Działalność naukowa dr Anny Szarek-Zwijacz

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE I INNE OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE:

 

1. (Współautorzy: K. Stasiak, W. Sz. Staszewski), Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 171.

 

REDAKCJA:

 1. Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003, ss. 563.
 2. Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013, ss. 1448.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE I STUDIA:

 1. Problem odszkodowań wojennych dla obywateli polskich w stosunkach polsko – niemieckich, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 4, s. 31 – 61.
 2. Zarys problematyki operacji pokojowych ONZ, [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Staszewski, Lublin 2003, s. 267–282. 
 3. Sylwetka Henryka Dębińskiego - profesora prawa narodów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski (red.),  Prawo Międzynarodowe Publiczne. Studia i Materiały, tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 141-148.
 4. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego. Działalność Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, [w:] Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta, red. E. Szczot, Lublin 2007, s. 101-117.
 5.  Bronisław Bouffałł (1867-1949), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 41 – 51. 
 6. Henryk Dembiński (1900 – 1949), [w:] Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s. 83 – 92.
 7. Bronisław Bouffałł (1867-1949). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społęczno-Ekonomicznych w roku akademickim 1925/1926, [w:] Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2008, s.11-17.
 8. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania nacjonalizacji i restytucji mienia w Polsce [w:] Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku, red. W. Czapliński, B. Łukańko, Warszawa 2009, s. 336-360. Publikacja finansowana ze środków na naukę w ramach grantu 1H02A 03630.
 9. (współautor: A. Przyborowska – Klimczak) Rozwój praktyki traktatowej w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka, [w:] 40 lat minęło – praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, red. Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszora – Kostrzewa, Warszawa 2009, s. 267 – 285.
 10.  Nieważność zastrzeżeń do traktatów - kilka uwag w związku z zakończeniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego nad zagadnieniem zastrzeżeń do traktatów, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" 2012, vol. X, s. 85- 105.  
 11. (współautor: W. Sz. Staszewski), Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ - wybrane aspekty jej ustanowienia i funkcjonowania, [w:] Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, red. B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka, Bydgoszcz-Katowice 2014, s. 124-144. 
 12. Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 r., [w:] Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), red. P. Czubik, W. Burek, Kraków 2014, s. 13-30.  
 13. Zagadnienia prawa traktatów w aktualnych pracach Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, [w:] Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, red. K. Karski, Warszawa 2015, s. 109-132.
 14. "Państwo Palestyna" - status prawny i aktywność Palestyny we współczesnych stosunkach międzynarodowych, [w:] Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, red. J. Menkes, E. Cała - Wacinkiewicz, Warszawa 2015, s. 490 - 523.
 15. (współautor: W. Sz. Staszewski), Instytucja uznania państwa i jej stosowanie w praktyce polskiej oraz Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) w stosunku do państw powstałych po rozpadzie ZSRR, [w:] L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit" Sp. z o.o., Rzeszów 2015, s. 333-343.
 16. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień - rzeczywiste wzmocnienie ochrony praw dzieci?, [w:] M. Balcerzak, J. Kapelańska - Pręgowska (red.), Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, Toruń 2016, s. 159 - 187.
 17. (współautor: K. Stasiak), The United Nations Internal Dispute Resolution System After the Reform - the Real Chance for Justice ?, [w:] J. Nowakowska- Małusecka (ed.), New Challenges for International Law, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016,  s. 175 - 186. 

 

RECENZJE I GLOSY:

 1. Anna Przyborowska – Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Stanisław Wrzosek, Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór Dokumentów, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2002, s. 120, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 2, s. 196 – 197.
 2. Przyborowska–Klimczak A., Staszewski W., Wrzosek S., Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Radom 2002, ss. 312, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 14 (2004), z. 1, s. 358-360.
 3. Szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie przez notariusza czynności poza kancelarią - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z 28 czerwca 2013 r., "Nowy Przegląd Notarialny" 2014 nr 3, s. 57-70.

 

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE I W LEKSYKONACH:

 1. Hasła (15): Arbitraż międzynarodowy (s. 1110 – 1111), Azyl ( s. 1112), Bezpieczeństwo zbiorowe (s. 1112 – 1113), Ekstradycja (s. 1115 – 1116), Europejskie struktury współpracy (s. 1116 – 1117), Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (s. 1123 – 1124), Morze otwarte (s. 1125 – 1126), Morze terytorialne (s. 1126 – 1127), Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (s. 1133 – 1134), Ratyfikacja (s. 1141 – 1142), Rokowania dyplomatyczne (s. 1143 – 1144), Statek morski (s. 1146 – 1147), Światowa Organizacja Handlu (s. 1149), Uchodźca (s. 1150 – 1151), Umowa międzynarodowa (s. 1151 – 1152), [w:] Leksykon Obywatela, red. S. Serafin, B. Szmulik, Warszawa 2008.
 2.  Hasła (8): Cieśniny międzynarodowe (s. 311-312), Kanały międzynarodowe (s. 312 – 314), Nabycie terytorium (s. 314 – 316), Obszary morskie (s. 316 – 317), Terytoria niepodlegające władzy państwowej (s. 320 – 322), Terytorium państwowe (s. 322 – 323), Utrata terytorium (s. 323), Zwierzchnictwo terytorialne (s. 323- 325) [w:] Leksykon współczesnych zagadnień międzynarodowych, red. E. Cała – Wacinkiewicz, R. Podgórzyńska, D. Wacinkiewicz, Warszawa 2009.
 3. Rebus sic stantibus, [w:] Encyklopedia katolicka, tom XVI, Lublin 2012, kolumny 1263-1264. 
 4. Hasła (9): Cudzoziemcy (s. 34-39), Kosmiczne prawo (s. 149-157), Obywatelstwo (s.254-261 ), (współautor: K. Stasiak) Odszkodowania wojenne (s.273-282), Opieka dyplomatyczna i konsularna (s. 297-308), Prawo traktatów (s. 378-382), Traktatów zawieranie, przestrzeganie i wypowiadanie (s. 491-497), Traktaty a państwa trzecie (s.498-502 ), Uchodźcy (s.502-507), [w:] Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć, Warszawa 2012.
 5. Hasła (6): Ekstradycja (s. 100-101), Humanitarne prawo (s.123-125), Obywatelstwo (s.195-199), Organizacja międzynarodowa (s.220-221), Strefy morskie (s.446-449), Umowa międzynarodowa (s. 499-502), [w:] Leksykon administratywisty, red. S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała, Radom 2013.

 

SPRAWOZDANIA:

 1. ‘Kościół Polska Europa’ Konferencja naukowa zorganizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Prawo – Administracja – Kościół” 2000, nr 4, s. 196 - 199.
 2. Konferencja naukowa ‘Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku – próba podsumowania, „Prawo – Administracja – Kościół” 2001, nr 4, s. 305 - 306.
 3. Wykład Profesora Dietera Schenka pt. Poczta Polska w Gdańsku – historia pewnego morderstwa sądowego, „Prawo -Administracja – Kościół” 2001, nr 4, s. 307 – 308.
 4. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jasionka k. Rzeszowa, 16-19 IX 2008 r., "Studia Prawnicze KUL" 2009, nr 1, s. 233 - 235.

 

 

INNE:

 1. Ekonomiczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 94 – 98 (książka nierecenzowana).
 2. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnot Europejskich, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 30 – 36 (książka nierecenzowana).
 3. Integracja polityczna w ramach Wspólnot Europejskich, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 37 – 40 (książka nierecenzowana).
 4. Społeczne i kulturowe aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 102 – 106 (książka nierecenzowana).
 5. Unia Europejska a kraje Europy Środkowo – Wschodniej, [w:] Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 63 – 67 (książka nierecenzowana).
 6. A sample of some of the notable changes in the Polish Legal System due to the decisions of the European Court of Human Rights oraz Implementation of Judgments of the European Court of Human Rights - problem with law or practice? [w:] D. R. Swenson, K. Stasiak, A. Szarek, Poland and the European Court of Human Rights: Selected Issues and Recommendations, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Lublin 2011, s. 13-16 (książka nierecenzowana). Publikacja jest wynikiem projektu badawczego realizowanego przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego, w ramach grantu rozwojowego uzyskanego przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa.
 7. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2011 r., "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 3, s. 195 - 201.
 8. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec - grudzień 2011 r., "Studia Prawnicze KUL" 2012, nr 4, s. 251 - 254.
 9. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2012 r., "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 1, s. 213- 222.
 10. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec- grudzień 2012 r., "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 3, s. 213 - 217.
 11. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2013 r., "Studia Prawnicze KUL" 2013, nr 4, s. 169 - 174.
 12. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2013 r., "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 1, s. 263-271.

 13. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2014 r., "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 2, s. 189-192.

 14. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2014 r., "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 3, s. 205-212.
 15. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-wrzesień 2014 r., "Studia Prawnicze KUL" 2014, nr 4, s. 271-272.
 16. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2014 r., "Studia Prawnicze KUL" 2015, nr 1.
 17. (współautor: S. Graboń) DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2015 r., "Studia Prawnicze KUL" 2015, nr 2, s. 287-290.
 18. (współautor: S. Graboń), DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień-czerwiec 2015 r., "Studia Prawnicze KUL" 2015, nr 4, s. 223-232.
 19. (współautor: S. Graboń), DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec -wrzesień 2015 r., "Studia Prawnicze KUL" 2016, nr 1, s. 227-230.
 20. (współautor: S. Graboń), DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik - grudzień 2015 r., "Studia Prawnicze KUL" 2016, nr 2, s. 273-279.
 21. (współautor: S. Graboń), DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń - marzec 2016 r., "Studia Prawnicze KUL" 2016, nr 3, s. 237-242.
 22. (współautor: S. Graboń), DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, kwiecień  - czerwiec 2016 r., "Studia Prawnicze KUL" 2016, nr 4, s. 223-229.

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

 1. 10 grudnia 2008 r.: referat Od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka do systemu organów traktatowych wygłoszony podczas XXVI Dni Praw Człowieka z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zorganizowanych przez Katedrę Socjologii Prawa i Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL oraz Grupę Polską Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 10 grudnia 2008 r. 
 2. 19 czerwca 2009 r.: (wspólnie z A. Przyborowską-Klimczak) referat Rozwój praktyki traktatowej w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej "40 lat minęło - Praktyka i perspektywy Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów", zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z International Law Association, Warszawa, 18-19 czerwca 2009 r.
 3. 10 czerwca 2011 r.: referat Implementacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podczas konferencji "Poland and The European Court of Human Rights. Selected Issues and Recommendations" zorganizowanej przez Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa i Katedrę Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Lublin, 10 czerwca 2011 r. 
 4. 13 listopada 2013 r.: referat Geneza i przebieg prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej "50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych - praktyka i aktualne wyzwania" zorganizowanej przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 13-15 listopada 2013 r.
 5. 4 kwietnia 2014 r.: referat Zagadnienia prawa traktatów w aktualnych pracach Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego", zorganizowanej przez Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  Warszawa, 3-4 kwietnia 2014 r. 
 6. 16 maja 2014 r.: (wspólnie z K. Stasiak) referat Jurysdykcja sądowa w sprawach funkcjonariuszy ONZ wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Zjazdu Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego - „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego, Kroczyce, 14-16 maja 2014 r.
 7. 5 grudnia 2014 r.: referat Nowe protokoły wprowadzające zawiadomienia indywidualne w systemie traktatowym praw człowieka ONZ - rzeczywiste wzmocnienie ochrony? wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej "VII Warszawsko-toruńskiego kolokwium naukowego praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego", zorganizowanego przez Katedrę Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Komisję Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Toruń, 4-5 grudnia 2014 r.
 8. 9 grudnia 2014 r.: referat Struktura i skala naruszeń praw człowieka na Ukrainie w świetle raportów Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej -  XXXII Dni Praw Człowieka pt. "Wojna na Ukrainie w perspektywie praw człowieka", zorganizowanych przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności Instytutu Socjologii KUL, Lublin, 9-10 grudnia 2014 r.

 

WYJAZDY/KWERENDY NAUKOWE

 1.  Kwerenda naukowa w Bibliotece Pałacu Pokoju w Hadze (Holandia), 26 sierpnia - 6 września 2008 r., w ramach grantu: Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich na progu XXI wieku, realizowanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN.
 2. Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS: 4-10 maja 2014 r., Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy). 

 

Autor: Kinga Stasiak
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018, godz. 15:42 - Anna Szarek-Zwijacz