Prace magisterskie napisane pod kierunkiem
ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka SDS

 

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk jest promotorem 171 prac magisterskich

 

 

1997

 • Ewa Piech, Specyfika działań osobowych w ujęciu Karola Wojtyły (na podstawie Osoba i czyn), Lublin 1997, s. X, 61 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Maciej Grudzień, Substancja arystotelesowska jako czynnik tożsamościowy bytu zmiennego, Lublin 1997, s. 101 (rec. prof. M. A. Krąpiec OP).
 • Arkadiusz Gudaniec, U podstaw teorii miłości świętego Tomasza z Akwinu. Studium na bazie analizy kwestii „De amore” (q. 26 I–IIae Summy teologicznej), Lublin 1997, s. X, 246 (rec. prof. M. A. Krąpiec OP).
 • Beata Słabiak, Świętego Tomasza rozumienie władz duszy na podstawie 1-ego artykułu kwestii 77-ej Sumy teologicznej, Lublin 1997, s. 58 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Mariusz Bober, Rozumienie człowieka w Utopii Tomasza Morusa, Lublin 1997, s. 84 (rec. dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).

 

1998

 • Krzysztof Borkowski, Wizja człowieka jako podstawa platońskiej koncepcji państwa w interpretacji Giovanni Realego, Lublin 1998, s. 72 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Wojciech Piasecki, Feliksa Konecznego rozumienie człowieka w cywilizacji łacińskiej, Lublin 1998, s. 88 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Joanna Hułyk, Istota teatru w świetle współczesnej refleksji o teatrze (analiza porównawcza poglądów F. Goffmana, H. Gouhiera i M. A. Krąpca), Lublin 1998, s. 61 (rec. dr hab. H. Kiereś, prof. KUL).
 • Jacek Banaś, Filozoficzne podstawy nienaruszalności życia ludzkiego, Lublin 1998, s. 112 (rec. ks. dr J. R. Weksler-Waszkinel).
 • Bartłomiej Boczkowski, Podstawy racjonalności poznania i działania w ujęciu wybranych tomistów egzystencjalnych, Lublin 1998, s. 81 (rec. ks. dr P. Moskal).
 • Anna Zyszczak, Prawo naturalne i sposób jego poznania w ujęciu Tomasza z Akwinu: analiza wybranych kwestii z De veritate, Lublin 1998, s. 161 (rec. ks. dr H. Niemiec).
 • Paweł Piotr Furdzik OCD, Elementy metafizyki człowieka w dziełach św. Jana od Krzyża, Lublin 1998, s. 78 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Jerzy Mirosław, Podmiot prawa stanowionego: podstawy legalizmu w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 1998, s. 109 (rec. dr K. Wroczyński).

 

1999

 • Rafał Krenz, Rola separacji i epoche w procesie wyodrębniania przedmiotu filozoficznych dociekań, Lublin 1999, s. 79  (rec. dr K. Wroczyński).
 • Edyta Nowaczek, Osoba i miłość w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu we współczesnej interpretacji. Na podstawie analizy kwestii „De amore” q. 26 I–II Sumy teologicznej, Lublin 1999, s. 84 (rec. dr A. Buczek).
 • Paweł Dudek, Koncepcja „homo politicus” w pismach etycznych Arystotelesa, Lublin 1999, s. 71 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Przemysław T. Frymus, Podstawy wolności człowieka według św. Tomasza z Akwinu w interpretacji M. A. Krąpca, Lublin 1999, s. 61 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Krzysztof Kaczmarczyk, Marie-Dominique Philippe koncepcja filozofii na przykładzie rozważań etycznych i metafizycznych: zagadnienie przejścia od dobra w etyce do dobra w metafizyce, Lublin 1999, s. 125 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ks. Igor Bibko (Słowacja), Klasicka koncepcia dobra v podani M. A. Krąpca [Klasyczna koncepcja w ujęciu M. A. Krąpca], Lublin 1999, s. 71 (rec. dr A. Kowalik-Lekka).
 • Ks. Jan Svec-Babov (Słowacja), Spȏsob poznania Boha sveteho Tomasa Akvinskieho na zaklade Summy teologickiej (I, q. 1–2) [Sposób poznania Boga według św. Tomasza z Akwinu na podstawie Summy Teologicznej (I, q. 1–2)], Lublin 1999, s. 87 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ks. Józef Sipos (Słowacja), Prava ako transcendentalna vlasnost bytia podla sv. Tomasa Akvinskieho [Prawda jako transcendentalna własność bytu według św. Tomasza z Akwinu], Lublin 1999, s. 78 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ks. Jozef Straka (Słowacja), Chapanie zla v „state Bozom” sv. Augistina [Rozumienie zła w Państwie Bożym św. Augustyna], Lublin 1999, s. 80 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Ks. Imrich Degro (Słowacja), Bytostna jednosta cloveka podla sv. Tomasa z Akvinu [Jedność bytowa człowieka według św. Tomasza z Akwinu], Lublin 1999, s. 70 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Peter Fotta OP (Słowacja), Predmet realistickiej metafyziki v podani M. A. Krapieca a E. Gilsona [Przedmiot metafizyki realistycznej w ujęciu M. A. Krąpca i É. Gilsona], Lublin 1999, s. 133 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ks. Józef Gallovic (Słowacja), Intelektualne poznanie podla Teologickiej Sumy sv. Tomasa Akvinskieho [Poznanie intelektualne według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu], Lublin 1999, s. 77 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ks. Imrich Toth (Słowacja), Koncepcia cloveka v State Platona [Koncepcja człowieka w Państwie Platona], Lublin 1999, s. 70 (rec. dr K. Wroczyński).

 

2000

 • Leszek Łobos, Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2000, s. 84 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Anna Saville, Doniosłość realizmu w poznaniu metafizycznym według Étienne Gilsona, Lublin 2000, s. 115 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Marzenna Szewczuk, Transcendencja człowieka i jej przejawy w ujęciu M. A. Krąpca i K. Wojtyły, Lublin 2000, s. 84 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ksawery Skowron, Spór o strukturę transcendentaliów w Filozoficznej Szkole Lubelskiej, Lublin 2000, s. 95 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Dariusz Daczkowski, Człowiek jako podmiot prawa w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2000, s. 85 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Ewa Urbańska, Uczucie gniewu i jego rola w realizacji dobra trudnego, Lublin 2000, s. 87 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Maria Zachara, Rozumienie człowieka a prawo legalizujące aborcję, Lublin 2000, s. 106 (rec. dr W. Dłubacz).
 • Ks. Juraj Jendrejovsky (Słowacja), Zlo v interpretacii o. M. Alberta Krąpca [Zło w interpretacji o. M. A. Krąpca OP], Lublin 2000, s. 61 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2001

 • Iwona M. Gawryluk, Tomaszowa koncepcja dobra metafizycznego na podstawie 21 kwestii De veritate, Lublin 2001, s. 108 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Elżbieta Drążek, Rola transcendentaliów w poznaniu metafizycznym w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2001, s. 102 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Marta Przeździecka, Karla Raimunda Poppera koncepcja społeczeństwa otwartego jako nowa utopia, Lublin 2001, s. 100 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Beata Michałowska, Rodzina i jej prawa w społeczeństwie w ujęciu M. A. Krąpca, Lublin 2001, s. 70 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Wojciech Daszkiewicz, Rola poznania zdroworozsądkowego w formowaniu transcendentaliów na podstawie metafizyki M. A. Krąpca, Lublin 2001, s. 85 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Magdalena Iliaszuk, Podstawy rozumienia człowieka w filozofii Leszka Kołakowskiego, Lublin 2001, s. 76 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Katarzyna Mirosława Tomczyńska, Specyfika poznania refleksyjnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu na podstawie kwestii 87 Summy teologicznej, Lublin 2001, s. 68 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Agnieszka Kupisz, Realne wyznaczniki prawa w ujęciu przedstawicieli filozoficznej szkoły lubelskiej: Czesława Martyniaka, Jerzego Kalinowskiego, Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2001, s. 144 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Joanna Sośnicka, Koncepcja miłości oblubieńczej w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły, Lublin 2001, s. 96 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Patrycjusz Gronczewski, Rola filozofii bytu w ujaśnianiu relacji wiara – rozum na podstawie encykliki Fides et ratio, Lublin 2001, s. 63 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Agnieszka Czarnota, Koncepcja dobra wspólnego w ujęciu M. A. Krąpca i M. Novaka, Lublin 2001, s. 69 (rec. dr. K. Wroczyński).
 • Tomasz Skrzydlewski, Giovanniego Reale interpretacja metafizyki Arystotelesa, Lublin 2001, s. 67 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Katarzyna Trębicka, Koncepcja praw rodziny w cywilizacji łacińskiej według Feliksa Konecznego, Lublin 2001, s. 68 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2002

 • Aleksandra Nyga, Podstawy filozoficznej teorii stworzenia świata ex nihilo w ujęciu Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, s. 203 (rec. ks. dr hab. P. Moskal).
 • Katarzyna Suchenia, Johna Rawlsa koncepcja sprawiedliwości, Lublin 2002, s. 70 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Mariusz Ryszkowski, Celowość świata osób i rzeczy na podstawie q. 21 „Quaestiones disputatae de veritate” św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, s. 95 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Katarzyna Bujek, Miłość jako racja dynamizmu bytowania osoby ludzkiej w ujęciu M. A. Krąpca i K. Wojtyły, Lublin 2002, s. 109 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Kamilla Bęczyńska, Rola poznania prawdy w doskonaleniu osoby ludzkiej. (Na podstawie kwestii I i XXI „Quaestiones disputatae de veritate” św. Tomasza z Akwinu oraz „Metafizyki” Mieczysława Alberta Krąpca), Lublin 2002, s. 99 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Grażyna Ćwiklińska-Wojciechowska, Filozoficzna próba interpretacji faktu śmierci w ujęciu M. A. Krąpca i L. Borosa, Lublin 2002, s. 54 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2003

 • Ryszard Danielak, Męstwo jako miara miłości dobra trudnego, Lublin 2003, s. 145 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Joanna Podsiadło, Rola transcendentale piękno w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu wybranych autorów (Mieczysława Alberta Krąpca, Piotra Jaroszyńskiego, Władysława Stróżewskiego, Henryka Kieresia), Lublin 2003, s. 113 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Anna Kędzierska, Podstawa wyodrębniania sądów egzystencjalnych, ich rozumienie i rola w poznaniu metafizycznym na podstawie wybranych autorów: M. A. Krąpca i É. Gilsona, Lublin 2003, s. 95 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Michał Gumowski, Koncepcja osoby w filozofii realistycznej i filozofii dialogu na podstawie wybranych autorów: Mieczysława Alberta Krąpca i Emmanuela Levinasa, Lublin 2003, s. 82 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Justyna Przysiadła, Rola miłości w realizacji dobra osoby ludzkiej na podstawie wybranych autorów: Dietricha von Hildebranda, Mieczysława Alberta Krąpca i Karola Wojtyły, Lublin 2003, s. 76 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Aneta Piątkowska, Tomaszowe rozumienie aktu stworzenia jako constitutio ipsa dependentia na podstawie II ks. „Summa contra Gentiles”, Lublin 2003, s. 85 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Justyna Bokiniec, Czynniki konstytuujące osobę ludzką w ujęciu M. de Unamuno i M. A. Krąpca, Lublin 2003, s. 68 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Marta Piestrak, Próba filozoficznego wyjaśnienia problemu cierpienia na podstawie prac M. A. Krąpca i P. Ricoeura, Lublin 2003, s. 63 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Anna Białowąs, Człowiek jako synteza świata materialnego i duchowego według św. Tomasza z Akwinu na podstawie II księgi „Summa contra Gentiles”, Lublin 2003, s. 85 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Maciej Piotr Krok, Giovanni Realego interpretacja Arystotelesowskiej koncepcji substancji, Lublin 2003, s. 72 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Agnieszka Cierpisz, Podstawy i przejawy transcendencji osoby w ujęciu Karola Wojtyły i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2003, s. 99 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2004

 • Marcin Zuchniarz, Rola separacji metafizycznej w wyodrębnianiu transcendentaliów, Lublin 2004, s. 95 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Daniel Michalski, Podstawy transcendencji bytu ludzkiego i sposoby jej przejawiania się w ujęciu G. Marcela i M. A. Krąpca, Lublin 2004, s. 114 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Małgorzata Ficner, Rola cierpienia w życiu osobowym człowieka według T. Ślipki, M. A. Krąpca, L. Borosa (analizy filozoficzne), Lublin 2004, s. 125 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Katarzyna Mordarska, Josefa Piepera koncepcja człowieka jako osoby, Lublin 2004, s. 81  (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Mariola Zieńczuk, Podstawa dynamizmu według Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 83 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Monika Żukowicz, Rola piękna metafizycznego w wyjaśnianiu doskonałościowego bytowania świata osób i rzeczy, Lublin 2004, s. 89 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Grzegorz Frejlich, Koncepcja poznania sądowego w metafizyce realistycznej w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca i Étienne Gilsona, Lublin 2004, s. 79 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Katarzyna Dąbrowska, Problem ostatecznej racji ludzkich aktów decyzyjnych w ujęciu wybranych autorów (M. A. Krąpca, Z. Zdybickiej, K. Wojtyły), Lublin 2004, s. 61 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Zygmunt Tofilski, Rozum szczegółowy i jego rola w poznaniu rzeczy jednostkowych według Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2004, s. 84 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ewelina Dudzik, Filozoficzna próba wyjaśnienia sensu cierpienia w ujęciu o. M. A. Krąpca i V. E. Frankla, Lublin 2004, s. 50 (rec. dr K. Wroczyński).
 • Bogumił Bundz, Rola ciała w strukturze osobowej człowieka w ujęciu wybranych autorów (M. A. Krąpiec, K. Wojtyła, V. E. Frankl – analiza porównawcza), Lublin 2004, s. 84 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Ewa Sawicka, Osoba i jej niezbywalne prawa. Na podstawie analizy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i wybranych dokumentów wokółdeklaracyjnych, Lublin 2004, s. 102 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Konrad Józef Zaborowski, Piękno metafizyczne jako podstawa poznania kontemplacyjnego w ujęciu Étienne Gilsona, Jacques’a Maritaina i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2004, s. 77 (rec. dr A. Kowalik-Lekka).
 • Artur Solis, Problem uczuć (doznań) duszy na podstawie XXVI „De veritate” (De passionibus animae) św. Tomasza i wybranych współczesnych komentatorów – J. Pastuszki i M. A. Krąpca, Lublin 2004, s. 93 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Joanna Ścibor, Problem poznania zła – w teorii zła jako braku – u wybranych autorów: M. A. Krąpca i P. Ricoeura, Lublin 2004, s. 74 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Paweł Sobot, Dobro wspólne jako ostateczna racja państwa w ujęciu M. A. Krąpca i M. Novaka, Lublin 2004, s. 80 (rec. dr. P. Skrzydlewski).
 • Małgorzata Cyndrowska, Nadzieja jako przejaw transcendencji człowieka w ujęciu M. A. Krąpca i G. Marcela, Lublin 2004, s. 97 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Volodymyr Parsanov, Problem podstaw ludzkich decyzji, Lublin 2004, s. 63 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2005

 • Grzegorz Kozłowski, Antropologiczno-metafizyczne podstawy ludzkich decyzji w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i komentatorów (M. A. Krąpca, K. Wojtyły i J. Woronieckiego), Lublin 2005, s. 62 (rec. dr P. Gondek).
 • Anna Monika Hapen, Rola sądów egzystencjalnych w wyodrębnianiu transcendentaliów w metafizyce realistycznej, Lublin 2005, s. 70 (rec. dr P. Gondek).
 • Karolina Dzwonnik, Homo ludens jako wyraz aktualizacji społecznej natury człowieka, Lublin 2005, s. 70 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Agnieszka Kozigrodzka, Rola poznania zdroworozsądkowego w metafizyce realistycznej, Lublin 2005, s. 53 (rec. dr P. Gondek).
 • Daniel Nawrocki, Koncepcja metafizyki poznania w ujęciu Stanisława Adamczyka i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2005, s. 115 (rec. dr P. Gondek).
 • Mikołaj A. Tarłowski, Problem granic wolności ludzkiej w poznaniu teoretyczno-praktycznym w ujęciu Mieczysława Krąpca, Karola Wojtyły i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2005, s. 83 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Michał Weremczuk, Metafizyka Platona w ujęciu Giovanniego Reale i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2005, s. 77 (rec. dr P. Gondek).
 • Tomasz Słomka, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Erica L. Mascalla, Lublin 2005, s. 72 (rec. dr P. Gondek).

 

2006

 • Anna Domownik, Metafizyczno-antropologiczne argumenty za nienaruszalnością życia ludzkiego, Lublin 2006, s. 174 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Marek Pachla, Mieczysława Alberta Krąpca teoria analogii transcendentalnej, Lublin 2006, s. 88 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Radosław Krajewski, Metafizyczno-antropologiczne źródła sporu o opóźnioną animację: analiza stanowisk Mieczysława A. Krąpca, Tadeusza Ślipki, Normana M. Forda, Lublin 2006, s. 69 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Tadeusz Rynkiewicz, Rola sądu egzystencjalnego w poznaniu istnienia bytu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Antoniego B. Stępnia, Lublin 2006, s. 95 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Daniel Edward Kaśków, Źródła nihilizmu teoretycznego i praktycznego oraz sposób jego przezwyciężania w ujęciu Vittorio Possentiego, Lublin 2006, s. 89 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Anna Jakubiak, Filozoficzna próba wyjaśnienia sensu śmierci w filozofii realistycznej i analitycznej na przykładzie wybranych autorów. Analiza porównawcza, Lublin 2006, s. 63 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Ewelina Misiurek, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Richarda Rorty’ego. Analiza porównawcza, Lublin 2006, s. 117 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Karol Gdula, Rola emocji w życiu poznawczym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Kartezjusza i Williama Jamesa, Lublin 2006, s. 63 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Kamil Garbacz, Metafizyczno-antropologiczne źródła godności osoby ludzkiej w ujęciu wybranych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, Lublin 2006, s. 71 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

2007

 • Emilia Słojewska, Koncepcja natury ludzkiej i sposób jej aktualizacji w ujęciu J. J. Rousseau i M. A. Krąpca, Lublin 2007, s. 93 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Ewelina Rejmak, Specyfika wyjaśniania i uzasadniania w metafizyce realistycznej w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2007, s. 58 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Artur Panek, Koncepcja substancji i natury ludzkiej w ujęciu Alfreda N. Whiteheada i Erica L. Mascalla, Lublin 2007, s. 73 (rec. dr P. Gondek).
 • Wojciech Furgała, Podstawa wyodrębnienia pytań metafizycznych i ich specyfika w ujęciu Arystotelesa, M. Heideggera, M. A. Krąpca, Lublin 2007, s. 82 (rec. dr Z. Pańpuch).

 

2008

 • Szymon Jusiński, Georga P. Klubertanza koncepcja analogii bytu i poznania, Lublin 2008, s. 82 (rec. dr P. Gondek).
 • Emilia Krasucka, Rola cnoty roztropności w doskonaleniu osoby ludzkiej na postawie „Summy Teologicznej” św. Tomasza z Akwinu (II–II q. 47–56), Lublin 2008, s. 77 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Bartosz Zwoliński, Erica Mascalla i Mieczysława A. Krąpca koncepcja analogii i jej rola w wyjaśnianiu rzeczywistości, Lublin 2008, s. 79 (rec. dr P. Gondek).
 • Beata Niedużak, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego i Karola Wojtyły, Lublin 2008, s. 67 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Maciej Karczewski, Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania prawdy jako transcendentalnej właściwości bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2008, s. 67 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Paweł Oziębło, Rola partycypacji w wyjaśnianiu rzeczywistości w ujęciu Korneliusza Fabro i Zofii J. Zdybickiej, Lublin 2008, s. 69 (rec. dr P. Gondek).
 • Milena Sławińska, Koncepcja natury ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Stevena Pinkera, Lublin 2008, s. 90 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Anita Bober, Wyznaczniki osoby ludzkiej w ujęciu Józefa Kozieleckiego, Karola Wojtyły i Alberta Mieczysława Krąpca, Lublin 2008, s. 85 (rec. dr P. Skrzydlewski).
 • Monika Saja, Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca interpretacja teleologii Arystotelesa, Lublin 2008, s. 92 (rec. dr P. Gondek).
 • Diana Nachyła, Kontekst odkrycia i sposób uzasadniania dobra, jako transcendentalnej właściwości bytów, na podstawie 21 kwestii „De veritate” św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 92 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Katarzyna Dziwina, Specyfika poznania metafizycznego w ujęciu Stanisława Kamińskiego, Mieczysław A. Krąpca i Antoniego B. Stępnia, Lublin 2008, s. 92 (rec. dr P. Gondek).
 • Marta Dudarewicz, Podstawy transcendencji osoby ludzkiej i sposoby jej przejawiania się w ujęciu Erica L. Mascalla i Victora E. Frankla, Lublin 2008, s. 88 (rec. ks. dr hab. K. Popielski, prof. KUL).
 • Sylwia Pacek, Podstawy jedności bytowej człowieka i formy przejawiania się tej jedności w ludzkim działaniu w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Romana Ingardena. Analiza porównawcza, Lublin 2008, s. 80 (rec. dr P. Gondek).
 • Agnieszka Łazowska, Dusza ludzka jako ostateczna racja jedności istnienia i działania człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2008, s. 111 (rec. dr P. Skrzydlewski).

 

 

2009

 • Ks. Tomasz Mamełka, Rola uczuć w życiu osobowym człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza. Analiza porównawcza, Lublin 2009, s. 158 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Maria Troll, Koncepcja duszy i jej rola w strukturze bytowej człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza, Lublin 2009, s. 118 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Piotr Wójcik, Sposób wyodrębniania złożeń bytowych w metafizyce realistycznej i ich rola w wyjaśnianiu natury bytów, Lublin 2009, s. 103 (rec. dr P. Gondek).
 • Agata Zalewska, Koncepcja miłości i jej rola w życiu osobowym człowieka w ujęciu Ericha Fromma, Gabriela Marcela, Josefa Piepera, Lublin 2009, s. 104 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Damian Wilczyński, Sposoby wyjaśniania zła przez współczesne nurty filozoficzne: tomizm – egzystencjalizm – hermeneutyka. Na podstawie wybranych autorów, Lublin 2009, s. 104 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Maja Maria Moczek, Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Josefa Piepera i Francisa Fukuyamy, Lublin 2009, s. 67 (rec. dr P. Gondek).
 • Dorota Burek, Podstawa wyróżnienia zmysłu wspólnego i jego rola w poznaniu na podstawie Arystotelesowskiego traktatu „O duszy” i interpretacji Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin 2009, s. 81 (rec. dr Z. Pańpuch).

 

2010

 • Justyna Cicha, Rola ciała ludzkiego w strukturze bytowej człowieka w ujęciu Kartezjusza i Mieczysława Alberta Krąpca. Analiza porównawcza, Lublin 2010, s. 67 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Mariusz Toruń, Rola przyczyny celowej w wyjaśnieniu dynamizmu bytowego w ujęciu Arystotelesa, Lublin 2010, s. 97 (rec. dr P. Gondek).
 • Renata Żybura, Rola cnót kardynalnych w doskonaleniu bytu ludzkiego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2010, s. 60 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Anna Szudra, Tomasza z Akwinu koncepcja nauczyciela i jej aktualność na podstawie traktatu De magistro. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2010, s. 68 (rec. dr K. Stępień).

Druk pt. Elementy pedeutologii scholastycznej czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 82.

 • Magdalena Brzyska, Stevena Pinkera koncepcja natury ludzkiej, Lublin 2010, s. 109 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Paweł Czajkowski, Źródła i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej na przykładach Kartezjusza, Johna Locke’a, Davida Hume’a, Lublin 2010, s. 74 (rec. dr P. Gondek).
 • Daniel Ścibisz, Podstawa tożsamości substancji w ujęciu Arystotelesa i Gottfrieda W. Leibniza. Analiza porównawcza, Lublin 2010, s. 80 (rec. dr P. Gondek).
 • Beata Szerlak, Próba filozoficznej interpretacji faktu śmierci w ujęciu Josefa Piepera i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2010, s. 87 (rec. ks. dr B. Czupryn).
 • Agnieszka Ziętek, Miłość naturalna jako przejaw celowego działania bytów w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2010, s. 93 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Tomasz Barszcz, Ralpha McInerny’ego interpretacja św. Tomasza z Akwinu koncepcji analogii, Lublin 2010, s. 68 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Justyna Wiszniewska, Problem podmiotu uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2010, s. 102 (rec. dr Z. Pańpuch).

 

 

2011

 • Beata Grudzień, Aleksandra I. Horvátha koncepcja relacji, Lublin 2011, s. 91 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Dagmara Stawiarz, Rola sportu w doskonaleniu osoby ludzkiej w ujęciu Feliksa Bednarskiego, Stanisława Kowalczyka i Jerzego Kosiewicza. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2011, s. 105 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Małgorzata Łakomska, Rola transcendentaliów w poznaniu metafizycznym w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Władysława Stróżewskiego, Lublin 2011, s. 74 (rec. dr P. Gondek).
 • Łukasz Nejman, Miejsce i rola miłości w dziedzinie uczuć pożądliwo-gniewliwych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 57 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Kamila Kasperuk, Rola miłości w życiu osobowym człowieka w ujęciu Jeana Paula Sartre’a i Marie-Dominique Philippe’a, Lublin 2011, s. 62 (rec. dr A. Gudaniec).
 • Małgorzata Gołąb, Dusza jako podmiot doznawania uczuć w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Kartezjusza, Lublin 2011, s. 95 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Justyna Gnyś, Problem podmiotu myślenia: dusza czy mózg – w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Johna R. Searle’a, Lublin 2011, s. 113 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Łukasz Olszewski, Teoria partycypacji i jej rola w wyjaśnianiu relacji świata do Absolutu w ujęciu Zofii J. Zdybickiej i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2011, s. 59 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Anna Błaziak, Tomasza z Akwinu koncepcja dobra transcendentalnego a problem zła. Analiza wybranych tekstów, Lublin 2011, s. 159 (rec. ks. dr T. Duma).
 • Anna Pasieczna, Mieczysława A. Krąpca koncepcja człowieka jako podmiotu kultury, Lublin 2011, s. 62 (rec. ks. dr T. Duma).

 

 

2012

 • Aleksandra Konasiuk, Podstawy pytań metafizycznych w ujęciu Arystotelesa i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2012, s. 71 (rec. dr P. Gondek).
 • Agata Mazurek, Rola poznania zdroworozsądkowego w wyodrębnianiu transcendentaliów, Lublin 2012, s. 66 (rec. dr Z. Pańpuch).
 • Paulina Sulenta, Problem istnienia idei jednostkowych w ujęciu św. Tomasza z Akwinu: analiza III kwestii „De veritate – De ideis”, Lublin 2012, s. 200 (rec. dr A. Gudaniec).

 

2014

 • Natalia Kunat, Specyfika języka metafizyki w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2014, s. 88 (rec. dr P. Gondek).
 • Konrad Lampart, Koncepcja duszy ludzkiej jako substancji niezupełnej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu oraz współczesnych wybranych komentatorów (K. Kłósak, J. Pastuszka, M. A. Krąpiec), Lublin 2014, s. 88 (rec. dr K. Stępień)

 

2015

 • Filip Rogowski, The Problem of Transcendence of the Human Being according to Mieczysław Albert Krąpiec and Lynne Rudder Baker. A comparative analysis, Lublin 2015, s. 71 (rec. dr Imelda Chłodna-Błach).
 • Nataleigh Waters-Lang, Femininity and Masculinity as Actualization of the Human Person according to Edith Stein and Karol Wojtyła. A study from Philosophical Anthropology, Lublin 2015, s. 57 (rec. dr Z. Pańpuch).

 

2016

 • Mark Joseph Couves, Religion as a Response to the Experience of the Contingent Nature of Human Being according to Zofia J. Zdybicka, Lublin 2016, s. 63 (rec.).
 • Ks. Kingsley Chidiebere Ekeocha, Transcendentals and their Functions in Metaphysical Cognition according to Mieczysław A. Krąpiec, Lublin 2016, s. 102 (rec. dr K. Stępień).
 • Ks. Michael Nnamdi Konye, Person as the Subject of Human Acting according to Karol Wojtyła, Lublin 2016, s. 112 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • David Newcomen, The Truth of Human Sexuality according to Karol Wojtyła. The Study from Philosophical Anthropology, Lublin 2016, s. 381 (rec. dr hab. K. Stępień).
 • Zofia Dłubacz-Sykut, Znaki osobowe oraz sygnały i ich rola w budowaniu relacji miłości w ujęciu Karola Wojtyły. Studium na podstawie dramatu Przed sklepem jubilera i traktatu Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2016, s. 68 (rec. dr hab. K. Stępień).
 • Kacper Sakowicz, Źródła i przejawy życia w ujęciu Kazimierza Kłósaka i Mieczysława A. Krąpca. Studium z metafizyki życia, Lublin 2016, s. 115 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).

2017

 • Amanda Nicole Achtman, Problem of Responsibility in the Philosophical Anthropology of Karol Wojtyła, Lublin 2017, s. 69 (rec. dr hab. K. Stępień).
 • Ks. Lambert Uwaoma Nwauzor, The Function of Language in Actualization of the Social Nature of the Human Person in Alexander Duranti’s Linguistic Anthropology, Lublin 2017, s. 66 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).

 

 

2018

 • Ks. Antonius Alex Lesomar, A Person as a Subject of Action in Max Scheler Anthropology, Lublin 2018, s. 62 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • Carol Lynn Miller, Thomistic Personalizm in the Thought of Karol Wojtyła and Norris Clarke, Lublin 2018, s. 78 (rec. dr hab. K. Stępień).
 • Ks. Patricius Neonnub, The First Truth as the Source of all Truth. Analysis of I Questio De veritate of St. Thomas Aquinas, Lublin 2018, s. 71 (rec. dr hab. A. Gudaniec).
 • Brian Józef Panasiak, The ‘Anthropological Mistake”, its Consequences, and Proposed Solution according to Karol Wojtyła, Lublin 2018, s. 73 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • Marcin Worek, Wyznaczniki realizmu filozoficznego w ujęciu Étienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2018, s. 58 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).

 

2019

 • Justyna Horbowska, Problem ontycznych podstaw ludzkiej płciowości w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Karola Wojtyły. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2019, s. 71 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • S. Judith Marriett Ngihbi Mambu, Virtues as a Tools of Perfection of the Human Person according to Thomas Aquinas in Summa Theologiae, Lublin 2019, s. 86 (rec. dr hab. K. Stępień).
 • Patrycja Śliwińska, The Problem of the Subject of Human Being’s Consciousness according to the Yoga Sutras of Patanjali’. A Study in Philosophical Anthropology, Lublin 2019, s. 83 (rec. dr P. Szałek).

 

2020

 • Francisco Socrates, The Anthropological Foundations of Jacques Maritain’s Political Philosophy, Lublin 2020, s. 71 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • Ks. Stephen Ugwu, Karol Wojtyła’s Discussion with Immanuel Kant on the Basic of Human Dignity. A Study of Philosophical Anthropology, Lublin 2020, s. 156  (rec. dr hab. Z. Pańpuch).
 • Nikodem Niedźwiedź, Zasada osoby jako podstawa budowania ładu społecznego w ujęciu Vittorio Possentiego. Studium z antropologii filozoficznej, Lublin 2020, s. 58 (rec. dr hab. Z. Pańpuch).

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2020, godz. 09:44 - Andrzej Zykubek