Dr Kinga Stasiak, Adiunkt-Sekretarz

 

EDUKACJA:
 • 2000 - 2005 studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (ukończone z wyróżnieniem;
  tytuł magistra uzyskała na podstawie pracy pt. „Interwencja humanitarna w świetle prawa międzynarodowego”, napisanej na seminarium z prawa międzynarodowego publicznego, pod kierunkiem dr hab. Anny Przyborowskiej - Klimczak)
 • 2001- Szkoła Letnia Centrum Prawa Amerykańskiego - Summer School of Human Rights and European Law (we współpracy z Catholic University of Leuven)
 • 2002 -  Szkoła Letnia Centrum Prawa Amerykańskiego – Summer School of Human Rights and European Law
 • 2003 i 2004 - udział w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition
 • 2003 - 2005 -Centrum Prawa Amerykańskiego KUL we współpracy z Chicago–Kent College of Law, ukończone z wyróżnieniem
 • 2005 - 2006 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • 2008 (VI-VII) - szkolenie dla doktorantów z międzynarodowego prawa karnego w Grotius Centre for International Legal Studies (Summer School on International Criminal Law) - stypendium w ramach Marie Curie Programme
 • 2010 - obrona pracy doktorskiej (19.10.2010), pt.: "Umiędzynarodowione trybunały karne  w systemie międzynarodowego sądownictwa karnego".Recenzentami pracy byli Pani Prof. Barbara Mikołajczyk (UŚ) i Pan Prof. Krzysztof Wiak (KUL). W dniu 16 listopada 2010 r. uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadano jej tytuł doktora nauk prawnych.
 • 2015 trzymiesięczny staż naukowy w Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Germany, w ramach Projektu

  „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

 

 PRACA:

 • 2006 - 2010 - asystent w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego KUL
 • 2011 - ... - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

międzynarodowe prawo karne, jak również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności międzynarodowej państw, jednostek i organizacji międzynarodowych, prawa humanitarnego oraz ochrony praw człowieka.

 

Działalność naukowa

 

Publikacje on-line


Zajęcia dydaktyczne:
Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)
Sądownictwo międzynarodowe (wykład)

Międzynarodowe prawo karne (wykład fakultatywny)

International Public Law (wykład fakultatywny)

International Organizations (wykład)


Kontakt:

kstasiak@kul.pl

 

 

Autor: Karina Olech
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2020, godz. 17:21 - Wojciech Staszewski