998 r. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Gospodarki.
 2. "Summer School of Human Rights and European Law" (lato 2003) z udziałem Dr. Pieta van Nuffela (Sąd Pierwszej Instancji w Luksemburgu) oraz Prof. Dr. Luc'a Reydamsa (Notre Dame University).
 3. "Konstytucyjność a praworządność w Unii Europejskiej" - 9 grudnia 2003.
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Otwarcie granic rynku a perspektywa BYĆ i MIEĆ człowieka oraz narodu"; Lublin, KUL, 23.02.2006 r., zorganizowana przez dr Artura Kusia wspólnie z Izbą Celną w Białej Podlaskiej.
 5. Szkolenie: Human Rights Monitoring (listopad 2006). Katedra zorganizowała to szkolenie wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych i Instytutem na rzecz Państwa Prawa. Szkolenie przeprowadził Dr Wouter Vandenhole z Katholieke Universiteit Leuven i Tilburg Universiteit.
 6. Pod koniec listopada w ramach wymiany Socrates Erasmus na KUL-u przebywała Pani Prof. Leocadia Díaz Romero z wydziału prawa Universidad Católica San Antonio de Murcia z Hiszpanii. 29 listopada 2006 r. wygłosiła wykład gościnny "Quo vadis Europa?".
 7. Seminarium Umiejętności prawnicze w ochronie praw podstawowych w Unii Europejskiej. W dniach 8-9 grudnia 2006 roku Katedra Prawa UE wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Umiejętności Prawniczych i Instytutem na rzecz Państwa Prawa zorganizowała seminarium międzynarodowe z udziałem Mec. Francois Moyse (Luxemburg), Prof. Delaine'a Swensona i Dra Tomasza Sieniowa.
 8. Międzynarodowe seminarium "TOŻSAMOŚĆ EUROPEJSKA, TOŻSAMOŚĆ NARODOWA A OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE" odbyło się 16 stycznia 2007 roku o godz. 13.00. W seminarium wzięli udział Prof. dr hab. Pasquale Policastro oraz Prof. dr Emilio Castorina z Uniwersytetu w Catanii.
 9. Międzynarodowa Konferencja "Układ z Schengen - szanse i zagrozenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy" - 28 lutego - 1 marca 2007 r. Konferencja zorganizowana we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie.
 10. Sesja naukowa "Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy", współorganizowana przez Katedrę Prawa UE wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziału Prawa KUL w dniu 29 września 2007 r. Referaty: Reforma UE - aspekty instytucjonalne (Dr T. Sieniow); Problematyka relacji instytucjonalnych miedzy UE a kościołami w traktatach europejskich (Ks. Prof. J. Krukowski); Wspólna Polityka Handlowa UE a pozycja Polski na  arenie międzynarodowej (Dr hab. A. Kuś).
 11. W dniach 19-21 listopada 2008 r. wykłady otwarte w języku niemieckim nt. "Das parlamentarische Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland", "Moral - Recht - Politik", "Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland" poprowadził Dr dr h. c. Jürgen Harbich z Bawarskiej Szkoły Administracji w Monachium, Profesor Wyższej Szkoły Administracyjnej Jinan/Shandong w Chinach.
 12. Wystawa plakatów z kolekcji Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, która odbyła się w dniach 15-22 grudnia 2008 r. w Collegium Iuridicum (Lublin, ul. Spokojna 1).
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa "60 lat bowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy" odbyła się 12 maja 2009 r. Współorganizowana przez Katedrę Prawa UE oraz Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Konrada Adenauera pod wspólnym patronatem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bohdana Zdziennickiego oraz Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec Andrzeja Kidyby.
 14. Konferencja pt. "Cudzoziemcy w Polsce: problemy i wyzwania", zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, odbyła się 15 września 2009 r.
 15. W dniach 16 listopada - 10 grudnia 2009 r. wykłady otwarte w języku angieslkim nt. "Construction of the European Union - long lasting process" oraz "Fostering the future: EU foreign policy as seen by a German diplomat" poprowadził były Konsul Generalny RFN w Vancouver i Melbourne Hans-Michael Schwandt. Pan Konsul gościł z wykładami na KUL również w dniach 11-29 listopada 2010 r.
 16. Konferencja naukowa Aktualne problemy kontroli konstytucyjności prawa organizowana wraz z Katedrą Prawa Handlowego odbyła się 12 listopada 2010 r.
 17. Konferencja pt. Migranci w procesie integracji - doświadczenia i rekomendacje, zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, odbyła się 17 listopada 2010 r.
 18. Konferencja pt. "Szanse i wyzwania Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej" zorganizowana we współpracy z Fundacją Nowy Staw odbyła się 13 kwietnia 2011 r.
 19. Konferencja pt. "Cudzoziemcy na rynku pracy", zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, odbyła się 28 września 2011 r.
 20. III Seminarium Naukowe z cyklu Człowiek - Społeczeństwo - Państwo pt. "Czy istnieją wartości europejskie?", zorganizowana przez Instytut Politologii KUL, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut Sądecko - Lubelski, odbyło się 17 listopada 2011 r.
 21. W dniu 29 marca 2012 r. odbyło się spotkanie z p. Zbigniewem Gniatkowskim z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dotyczące staży i kariery w instytucjach Unii Europejskiej.
 22. Konferencja pt. "ZANIKAJĄCE GRANICE. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina", zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa w ramach Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera, odbyła się 15 listopada 2012 r.
 23. Seminarum naukowe pt. "Stosowanie detencji wobec cudzoziemców", zorganizowane przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa odbyło się 26 marca 2013 r.
 24. Konferencja pt. "Cudzoziemcy w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem", zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej wraz z Instytutem na rzecz Państwa Prawa odbyła się 9 grudnia 2013 r.
 25. Konferencja pt. "Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej" zorganizowana przez Katedrę Prawa UE we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się 31 marca 2014 r.
 26. W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie z p. Agnieszką Zakrzewską (ambasador EU Careers) z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dotyczące staży i kariery w instytucjach Unii Europejskiej.
 27. I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Integracji Europejskiej zorganizo- wany przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej odbył się 25 kwietnia 2014 r. Kolejna edycja odbyła się 27 marca 2015 r.
 28. Konferencja pt. "10 lat polskiej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej" zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa odbyła się 9 maja 2014 r.
 29. W dniu 28 października 2014 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa podczas którego wykład na temat "Ochrona praw migrantów w systemie międzynarodowym i krajowym" wygłosił Prof. Roman Wieruszewski.
 30. Konferencja pt. "10 lat Agencji FRONTEX w Strefie Schengen" zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa odbyła się 22 kwietnia 2015 r.
 31. W dniu 8 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z p. Pawłem Wołkiem (funkcjonariuszem Policji), który przedstawił studentom perspektywy i możliwości aplikowania do organów bezpieczeństwa wewnętrznego RP.
 32. W dniu 21 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. "Jak skutecznie chronić prawa migrantów" zorganizowana we współpracy z Instytutem na rzecz Państwa Prawa. Konferencji towarzyszy prezentacja inicjatywy MIGRA–TEAM oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, które zostało powołane przy Wydziale Prawa KUL.
 33. Konferencja pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin pt. "Studenci zagraniczni w Lublinie: między integracją a wykluczeniem" zorganizowana przez Katedrę Prawa UE oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa odbyła się 10 czerwca 2015 r.
 34. Konferencja pt. "Acquis Return. Doświadczenia i perspektywy implementacji polityki powrotowej" zorganizowana przez Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa odbyła się dnia 17 czerwca 2015 r.
Autor: Anna Szachoń-Pszenny
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2020, godz. 22:05 - Anna Szachoń-Pszenny