Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, W. Sz. Staszewskiego, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 194.

Prezentowany tom Studiów i Materiałów jest pierwszym tomem serii wydawniczej, w ramach której Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zamierza prezentować zbiór artykułów naukowych i studiów przygotowywanych przez przedstawicieli nauki prawa międzynarodowego z różnych ośrodków naukowych, a także doktorantów Katedry.
Oprócz artykułów i studiów naukowych na łamach Studiów i Materiałów będą ukazywały się opracowania prezentujące sylwetki i twórczość naukową profesorów prawa międzynarodowego. Ponadto zamieszczane będą recenzje i noty recenzyjne książek z dziedziny prawa międzynarodowego. Przewidziano także dział, w którym będą publikowane teksty dokumentów międzynarodowych z różnych obszarów uregulowań prawnomiędzynarodowych, a zwłaszcza z zakresu polskiej praktyki traktatowej.
W tomie pierwszym opublikowano: I. Artykuły i Studia: Marlena CYMERMAN, Ewolucja europejskiego systemu kontroli przestrzegania praw człowieka; Paweł CZUBIK, Jednostronne pozaumowne preferencje handlowe na rzecz państw najsłabiej rozwiniętych; Robert GRZESZCZAK, Kilka uwag o demokracji w stosunkach międzynarodowych; Maja GRZYMKOWSKA, Rozwój biomedycyny a prawo międzynarodowe; Tomasz KAMIŃSKI, Instytucja zastrzeżeń w świetle ustawy o umowach międzynarodowych z 2000 roku; Barbara MIKOŁAJCZYK, Między bezpieczeństwem a prawami człowieka. Uwagi na temat stosowania klauzul wyłączających nadanie statusu uchodźcy w dobie zagrożenia terrorystycznego; Kinga STASIAK, Warunki dopuszczalności interwencji humanitarnej; Wojciech Szczepan STASZEWSKI, Zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości zorganizowanej w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę; II. Profesorowie prawa międzynarodowego: Anna SZAREK, Sylwetka Henryka Dembińskiego – profesora prawa narodów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; III. Materiały: Umowy o współpracy i wymianie młodzieży zawarte przez Polskę (oprac. W. Sz. Staszewski) oraz recenzje.


Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017, godz. 21:44 - Wojciech Staszewski