ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Czynny udział w kongresach, konferencjach i sympozjach

 

 

 

1989

 • Sympozjum zorg. przez Sekcję Metafizyki przy Komisji do spraw nauki w Seminarium Duchownym przy Episkopacie Polski (15 VI 1989).

1990

 • Is there a system of metaphysics?, IX Międzynarodowy Kongres Tomistyczny (Rzym wrzesień 1990).

1991

 • Transcendental and moral Goodness, III Congresso Internazionale „Etica e Societa Contemporanea” (Rzym 24–27 IX 1991).

1992

 • Tomizm egzystencjalny a dziś filozofii [wykład publiczny], org. TN KUL (Lublin 25 V 1992).
 • Wolność a prawda, V Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej „Freedom in contemporary culture” (Lublin 20–25 VIII 1996).

1998

 • Veritas sequitur esse, XL Tydzień Filozoficzny KUL pt. „Rozumieć prawdę”, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin 16–19 III 1998).
 • Czym jest ludzka wolność, Sympozjum pt. „Młodzież a wolność”, org. Instytut Pedagogiki UMK (Toruń 22 V 1998).
 • Mana Being open to Transcendence, Festiwal Kultury pt. „Trialogos: człowiek i twórczość” (Tallin, Estonia 7–9 IX 1998).
 • Abstrakcja czy separacja: droga poznania bytu czy pojęcia bytu?, I Sympozjum Metafizyczne pt. „Zadania współczesnej metafizyki: poznanie bytu czy ustalanie sensów?”, org. Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) (Lublin 11–12 XII 1998).

1999

 • Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza (głos w dyskusji panelowej), XLI Tydzień Filozoficzny pt. „Ratio et Fides”, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin III 1999).
 • Dlaczego filozofia bytu?, II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Fides et Ratio w rocznicę ogłoszenia – interpretacje – nadinterpretacje – deformacje”, org. Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 9–10 XII 1999).

2000

 • Arystotelesowsko-Tomaszowe kryteria podziału nauk spekulatywnych, XIII Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia w filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Filozofii Boga (Kazimierz Dolny nad Wisłą, grudzień 2000).
 • Specyfika i struktura Powszechnej Encyklopedii Filozofii, III Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Osoba i jej sposoby spełniania się w kulturze”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 14 XII 2000).

2001

 • Spór o przedmiot metafizyki: byt czy pojęcie bytu?, Sympozjum, org. Koło Filozoficzne Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (Kraków 11 I 2001).
 • Realizm Arystotelesa, XIV Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia w filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Filozofii Boga (Kazimierz Dolny nad Wisłą 5–7 XI 2001).
 • Byt jako ratio recta speculabilium i podstawa wyróżnienia dziedziny poznania teoretycznego, IV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „O realizm w filozofii”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 13 XII 2001).

2002

 • Pulchrum sequitur esse rei, XLIV Tydzień Filozoficzny, Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin luty 2002).
 • Metafizyka jako specyficzny rodzaj poznania w kulturze zachodniej, Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, Lublin 11 IV 2002).
 • Powszechna Encyklopedia Filozofii w służbie dziennikarza i polityka, Sympozjum pt. „Rola filozofii w kulturze”, org. WSKSiM (Toruń 16 XI 2002).
 • Rozumienie bytu a rozumienie człowieka, V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „»Błąd antropologiczny« i jego konsekwencje w kulturze”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 12 XII 2002).

2003

 • Rola języka naturalnego w metafizyce klasycznej (realistycznej), XLV Tydzień Filozoficzny pt. „Język – poznanie – rzeczywistość”, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin 24–27 II 2003).
 • Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna, II Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Kultura wobec techniki”, org. Katedra Filozofii Kultury (Lublin 9 IV 2003).
 • O logice Arystotelesa, XVIII Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Filozofii Boga KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą 15–16 XI 2003).
 • Spór o przedmiot metafizyki, VI Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, org. Katedra Metafizyki i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 11 XI 2003).

2004

 • Potrzeba edukacji filozoficznej, Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Filozofia i edukacja”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL (Lublin 5 V 2004).
 • Transcendentalia i pierwsze zasady fundamentem racjonalnego poznania świata, VII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Powrót do analogii w filozofii”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 10 XII 2004).

2005

 • Czy filozofia może być upaństwowiona, Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Człowiek a państwo”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL (Lublin 25 V 2005).
 • Rozumienie substancji u Arystotelesa i Tomasza z Akwinu oraz „Zamknięcie sympozjum”, VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Substancja – natura – prawo naturalne”, org. Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 15 XII 2005).

2006

 • Źródła różnorodnych koncepcji jedności bytowej człowieka, IX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Dusza – umysł – ciało. Spór o jedność bytową człowieka”, org. Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 14 XII 2006).

2007

 • O ethosie polskiego nauczyciela, Konferencja dla dyrektorów i wizytatorów pt. „Efektywny nadzór pedagogiczny”, org. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (Katowice 7 II 2007).
 • O etosie polskiego nauczyciela, V Forum Myśli Pedagogicznej pt. „Etyczne aspekty pracy szkoły”, org. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (Siedlce 28 III 2007).
 • Dlaczego kreacjonizm?, VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Ewolucjonizm czy kreacjonizm?”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, WSKSiM w Toruniu (Lublin 18 IV 2007).
 • O ethosie i logosie współczesnego wychowawcy, Sympozjum pt. „100 lat Salezjanów w Przemyślu (1907–2007)” (Przemyśl 27 X 2007).
 • „Zamknięcie sympozjum”, X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 13 XII 2007).

2008

 • Jak i dlaczego uprawiać filozofię metafizyczną, L Tydzień Filozoficzny, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin 10–14 III 2008).
 • O właściwą miarę sprawiedliwego działania, VII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, WSKSiM w Toruniu, Centre de Recherche en Étique Économique de l’Université Catholique de Lille (Francja), Gilson Society (USA) (Lublin IV 2008).
 • Karta praw rodziny: między prawem naturalnym a prawem stanowionym, Sympozjum z okazji 25-lecia Karty Praw Rodziny, org. Katedra Teologii Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL (Lublin 21 X 2008).
 • Rola filozofii w kształceniu humanistycznym, I Międzynarodowy Kongres Edukacji Chrześcijańskiej (Toruń 21–22 XI 2008).
 • Dlaczego filozofia realistyczna?, XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o rozumienie filozofii”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział SITA) (Lublin 11 XII 2008).
 • Z dziejów powstawania Powszechnej Encyklopedii Filozofii, cz. II pt. „Powszechna Encyklopedia Filozofii – dzieło polskich środowisk filozoficznych”, XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o rozumienie filozofii”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział SITA) (Lublin 11 XII 2008).

2009

 • Dlaczego filozofia realistyczna?, LI Tydzień Filozoficzny, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin 9–13 III 2009).
 • Filozofia realistyczna wobec terroryzmu. Casus wendety, VIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Terroryzm – dawniej i dziś”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, WSKSiM w Toruniu (Lublin 21 IV 2009).
 • Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnej, Sympozjum z cyklu „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, org. Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS (Lublin 17–18 VI 2009).
 • Miejsce i rola uczuć w strukturze bytowej człowieka oraz „Zamknięcie obrad”, XII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka”, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 10 XII 2009).

2010

 • Czym i dla kogo jest szczęście, LII Tydzień Filozoficzny, org. Koło Filozoficzne Studentów KUL (Lublin 8–12 marca 2010).
 • Suwerenność i godność osoby ludzkiej obroną przed totalitaryzmem, IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Totalitaryzm – jawny czy ukryty?”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA), Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Valladolid (Hiszpania) (Lublin 24 IV 2010).
 • Personalizm metafizyczny a personalizm Wincentego Granata, I Lubelskie Dni Personalizmu, org. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL (Lublin 26–27 IV 2010).
 • Problem prawdy w filozofii realistycznej, XIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o prawdę”, Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 10 XII 2010).
 • Problem „ateizacji” natury, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia o Bogu i religii” pt. „Bóg w przestrzeni publicznej”, org. Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin 16 XII 2010).

2011

 • Metafizyka osoby: Tomasz, Krąpiec, Wojtyła, Międzynarodowa konferencja z cyklu „W kręgu pytań o człowieka” pt. „Spór o osobę ludzką we współczesnej filozofii”, org. WSFP „Ignatianum” (Kraków 12–13 IV 2011).
 • Język metafizyki (filozofii), słownik, struktura i funkcja, Interdyscyplinarna Konferencja, org. Katedra Języków Romańskich KUL (Lublin 4–5 V 2011).
 • Homo viator, X Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Emigracja i cywilizacje”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, International Gilson Society (USA) (Lublin 14 V 2011).
 • Byt a dobro oraz „Zakończenie obrad”, XIV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o dobro”, Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katedra Filozofii Sztuki KUL (Lublin 15 XII 2011).

2012

 • Metafizyka jako ancilla scientiae et theologiae, Sympozjum pt. „Nauka a wiara”, org. Międzywydziałowa Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Biostruktury Zakład Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Białystok 6–9 III 2012).
 • Metafizyka człowieka w ujęcie św. Tomasza z Akwinu, org. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium w Białymstoku (Białystok 6 III 2012).
 • Osoba a wielokulturowość, XI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Cywilizacje wobec multikulturalizmu”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, International Gilson Society (USA) (Lublin 18 IV 2012).
 • Źródła sporu o opóźnioną animację: Arystoteles – Tomasz z Akwinu. Problem czy pseudo-problem?, II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „W kręgu pytań o człowieka” pt. „Spór o genezę bytu ludzkiego”, org. Katedra Antropologii Akademii „Ignatianum” (Kraków 19–20 IV 2012).
 • Mieczysław A. Krąpiec jako Arystoteles XX wieku [dwugłos nt. „Lubelska Szkoła Filozoficzna i jej mistrzowie”], XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Arystotelesowskie pt. „Główne pojęcia filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Filozofii Boga KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Koło Filozoficzne Studentów KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą 9–11 XI 2012).
 • Po co filozofia w czasie marnym?, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów KUL, org. Samorząd Doktorantów KUL (Lublin 16–18 XI 2012).
 • Piękno: zagubione transcendentale?, „Zamknięcie obrad”, XV Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o piękno”, org. Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katedra Filozofii Sztuki KUL (Lublin 14 XII 2012).

2013

 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej, Sympozjum, org. WSKSiM (Toruń 21 III 2013).
 • Metafizyka realistyczna podstawą zdrowej edukacji, XII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Edukacja na rozdrożu”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA) (Lublin 24 IV 2013).
 • The Metaphysical Cognition of the Person, Międzynarodowe Sympozjum, org. Universitet Oliba (Barcelona 14 VII 2013).
 • Odkrycie natury bytów i jej wielorakie rozumienie, „Zamknięcie obrad”, XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o naturę ludzką”, org. Katedra Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 12 XII 2013).

2014

 • Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II, XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Adler-Aquinas Institute (USA) (Lublin 12 V 2014).
 • Potrzeba uprawiania filozofii klasycznej, Konferencja dedykowana ks. prof. Edmundowi Morawcowi z okazji 50 lat pracy, połączona z wręczeniem Jubilatowi księgi pamiątkowej, org. Wydział Filozoficzny UKSW (Warszawa 15 V 2014).
 • Czy potrzebna jest dziś filozofii i kulturze metafizyka?, Letnia Akademia Filozofii, org. Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. Komisji Edukacji Narodowej (Warszawa 11 VII 2014).
 • Błąd antropologiczny i jego skutki w teologii i kulturze, Wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (1 X 2014).
 • Ideologia gender: jawne i ukryte cele, Wykład w ramach Kongresu Dyrektorów Placówek Salezjańskich w Uroczyskach (Proszowice 12 X 2014).
 • Błąd antropologiczny i jego skutki w kulturze, Wykład inauguracyjny na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim (20 X 2014).
 • Cóż po metafizyce w czasach trudnych?, Wykład z okazji wręczenia nagrody im. Mieczysława Gogacza za prace dyplomowe, org. Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW (Warszawa 29 XI 2014).
 • O powszechności dobra, Sympozjum, org. Wydział Uniwersytetu w Rožemberoku (Koszyce, Słowacja 2014).
 • Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne, XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o początek i koniec życia ludzkiego”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – oddział SITA (Lublin 11 XII 2014).

2015

 • Rola filozofii realistycznej w formacji intelektualnej elit, XIV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Elity – dawniej, dziś, jutro”, org. Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Adler-Aquinas Institute (USA) (Lublin 6 V 2015).
 • Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk, VIII Wykłady Otwarte im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca, org. Katedra Metafizyki, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 8 V 2015).
 • Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych. Elementy metafizyki języka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, org. Instytut Filologii Romańskiej UJ, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris-Sorbonne, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL (Lublin 4–5 IX 2015).
 • „Zamknięcie obrad”, XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Wojtyła o człowieku. Wokół antropologii Karola Wojtyły z okazji Roku św. Jana Pawła II”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 10 XII 2015).

2016

 • Tożsamość osoby ludzkiej - źródłem i obroną tożsamości Zachodu, XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji”, org. Katedra Filozofii Kultury KUL, WSKSiM, Adler-Aquinas Institute (Lublin 17 V 2016).
 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy adekwatnej teorii wychowania w ujęciu twórców Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, org. Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki UJ, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów „Paideia” (Kraków 29 IV 2016).
 • Rodzina fundamentem życia i rozwoju osoby ludzkiej, III Międzynarodowy Kongres „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, prawdy i pokoju” (Nitra–Lublin–Warszawa–Wrocław–Lwów), pt. „Kościół i państwo w służbie Rodziny”, Sesja w Lublinie, org. Wydział Prawa KUL (Lublin 17 X 2016).
 • Arystoteles: pierwsza wielka synteza filozoficzna, XXVII Sympozjum Arystotelesowskie (z okazji 2400. rocznicy urodzin Stagiryty) z cyklu „Główne problemy filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Katedra Metafizyki KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą 18–20 XI 2016).
 • Metafizyka Arystotelesa – uniwersalny paradygmat filozofii, „Zamknięcie obrad”, XIX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Metafizyka Arystotelesa u podstaw kultury filozoficznej: w 2400. rocznicę urodzin Arystotelesa”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 1 XII 2016).

2017

 • Antropologiczne podstawy o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcji uniwersytetu, XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy”, org. Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Adler-Aquinas Institute (USA) (Lublin 8 VI 2017).
 • Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji świata i człowieka, „Zamknięcie obrad”, XX Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Św. Tomasz z Akwinu i punkty zwrotne w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Z okazji 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – oddział Società Internazionale Tommaso d”Aqiuno (Lublin 7 XII 2017).

2018

 • É. Gilsona i M. A. Krąpca ABC odbudowywania cywilizacji łacińskiej, XVII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Filozofia a cywilizacje – w rocznicę śmierci É. Gilsona i M. A. Krąpca”, org. Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Sekcja Historii Filozofii UKSW, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Adler-Aquinas Institute (USA) (Lublin 6 VI 2018).
 • Osoba ludzka zasadą formowania ładu społecznego, Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, Sesja w Lublinie, org. Wydział Prawa KUL pt. „Prawo a wartości w Europie” (Lublin 17 X 2018).
 • Elementy syntezy w metafizyce Arystotelesa, XXIX Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Podstawowe pojęcia filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Katedra Metafizyki KUL (Kazimierz Dolny nad Wisłą 12–14 X 2018).
 • Bez prawdy o dobru nie ma miłości, Sympozjum pt. „Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa” (Kraków–Łagiewniki 17 XI 2018).
 • Czym jest metafizyka? [udział w trójgłosie], XXI Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o metafizykę: w 10. rocznicę śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 6 XII 2018).
 • Co M. A. Krąpiec wniósł do współczesnej metafizyki? [udział w dyskusji panelowej], Co Mieczysław A. Krąpiec wniósł do współczesnej filozofii?, XXI Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Spór o metafizykę: w 10. rocznicę śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 6 XII 2018).

2019

 • Paedagogia perennis, XVIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji Zachodu” pt. „Pedagogika – nauka czy ideologia?”, org. Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, WSKSiM, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Adler-Aquinas Institute (Lublin 10 IV 2019).
 • Źródła problematyki istnienia, z cyklu: „Dysputy metafizyczne wokół myśli Mieczysława A. Krąpca” – Debata I pt. „Spór o istnienie”, org. Katedra Metafizyki KUL (Lublin 23 V 2019).
 • Tomasza reinterpretacja Arystotelesa koncepcji bytu i istoty, XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu: „Podstawowe pojęcia filozofii Arystotelesa”, org. Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Katedra Metafizyki KUL, Koło Filozoficzne Studentów KUL, Wydział Filozofii (Kazimierz Dolny nad Wisłą 11–13 X 2019).
 • Rodzina ludzka fundamentem życia i rozwoju osoby ludzkiej, [oraz przewodniczenie panelowi], sesja lubelska pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” – III Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju”, org. Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Wydział Lekarsko-Dentystyczny UM w Lublinie, [Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Ministerstwo Sprawiedliwości] (Lublin 16–17 X 2019).
 • „Zamknięcie obrad”, XXII Ogólnopolskie Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” pt. „Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne”, org. Katedra Metafizyki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (Lublin 5 XII 2019).

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 12:03 - Andrzej Zykubek