Rozprawy doktorskie napisane pod kierunkiem
ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka SDS

 

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk jest promotorem 41 doktoratów

 

 

1996

 • Mgr Danuta Kreft, Specyfika filozofowania w szkole lubelskiej, Lublin 1996 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL).

 

1997

 • Mgr Krzysztof Paczos MIC, Kwestia obiektywności praw ekonomicznych na przykładzie teorii Adama Smitha: filozoficzne podstawy teorii Adama Smitha, Lublin 1997 (rec. ks. dr hab. I. Dec, PWT Wrocław, prof. dr hab. R. Legutko, UJ, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP).

 

1998

 • Mgr Piotr Stanisław Mazur, Podstawy wyróżnienia umysłowej władzy poznawczej człowieka i jej nazw w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1998 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL).

Druk pt. O nazwach intelektu, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004, s. 146.

 

1999

 • Mgr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Podstawy koncepcji sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1999 (rec. ks. prof. dr hab. I. Dec, PWT Wrocław, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL).

Druk: Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2002, s. 141.

 • Mgr Paweł Skrzydlewski, Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 1999 (rec. prof. dr hab. T. Kwiatkowski, UMCS, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL).

Druk pt. Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 313.

 • Mgr Stefan Klemczak, Dola ludzka w „Boskiej komedii” czyli dialektyka i metafizyka dosiężnej podróży Dantego, Lublin 1999 (rec. prof. dr hab. W. Stróżewski, UJ, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL);

 

2000

 • Mgr Piotr Iwański, Koncepcja filozofii ks. Piotra Chojnackiego, Lublin 2000 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, ks. prof. dr hab. S. Wielgus, KUL).

Druk pt. Ks. Piotra Chojnackiego koncepcja filozofii, Busko-Zdrój: Wydawnictwo Eudajmonia-Zdrój, 2009, s. 277.

 

2002

 • Ks. mgr Jan Jankowski, Epistemiczno-metafizyczne podstawy koncepcji „społeczeństwa otwartego” Karla Raimunda Poppera, Lublin 2002 (rec. prof. dr hab. H. Jakuszko, UMCS, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Mgr Peter Fotta OP (Trnavà, Słowacja), Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii realistycznej, Lublin 2002 (rec. ks. dr hab. Ignacy Dec, PWT Wrocław, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

 

2003

 • Mgr Paweł Furdzik OCD, Kontemplacja jako przejaw najdoskonalszego życia osobowego człowieka w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2003 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, prof. Z. J. Zdybicka USJK, KUL).

 

 

2004

 • Mgr Tomasz Duma, Gallusa Mansera teoria aktu i możności jako podstawa rozumienia tomizmu, Lublin 2004 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL).

Druk pt. Akt i możność w filozofii realistycznej: Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 257.

 • Ks. mgr Imrich Degro (Słowacja), Problem ludzkiej wolności i jej granice w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2004 (rec. ks. prof. J. Sochoń, UKSW, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).
 • Mgr Paweł Gondek, Problem celowości w filozofii Arystotelesa, Lublin 2004 (rec. ks. prof. E. Morawiec, UKSW, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).

 

2005

 • Ks. mgr Marko Rozkoš (Rožemberok, Słowacja), Antropologiczno-metafizyczne podstawy zależności prawa stanowionego od prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2005, s. 367 (rec. dr hab. M. Piechowiak, prof. UZ, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).
 • Mgr Teresa Bojarska-Szot, Tomasza z Akwinu koncepcja jakości działaniowych (habitus operativi), Lublin 2005, s. 186 (rec. prof. dr hab. Feliks Krause, UG, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL);
 • Mgr Zbigniew Pańpuch, Arete jako sposób spełniania się człowieka według Platona i Arystotelesa, Lublin 2005, s. 423 (rec. prof. dr hab. D. Krynicka-Siury, UW, prof. dr hab. P. Jaroszyński, KUL).

Druk pt. W poszukiwaniu szczęścia: śladami aretologii Platona i Arystotelesa, Lublin: Wydawnictwo PTTA, Wydawnictwo KUL 2015, s. 331; Szczęście a polityka: aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa, Lublin: Wydawnictwo PTTA, Wydawnictwo KUL 2015, s. 304.

 

2006

 • Mgr Arkadiusz Gudaniec, Paradoks miłości bezinteresownej. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 255 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

Druk pt. Paradoks bezinteresownej miłości: studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu, Lublin: Wydawnictwo PTTA, Wydawnictwo KUL 2015, s. 298.

 • S. mgr Gabriela Šarníkowá OP (Rožemberok, Słowacja), Praktyka cnót jako droga doskonalenia życia osobowego człowieka w ujęciu Jacka Woronieckiego, Lublin 2006, s. 344 (rec. ks. bp. prof. I Dec, PWT Wrocław, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Ks. mgr Wojciech Gretka, Teoria aktu i możności w wyjaśnianiu dynamizmu osoby ludzkiej w ujęciu Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2006, s. 228 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Mgr Katarzyna Stępień, Spór o podstawy racjonalności prawa. Analiza wybranych stanowisk, Lublin 2006, s. 236 (rec. dr hab. M. Piechowiak, UZ, prof. dr hab. M. A. Krąpiec OP, KUL).

Druk pt. W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa, Lublin: Wydawnictwo PTTA, Wydawnictwo KUL 2015, s. 379.

 • Mgr Andrzej Jastrzębski OMI, Koncepcja personalizmu szkoły bostońskiej: Bordena Parkera Bowne’a próba przezwyciężenia naturalizmu i materialistycznego ewolucjonizmu w rozumieniu człowieka, Lublin 2006, s. 222 (rec. ks. prof. dr hab. B. Gacka, UKSW, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

Druk pt. Pierwszy personalista amerykański. Personalizm Bordena Parkera Bowne’a, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 194.

 

2007

 • Mgr Wojciech Daszkiewicz, Tomasza z Akwinu koncepcja intuicji intelektualnej i jej rola w poznawaniu rzeczywistości, Lublin 2007, s. 295 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, UKSW, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).

Druk pt. Intuicja intelektualna w metafizyce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 306.

 

2008

 • Mgr Katarzyna Trębicka, Poznanie samego siebie w aktach refleksji intelektualnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu: analiza wybranych tekstów, Lublin 2008, s. 202 (rec. ks. prof. E. Morawiec, UKSW, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Mgr Katarzyna Kowalewska (Suchenia), Johna Rawlsa koncepcja bezstronnej sprawiedliwości jako zasady organizującej prawny ład społeczny. Studium z podstaw filozofii prawa, Lublin 2008, s. 200 (rec. ks. prof. dr hab. R. Moń, UKSW, prof. dr hab. P. Jaroszyński, KUL).

 

2009

 • Mgr Czesław Karwot, Człowiek jako system względnie izolowany w ujęciu Romana Ingardena. Studium z metafizyki człowieka, Lublin 2009 (rec. ks. prof. T. Biesaga SDB, WSFP „Ignatianum”, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

 

2010

 • Mgr Anna Nowakowska, Metafizyczno-antropologiczne implikacje New Age, Lublin 2010 (rec. dr hab. P. Mazanka CSSR, prof. UKSW, dr hab. R. Ptaszek, prof. KUL).

 

2011

 • Mgr Tomasz Mioduszewski SAC, Źródła sporu o podstawy poznania realistycznego w lubelskiej szkole filozoficznej, Lublin 2011 (rec. prof. dr hab. P. Mazanka CSSR, UKSW, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

Druk pt. Spór o realizm w lubelskiej szkole filozoficznej, Ząbki: Wydawnictwo „Apostolicum” 2013, s. 271.

 • Mgr Anna Śpikowska, Czynniki wyznaczające naturę ludzką i sposoby jej aktualizacji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów i współczesnych komentarzy, Lublin 2011 (rec. ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec, PWT Wrocław, dr hab. K. Wroczyński, KUL).

 

2013

 • Ks. mgr Grzegorz Szumera, Metafizyczne podstawy i konsekwencje teorii creatio ex nihilo: studium filozoficznej argumentacji na podstawie Summa contra Gentiles, Lublin 2013, s. 209 (rec. prof. dr hab. P. Mazanka CSSR, UKSW, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).

Druk pt. Metafizyka stworzenia: świętego Tomasza teoria creatio ex nihilo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2017, s. 221.

 • Mgr Emil Ragan (Słowacja), Transcendencja osoby w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Karola Wojtyły, Lublin 2013 (rec. dr hab. P. S. Mazur, prof. AI Kraków, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Mgr Reet Otsason, Tomaszowa koncepcja anima separata jako podstawa do rozumienia aktów osobowych człowieka, Lublin 2013 (rec. prof. dr hab. A. Andrzejuk, UKSW, dr hab. W. Bajor, prof. KUL).

 

2014

 • Mgr Grzegorz Frejlich, Koncepcja otwartości bytu w ujęciu Erica Lionela Mascalla, Lublin 2014 (rec. prof. dr hab. P. Mazanka CSSR, UKSW, dr hab. W. Dłubacz, prof. KUL).

 

2015

 • Mgr Jakub Wozinski, Antropologiczne podstawy Murraya Rothbarda teorii działania, Lublin 2015, s. 187 (rec. dr hab. P. S. Mazur, prof. AI Kraków, dr hab. J. Kłos, prof. KUL).

Druk pt. Antropologia libertarianizmu (e-book), Będzin: Wydawnictwo E-bookowo 2015, s. 199.

 • Mgr Alina Kruszewicz-Kowalewska, Antropologiczno-metafizyczne podstawy godności osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta, Lublin 2015, s. 231 (rec. dr hab. J. Tupikowski CMF, PWT Wrocław, dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

 

2016

 • Ks. mgr Tomasz Mamełka, Przyczyny i skutki rugowania duszy ludzkiej w antropologii Kartezjusza, Johna Locke’a i Davida Hume’a: studium z metafizyki człowieka, Lublin 2016, s. 436 (rec. dr hab. P. Mazanka CSsR, UKSW, dr hab. Z. Pańpuch, KUL).
 • Mgr Mateusz Kiereś, Metafizyczno-antropologiczne podstawy kultury w ujęciu Henryka Romanowskiego, Lublin 2016, s. 199 (rec. dr hab. P. Skrzydlewski, AI Kraków, dr hab. P. Gondek, KUL).

Druk pt. Spór o cywilizację: stanowisko Henryka Romanowskiego, Toruń: Wydawnictwo WSKSiM 2019, s. 272.

 

2018

 • Ks. mgr Hubert Wiśniewski, Człowiek jako podmiot wolnego działania w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca i Timothy’ego O’Connora. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2018, s. 218 (promotor pomocniczy dr hab. K. Stępień; rec. ks. dr hab. P. Mazanka CSsR, prof. UKSW, dr hab. J. Tupikowski CMF, prof. PWT).

 

2019

 • Mgr Paulina Sulenta, Creatio ex nihilo, continuatio, conservatio jako przejawy mocy Boga. Studium z metafizyki realistycznej na podstawie św. Tomasza z Akwinu Quaestiones disputatae de potentia, Lublin 2019, s. 321 (promotor pomocniczy ks. dr hab. T. Duma, rec. prof. M. Karas, UJ, prof. A. Andrzejuk, UKSW).

W druku cz. I pt. O mocy Boga: studium z metafizyki stworzenia, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2020.

 • Ks. Gabriel Ragan (Słowacja), Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2019, s. 249 (rec. dr hab. P. S. Mazur, prof. AI, dr hab. J. Tupikowski CMF, prof. PWT).
 • Ks. mgr Michael Nnamdi Konye (Nigeria), The Basis of Human Transcendence according to Mieczysław Albert Krąpiec, Lublin 2019, s. 298 (promotor pomocniczy ks. dr hab. T. Duma; rec. dr hab. G. Hołub, UPJPII, dr hab. J. Tupikowski CMF, prof. PWT).

 

2020

 • Ks. mgr Robert Puzia CM, Istota filozofii według Josefa Piepera, Lublin 2020, s. 235 (promotor pomocniczy dr hab. Z. Pańpuch; rec. ks. dr hab. J. Grzybowski, prof. UKSW, dr hab. P. S. Mazur, prof. AI).

 

 

 

 

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 11:46 - Andrzej Zykubek