Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

 

Wstępy i wprowadzenia

 

 

 1. Słowo od Redakcji (z M. A. Krąpcem), w: Arystoteles, Metafizyka = Ta meta ta fysika = Metaphysiea, t. 1, red. nauk. A. Maryniarczyk, tekst pol. oprac.
 2. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, na podstawie tłum. T. Żeleźnika, Lublin: RW KUL 1996, s. I-III; wyd. 2, Lublin: PTTA 2017, s. 7-11.
 3. Słowo wstępne, w: V. Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki", przekł. J. Merecki, Lublin: PTTA 1998, s. 5-8.
 4. Wprowadzenie, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin: PTTA 1999, s. 5-6.
 5. Wprowadzenie, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de veritate = Dysputy problemowe o prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin: RW KUL 1999, s. 11-13 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2018, s. 9-11).
 6. Wprowadzenie, w: Rozum otwarty na wiarę: „»Fides et ratio« - w rocznicę ogłoszenia", red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2000, s. 7-10.
 7. Wprowadzenie, w: M. A. Krąpiec, O rozumienie świata, Lublin: Wyd. KUL 2002, s. 7.
 8. Wprowadzenie, w: Osoba i realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2002, s. 7-11.
 9. Słowo od wydawcy, w: V. Possenti, Filozofia po nihilizmie: Spojrzenie na przyszłość filozofii, przeł. J. Merecki, Lublin: PTTA 2003, s. 5-7.
 10. Słowo od wydawcy, w: M.-D. Philippe, Pielgrzymowanie filozoficzne: List do przyjaciela, przeł. K. Kaczmarczyk, Lublin: PTTA 2003, s. 5-8.
 11. Wprowadzenie, w: Błąd antropologiczny, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2003, s. 7-10.
 12. Wprowadzenie, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de bono, de appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 7-8 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o dobru: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 21-22, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2019, s. 5-7).
 13. Słowo od Wydawcy, w: M. A. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin: PTTA 2004, s. 5-6; wyd. 2 popr., Lublin: PTTA 2008, s. 5-6.
 14. Wprowadzenie: O miejscu metafizyki w filozofii, w: Metafizyka w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2004, s. 7-14.
 15. Wprowadzenie: Dlaczego potrzebny powrót analogii do filozofii?, w: Analogia w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin: PTTA 2005, s. 6-13.
 16. Słowo od polskiego wydawcy, w: B. Wald, Filozofia w studium teologii, tłum. J. Ja- kuszko, Lublin: PTTA 2006, s. 5-8.
 17. Słowo wprowadzenia, w: 400 lat Witowa: 1606-2006, red. A. Maryniarczyk, Witów-Lublin: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej-PTTA 2006, s. 5-7.
 18. Wprowadzenie, w: Substancja, natura, prawo naturalne, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2006, s. 9-12.
 19. Wprowadzenie, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de ideis, de scientia Dei = Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 7-12.
 20. Wprowadzenie: Odzyskać prawdę o człowieku, w: Dusza, umysł, ciało: Spór o jedność bytową człowieka, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2007, s. 7-10.
 21. Słowo wstępne: W dialogu poszukiwać prawdy, w: O człowieku, z M. A. Krąpcem rozm. R. J. Weksler-Waszkinel, Lublin: PTTA 2008, s. 5-10 (Foreword: To Seek the Truth in Dialogue, w: On Man, trans. W. Hansen, Lublin: PTTA 2012, s. 5-9; Vstuplenie: Iskat istinu v dialoge, w: O ćeloveke, per. J. Zaloska, Ljublin: Pol’skoe Obśestvo Fomy Akvinskogo 2015, s. 5-10).
 22. Wprowadzenie, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de sensualitate, de passionibus animae = Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2008, s. 7-9 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o uczuciach: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 25-26, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2020, s. 5-8).
 23. Wprowadzenie: Rozpoznać cel i odkryć rozumną przyczynę świata, w: Spór o cel: Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2008, s. 7-10.
 24. Słowo od Wydawcy, w: V. Possenti, Trzecie żeglowanie: Filozofia bytu a przyszłość metafizyki, tłum. A. Fligel-Piotrowska, J. Merecki, Lublin: PTTA 2009, s. 5-6.
 25. Słowo od Wydawcy, w: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin: PTTA 2009, s. 5-7.
 26. Słowo wprowadzenia, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10: Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 11-13.
 27. Słowo wstępne: Poznawać czy myśleć, w: O poznawaniu, z M. A. Krąpcem rozm. H. Kiereś, Lublin: PTTA 2009, s. 5-11.
 28. Wprowadzenie, w: Spór o rozumienie filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2009, s. 7-10.
 29. Słowo wprowadzenia, w: Polski Arystoteles XX wieku, red. A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2010, s. 5-9.
 30. Wprowadzenie, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de synderesi, de conscientia = Dysputy problemowe o synderezie, o sumieniu, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2010, s. 7-11 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i ij, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2018, s. 5-10).
 31. Wprowadzenie: Uczucia darem czy balastem?, w: Osoba i uczucia, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2010, s. 7-10.
 32. Słowo od Wydawcy, w: P. Jaroszyński, Metafizyka czy ontologia?, Lublin: PTTA 2011, s. 5-8.
 33. Słowo wprowadzenia, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. nacz. A. Maryniar- czyk, t. 1, Lublin: PTTA 2011, s. 9-16.
 34. Słowo wprowadzenia, w: Promotor kultury klasycznej, red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2011, s. 5-9.
 35. Słowo wstępne: W poszukiwaniu sprawiedliwego prawa, w: O prawie, z M. A. Krąpcem rozm. K. Wroczyński, Lublin: PTTA 2011, s. 5-9.
 36. Wprowadzenie, w: Spór o prawdę, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2011, s. 7-10.
 37. Słowo od Wydawcy, w: V. Possenti, Zarys filozofii polityki, przekł. A. Fligel, Lublin: PTTA 2012, s. 5-8.
 38. Słowo od Wydawcy, w: J. Sochoń, Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin: PTTA 2012, s. 5-9.
 39. Słowo wprowadzenia, w: Słownik - przewodnik filozoficzny, red. nacz. A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2012, s. 7-9.
 40. Słowo wprowadzenia, w: W trosce o rozumienie człowieka, red. nauk. A. Mary- niarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2012, s. 5-8.
 41. Wprowadzenie, w: Spór o dobro, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2012, s. 7-10.
 42. Słowo od Wydawcy, w: Aleksander z Afrodyzji, O duszy, przekł. M. Komsta, Lublin: PTTA 2013, s. 5-8.
 43. Słowo od Wydawcy, w: św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do “Hermeneutyki" Arystotelesa, przekł., wprowadzenie i komentarz A. Stefańczyk, Lublin: PTTA 2013, s. 5-8.
 44. Słowo od Wydawcy, w: Z. J. Zdybicka, Religia a religioznawstwo, Lublin: PTTA 2013, s. 5-7.
 45. Słowo wprowadzenia, w: W trosce o godziwe prawo, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2013, s. 5-8.
 46. Wprowadzenie, w: Spór o piękno, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2013, s. 7-10.
 47. Słowo wprowadzenia, w: O uniwersytecie, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2014, s. 5-12.
 48. Słowo wstępne: „Poznaj samego siebie", w: O etyce, z M. A. Krąpcem rozm. P. Jaroszyński, Lublin: PTTA 2014, s. 5-9.
 49. Wprowadzenie, w: Spór o naturę ludzką, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2014, s. 7-11.
 50. Słowo od Wydawcy, w: W. Dłubacz, Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 51. Słowo od Wydawcy, w: M. A. Krąpiec, Język i świat realny, wyd. 2, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 52. Słowo wprowadzenia, w: O polityce, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2015, s. 5-8.
 53. Słowo od Wydawcy, w: Temistiusz, Parafraza „O duszy" Arystotelesa, przekł., wprowadzenie i komentarz M. A. Komsta, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 54. Wprowadzenie, w: Z. Pańpuch, W poszukiwaniu szczęścia: Śladami aretologii Platona i Arystotelesa, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 55. Wprowadzenie, w: Z. Pańpuch, Szczęście a polityka: Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 56. Wprowadzenie, w: Spór o początek i koniec życia ludzkiego, red. nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2015, s. 7-10.
 57. Wprowadzenie, w: K. Stępień, W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa, Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 58. Wprowadzenie, w: W. Dłubacz, Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa, wyd. 2 poszerz., Lublin: PTTA 2015, s. 5-7.
 59. Wprowadzenie, w: B. Kiereś, U podstaw pedagogiki personalistycznej: Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie, Lublin: PTTA 2015, s. 7-9.
 60. Wprowadzenie, w: A. Gudaniec, Paradoks bezinteresownej miłości: Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin: PTTA 2015, s. 7-9.
 61. Wprowadzenie, w: B. Czupryn, Prawda o człowieku fundamentem rozwoju osobowego, Lublin: PTTA 2015, s. 7-9.
 62. From the Publisher = Od Wydawcy, w: K. Wojtyła, Considerations on the Essence of Man = Rozważania o istocie człowieka, transl. J. Grondelski, Lublin-Roma: PTTA-SITA 2016, s. 5-13.
 63. Słowo wprowadzenia, w: Pierwszy polski metafizyk, red. A. Maryniarczyk, P. Gondek, K. Stępień, Lublin: PTTA 2016, s. 5-10.
 64. Wprowadzenie, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin: PTTA 2016, s. 7-13.
 65. From the Publisher = Od Wydawcy, w: K. Wojtyła, Ethics Primer = Elementarz etyczny, transl. H. McDonald, Lublin-Roma: PTTA-SITA 2017, s. 5-15.
 66. Słowo od Wydawcy, w: V. Possenti, Osoba nową zasadą, przekł. J. Merecki, Lublin: PTTA 2017, s. 5-7.
 67. Słowo od Wydawcy, w: Z. J. Zdybicka, Partycypacja bytu, Lublin: PTTA 2017,
 68. 5-9.
 69. Słowo wprowadzenia: Dobro wspólne czy wspólnota dóbr, w: O dobru wspólnym, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2017, s. 5-9.
 70. Wprowadzenie, w: O metafizyce Arystotelesa: U podstaw filozofowania realistycznego, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Kunat, A. Pańpuch, Lublin: PTTA 2017, s. 7-10.
 71. Słowo od Wydawcy, w: Temistiusz, Parafraza księgi XII„Metafizyki" Arystotelesa, przekł., wprowadzenie i komentarz M. A. Komsta, Lublin: PTTA 2018, s. 5-8.
 72. Słowo wprowadzenia, w: O realizm w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2018, s. 5-9.
 73. Wprowadzenie, w: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, W. Daszkiewicz, Lublin: PTTA 2018, s. 7-11.
 74. Wprowadzenie, w: Spór o metafizykę: W10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąp- ca OP, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki, Lublin: PTTA 2019, s. 7-10.
 75. Introduction = Wprowadzenie, w: S. Kamiński, On the Methodology of Metaphysics = Z metodologii metafizyki, transl. M. B. Stępień, Lublin-Roma: PTTA- SITA 2018, s. 5-14.
 76. Słowo wprowadzenia, w: W służbie uniwersytetu i Kościoła, red. nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2019, s. 5-9.
 77. A Word from the Publisher = Słowo od Wydawcy, w: S. Kamiński, On the Methods of Contemporary Metaphysics = Metody współczesnej metafizyki, transl. M. B. Stępień, Lublin-Roma: PTTA-SITA 2019, s. 5-11.
 78. A Word from the Publisher = Słowo od Wydawcy, w: S. Kamiński, On the Metap- hysical Cognition = O poznaniu metafizycznym, transl. M. B. Stępień, Lublin-Roma: PTTA-SITA 2020, s. 5-8.
 79. Słowo od Wydawcy, w: P. Jaroszyński, Kultura: Dramat natury i osoby, Lublin: PTTA 2020, s. 5-7.
 80. Słowo od Wydawcy, w: H. Kiereś, Filozofia sztuki, Lublin: PTTA 2020, s. 5-7.
 81. Słowo od Wydawcy, w: T. Kuczyński, Duch jako forma ciała: Św. Tomasza z Akwinu metafizyka człowieka, Lublin: PTTA 2020, s. 5-7.
 82. Słowo od Wydawcy, Arystoteles, Analityki pierwsze, Analityki wtóre, przekł. i oprac. M. A. Wesoły, red. tomu A. Maryniarczyk, Lublin: PTTA 2020, s. 5-11.
 83. Słowo od Wydawcy, w: V. Possenti, Powrót do bytu: Pożegnanie z metafizyką nowożytną, przekł. J. Merecki, Lublin: PTTA 2020, s. 5-7.
 84. Wprowadzenie, w: Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, Lublin: PTTA 2020, s. 7-10.

 

 

 

 

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 12:26 - Andrzej Zykubek