Artykuły naukowe

 1. Inculturazione nei paesi a idologii marxista sull'esempio della Polonia, w: Inculturazione e formazione Salesiana, Roma 1984, s. 289-302;
 2. Problemy metody formowania pojęcia bytu, „Studia Philosophiae Christianae" 1987 nr 2, s. 81-93;
 3. Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej, „Studia Philosophiae Christianae", 1988 nr 2, s. 139-160;
 4. Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja, „Studia Philosophiae Christianae" 1990 nr 2, s. 55-87;
 5. Uwarunkowania logicznej charakterystyki języka metafizyki, „Studia Philosophiae Christianae" 1991 nr 2, s. 109-117;
 6. Is there a „system" a metaphysics?, w: „Studi Tomistici. Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale", Citta del Vaticano 41 (1991), s. 237-46;
 7. Elementy „systemu metafizyki", „Principia" 1991 nr 3, s. 37-48;
 8. Systemy a filozofia, „Człowiek w kulturze" 1992 nr 1, s. 59-74;
 9. Czy system metafizyki. Wstępne ustalenia dotyczące pojęcia „systemu" metafizyki, „Zeszyty Naukowe KUL" 1988 (druk 1992) nr 4, s. 3-17;
 10. Z dziejów badań nad systemem metafizyki klasycznej, „Studia Philosophiae Christianae" 1992 nr 1, s. 105-118;
 11. Transcendentalia a poznanie metafizyczne, „Roczniki Filozoficzne", 1991-92, z.1, s. 305-22;
 12. O autonomiczne pojęcie sytemu metafizyki (cz. I), „Roczniki Filozoficzne", 1989-90 (druk 1993), s. 291-309;
 13. Dekalog a prawo naturalne, „Człowiek w kulturze" 3 (1994), s. 133-150;
 14. Dlaczego tomizm dziś?, „Człowiek w kulturze" 1994 nr 2, s. 143-164;
 15. O autonomiczne rozumienie systemu metafizyki, „Roczniki Filozoficzne" 1993 (druk 1994), z. 1, cz. II, s. 195-221;
 16. Pierwsze zasady wyrazem racjonalnego istnienia bytu, „Zeszyty Naukowe KUL" 1992 (druk 1995) nr 3-4, s. 29-43;
 17. Tomizm egzystencjalny a dziś filozofii, w: Filozofia dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin 1995, s. 283-300;
 18. Filozoficzne obrazy człowieka a psychologia, „Człowiek w kulturze" 1995 nr 6-7, s. 77-99;
 19. Źródła sporu o miejsce i rolę „ratio" w rozwoju człowieka, „Człowiek w kulturze" 1995 nr 4-5, s. 45-71;
 20. Kilka pytań odnośnie krytyki „Metafizyki" Mieczysława A. Krąpca przeprowadzonej przez Adama Nowaczyka, „Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991), nr 3-4, s,123-130;
 21. Aby przywrócić „mowę rzeczom", „Człowiek w kulturze" nr 6-7 (1995), s. 331-336;
 22. Transcendentalia w perspektywie historycznej, „Roczniki Filozoficzne" 1995 (druk 1996) z.1, s. 139-164;
 23. Logika formalna a metafizyka, w: Wprowadzenie do filozofii. Praca zbiorowa, Lublin 1996, s. 643-673;
 24. Aktualność tomizmu, w: Wprowadzenie do filozofii. Praca zbiorowa, jw., s. 705-739;
 25. Zarys ekologicznej filozofii (U postaw ekologicznego rozumienia rzeczywistości), „Zeszyty Naukowe KUL" 1996 (druk 1997) nr 3-4, s. 111-126;
 26. Wolność a prawda, „Człowiek w kulturze" 1997 nr 9, s. 51-60;
 27. Kongresowe rozmowy o wolności ludzkiej (wraz z P. Jaroszyńskim), „Człowiek w kulturze, 1997 nr 9, s. 11-19;
 28. Definicje „niepełnosprawności" a obraz człowieka, w: Integracja osób z niepełnosprawnością w społecznościach lokalnych, red. A. Juros, W. Otrębski, Lublin 1997, s. 89-94;
 29. Filozoficzne podstawy nienaruszalności życia ludzkiego, w: Człowiek nieuleczalnie chory, red. B. Block, W. Otrębski, Lublin 1997, s. 18-32;
 30. Logos i ethos filozofii, w: „Człowiek w kulturze" 10 (1998), s. 31-42;
 31. Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro, w: „Człowiek w kulturze" 11 (1998), s. 185-103;
 32. Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji rzeczywistości, w: Filozofia - wzloty i upadki (XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3-6 marca 1997), red. A. Nyga, A. Gudaniec, Lublin 1998, s. 59-85;
 33. Freedom and truth (Truth as a Way to Freedom), w: Freedom in contemporary culture, Acts of the World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, vol. I, Lublin 1998, s. 527-534;
 34. O etosie nauczyciela w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola brw [1998?], s. 397-402;
 35. Słowo wstępne, w: Vittorio Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki", Lublin 1998, s. 5-8; usunąć!!!
 36. Czym jest ludzka wolność?, w: „Paedagogia Christiana" 3 (1999), s. 5-18;
 37. Spór o metodę poznania realistycznego. Abstrakcja czy separacja?, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów? z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (1), red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999, s. 55-86;
 38. Wprowadzenie, w: Poznanie bytu czy ustalenie sensu? z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (1), red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin 1999, s. 5-6; (usnuąć!!!)
 39. Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?, w: „Człowiek w kulturze" 12 (1999), s. 93-103;
 40. Człowiek - istota otwarta na transcendencję, w: „Łódzkie Studia Teologiczne" 8 (1999), s. 105-117;
 41. Transcendentalia w perspektywie historycznej, w: Św. Tomasz z Akwinu, De Veritate. O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 1999, s. 117-40;
 42. Transcendentalia a poznanie metafizyczne, w: Św. Tomasz z Akwinu, De Veritate. O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 1999, s. 167-184.
 43. Pierwsze zasady „wyrazem" porządku racjonalnego, w: Św. Tomasz z Akwinu, De Veritate. O prawdzie, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 1999, s. 213-226.
 44. Thomas' Image of Man, w: Actas del IV Congreso Interational de la S.I.T.A., vol. III, Cordoba 1999, s. 1581-1586.
 45. Dialogos sobre la Metafisica. De la historia de la metafisica. Sesarrollo de la formacion del concepto de ser (wraz z M. A. Krąpcem), w: Pensamento y Cultura, Bogota 2 (1999), s. 115-134.
 46. Dlaczego filozofia bytu, w: Rozum otwarty na wiarę z cyklu Zadania współczesnej filozofii (2), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin 2000, s.67-76.
 47. Wolność na miarę człowieka, „Roczniki Filozoficzne, 47 (1999), z. 2 (druk 2000), s. 180-96;
 48. W poszukiwaniu źródeł prawdy, w: „Człowiek w Kulturze" 13 (2000), s. 83-95;
 49. Praktyczne skutki nihilizmu teoretycznego. Od nihilizmu do ekologii, w: W służbie rodziny, red. R. Bieleń, Warszawa 2000, s. 245-255;
 50. The Practical Consequences of Theorietical Nihilism, w: La Navicella della Metafisica. Dibattito sul nichilismo e la „terza navigazione" Armando, Roma 2000, s. 127-132;
 51. Logika formalna a metafizyka, w: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 3: Rozumieć filozofię i naukę, Lublin 2000, s. 137-202;
 52. Aktualność tomizmu, w: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik, t. 3: Rozumieć filozofię i naukę, Lublin 2000, s. 255-293;
 53. Veritas sequitur esse, „Roczniki Filozoficzne" 48 (2000), z. 1, s. 79-102;
 54. Dobro bytu, w: Wierność rzeczywistości, Lublin 2001, s. 129-143;
 55. Filozofia jako posługa prawdzie, w: Filozofia i teologia w życiu człowieka, red. P. Mazanka CSSR, Warszawa 2001, s. 150-159;
 56. Byt jako ratio recta speculabilium i podstawa wyróżnienia dziedziny poznania teoretycznego, w: Osoba i realizm w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (3/4), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2002, s. 215-232.
 57. Man - a Being Looking for the Source of Truth, w: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia. Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 Settembre 2000, vol. II, red. M. M. Rossi i T. Rossi, Roma 2002, s. 123-136.
 58. Narody dobrem społeczeństw czy zagrożeniem, w: „Cywilizacja" 1 (2002), s. 24-28;
 59. Religia wobec pseudoreligii, w: „Cywilizacja" 3 (2002), s. 16-21;
 60. Metafizyka jako specyficzny rodzaj poznania w kulturze zachodniej, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz i in., Lublin 2003, s. 91-109;
 61. Logika formalna a metafizyka, w: Wprowadzenie do filozofii, Lublin 2003 (wyd. II poszerzone dodruk), s. 643-672;
 62. Aktualność tomizmu, w: Wprowadzenie do filozofii, Lublin 2003 (wyd. II poszerzone, dodruk), s.705-739;
 63. Koncepcje bytu a rozumienie człowieka, w: Błąd antropologiczny z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (5), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 73-121;
 64. Wprowadzenie, w: Błąd antropologiczny z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (5), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 7-10; (Usunąć!!!)
 65. Słowo od wydawcy, w: Vittorio Possenti, Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki SDS, Lublin 2003, s. 5-7; (Usunąć!!!)
 66. Bonum sequitur esse rei, w: Św. Tomasz z Akwinu, De Bono. O dobru, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003, s. 185-198;
 67. Dobro bytu, w: Św. Tomasz z Akwinu, Do Bono. O dobru, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2003, s. 213-224;
 68. Słowo od wydawcy, w: Marie-Dominique Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne. List do przyjaciela, tłum. K. Kaczmarczyk, Lublin 2003, s. 5-8; (Usunąć!!!)
 69. Służyć prawdzie. O powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, w: „Człowiek w Kulturze" 15 (2003), s. 19-28;
 70. Powszechna Encyklopedia Filozofii w służbie studenta, dziennikarza i polityka, w: „Człowiek w Kulturze", 15 (2003), s. 123-136;
 71. Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński i inni, Lublin 2004, s. 45-58;
 72. Spór o przedmiot metafizyki realistycznej, w: Metafizyka w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (6), red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 61-88.
 73. O miejscu metafizyki w filozofii. Wprowadzenie, w: Metafizyka w filozofii z cyklu Zadania współczesnej metafizyki (6), s. 7-14;
 74. Transcendentalia i metafizyczne pierwsze zasady fundamentem racjonalnego poznania, w: Analogia w filozofii. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 43-68;
 75. Dlaczego potrzebny powrót analogii do filozofii. Wprowadzenie, w: Analogia w filozofii, jw., s.6-16; (usnąć !!!)
 76. Potrzeba kształcenia metafizycznego, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2005, s.33-44;
 77. Służba prawdzie służbą człowiekowi, w: Oblicza prawdy. Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22 stycznia 205, Toruń 2006, s.27-74.
 78. Czy filozofia może być państwowa? w: Człowiek i państwo. Przyszłość cywilizacji Zachodu, Lublin 2006, s.45-60;
 79. Koncepcja substancji w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, w: Zadania współczesnej metafizyki. Substancja-natura-prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek Lublin 2006, s. 89-120;
 80. W poszukiwaniu integralnego obrazu człowieka. Dwie wielkie syntezy wiedzy o człowieku, w: Renesansowy ideał Chrześcijaństwa. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Lublin 2006, s. 13-56. 1).
 81. Źródła dehumanizacji współczesnej kultury i polityki, w: Polityka a religia. Przyszłość cywilizacji Zachodu, red.P. Jaroszyński., Lublin 2007, s. 15-32;
 82. Racjonalność w etyce a normatywna moc prawdy, w: Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, red. K. Krajewski, Lublin 2007, s.131-142;
 83. O ethosie nauczyciela, w: Forum nauczycieli. Kwartalnik 1(24) styczeń-marzec 2007 Katowice, s. 3 - 14;
 84. Zródła różnorodnych koncepcji jedności bytowej człowieka, w: Dusza-umysł-ciało, Zadania współczesnej metafizyki, Lublin 2007, s.71-96.
 85. Odzyskać prawdę o człowieku, w: Dusze-umsył-ciało. Zadania współczesnej metafizyki, Lublin 2007, s.7-10.
 86. Dlaczego kreacjonizm? w: Polityka a religia. Przyszłość cywilizacji Zachodu, red.P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz i inni, Lublin 2008, s. 41-91.
 87. W jaki sposób dusza połączona z ciałem doznaje uczuć? W: św. Tomasz z Akwimu, De passionibus. O uczuciach, tłum. A. Białek, teks sprawdzili i poprawili Mieczysław A. Krąpiec OP, Andrzej Maryniarczyk SDB, Red. Naukowy, A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 293-298.
 88. Zmysły a rozum. Problem wzajemnego odniesienia, w: św. Tomasz z Akwimu, De passionibu. O uczuciach, tłum. A. Białek, teks sprawdzili i poprawili Mieczysław A. Krąpiec OP, Andrzej Maryniarczyk SDB, Red. Naukowy, A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 341-46.
 89. Doskonaląca byty funkcja dobra-celu, w: Spór o cel. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s.457-465.
 90. Prawa rodziny – między treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym. W poszukiwaniu antropologiczno-metafizycznego fundamentu Karty Praw Rodziny.W: 25 lat Karty Praw Rodziny – aktualność i wartość przesłania. Red. W.Wieczorek, M. Brzeziński. Lublin 2008 s. 24-42.
 91. Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej, w: GAudium in litteris, Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, red. Ks. S. Janeczek, W. Bajor, ks. M. M. Maciołek, Lublin 2009, s. 665-678.
 92. Koncepcja współczesnej filozofii realistycznej-metafizyki. Od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu do Mieczysława A. Krapca, w: Zeszyty Naukowe KUL, Rok 52(2009), Nr 2(206), s.83-94.
 93. Z dziejów powstania Powszechnej encyklopedii filozofii, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.10 Suplement, Lublin 2009, red. Naczelny A. Maryniarczyk, Lublin 2009, s. 1863 –880.
 94. Powszechna encyklopedia filozofii próbą ogarnięcia i systematyzacji filozofii. Układ dyscyplin i struktura filozofii realistycznej, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.10 Suplement, Lublin 2009, red. Naczelny A. Maryniarczyk, Lublin 2009, s. 885-887.
 95. O właściwą miarę sprawiedliwego działania, w: "Przyszłość Cywilizacji Zachodu", Lublin 2009, s.15-25.
 96. Rola filozofii w kształceniu humanistycznym , w: Edukacja katolicka: szanse i zagrożenia. I Międzynarodowy Kongres 21-22 listopada 2008 r., red. K. Bieliński SCsR WSKSM Toruń 2009, s.72-86.
 97. Tajemnica zła, w: Cywilizacja31(2009), s.22-31.
 98. Dlaczego filozofia realistyczna? Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s.27-50.
 99. Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnej, w: W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lublin, s. 11-27.
 100. Casus vendety a terroryzm. Filozoficzna próba analizy terroryzmu, w: Terroryzm – dawniej i dziś: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2010, s. 7-19.
 101. Miejsce i rola uczyć w strukturze bytowej człowieka, w: Osoba i uczucia. Zadania współczesnej metafizyki 12, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010, s.39-58.
 102. Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, w: Roczniki filozoficzne 58(2010), nr.1, s. 155-173.
 103. Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim, W: Człowiek w kulturze nr 21 (2009/2010) Lublin, s. 57-82.
 104. Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej, Roczniki Humanistyczne, 59 (2011), z. 8, s. 7-22.
 105. U źródeł narodzin nowożytnych ontologii, Studia Philosphiae Christianae 47(2011) 1, s.37-50.
 106. Problem prawdy w filozofii realistycznej. W: Spór o prawdę. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, P. Gondek, K. Stępień, Lublin 2011, s. 235-262.
 107. Suwerenność i godność osoby ludzkiej a totalitaryzm, w: Totalitaryzm jawny czy ukryty. Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński i inni, Lublin 2011, s. 107-116.
 108. Personalizm metafizyczny a personalizm Wincentego Granata, w: Współczesny fenomen osoby. Red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2011 a s. 47-60.
 109. Czym i dla kogo jest szczęście? W: Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, T. 3(58) 2011, s. 59-77.
 110. Autorytet metafizyki realistycznej, w: Człowiek w kulturze 22 (2011/2012), s. 33-44.
 111. Byt a dobro, w: Spór o dobro. Zadania współczesnej metafizyki nr. 14, red. A. Maryniarczyk, K. Stepień, P. Gondek, Lublin 2012, s. 33-52.
 112. Metafizyka osoby: Św. Tomasz z Akwinu, Mieczysław A. Krąpiec, Karol Wojtyła, w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka. Studia i rozprawy, red. Piotr Stanisław Mazur, Universum Philosophiae, WAM Kraków 2012, s. 83 – 100.
 113. Substancja jako klucz do rozumienia metafizyki Arystotelesa. Od fizykalnego do metafizycznego pojęcia substancji, red. M. Piwowarczyk, w: Studia Systematica 2(2012) Wrocław, s. 9-29.
 114. Mieczysława A. Krąpca wkład w rozwój filozofii i kultury: w: W trosce o rozumienie człowieka. Wykłady otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin 2012, s. 209-218.
 115. Logia formalna a metafizyka, w: Wprowadzenie do filozofii. Prac zbiorowa. M. Krąpiec, S. Kamiński, Z. Zdybicka, A. Maryniarczyk, P. Jaroszyński, Wydanie III, Lublin 2012, s. 643-672.
 116. Akutalność tomizmu, w: Wprowadzenie do filozofii. Wydanie III, Lublin 2012, s. 705-739.
 117. Kreacjonizm filozoficzny a ewolucjonizm. W: Jaki początek? Część I. Wiara i rozum o początku świata, red. Ks. Rajmund Pietkiewicz, Wrocław 2013, s. 71-118.
 118. Piękno – zagubione transcendentalne, w: Spór o piękno. Zadania współczesnej metafizyki 15, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin 2013, s. 63-82.
 119. The Metaphysical Cognition of the Person, W: Espíritu LXII (2013) n. 146, s. 361-372.
 120. Spór o opóźnioną animację. Prawdziwy czy pozorny problem?, w: Wokół genezy człowieka, red. Piotr ST. Mazur, Kraków 2013, s. 55-90.
 121. Homo Viator, w: Człowiek w Kulturze. Pismo poświecone filozofii kultury, 23(2013), s.29-36.
 122. Błąd metafizyczny i jego skutki w kulturze, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL profesora Henryka Kieresia, red. Tomasz Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta, Lublin 2014, s. 499-522.
 123. Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej, w: Rewolucja Genderowa, red. Nauk. Zdzisław Klawka, Toruń 2014, s. 25-38.
 124. Odkrycie natury bytów i jej wielorakie rozumienie, w: Spór o ludzką naturę, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudniec, Lublin 2014, s. 45-67.
 125. Osoba a wielokulturowość, w: Człowiek w kulturze 24 (2014) Lublin, s. 17-26.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:41 - Andrzej Zykubek