Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Książki autorskie

 

 1. Metoda separacji a metafizyka: Związek formowania pojęcia bytu z determinacją przedmiotu metafizyki, Lublin: RW KUL 1985.
 2. System metafizyki: Analiza „przedmiotowo-zbornego" poznania, Lublin: RW KUL 1991.
 3. Tomizm: Dla-czego?, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994; wyd. 2 poszerz. Lublin: PTTA 2001.
 4. Rozmowy o metafizyce (z M. A. Krąpcem), Lublin: Stow. Młodzieżowe „Żyć i Poznawać” 1997; Lublin: PTTA 2002; oraz w: M. A. Krąpiec, O rozumie­nie świata, Lublin: Wyd. KUL 2002, s. 7-82; Besedy o metafizykę: S Mecislavom A. Krompcom besedujet Andzej Marynarcik, per. A. Gorodecki, Lublin: PTTA 1999.
 5. O rozumieniu metafizyki: Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin: PTTA 1998; Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości, wyd. 2, Lublin: PTTA 2001; wyd. 3, Lublin: PTTA 2006 (Zeszyty z me­tafizyki, nr 1); The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality, transl. H. McDonald, Lublin: PTTA 2010 (Notebooks of Metaphysics, Vol. 1).
 6. Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości: Dzieje arystotelesowskiej koncepcji sub­stancji, Lublin: PTTA, 1998; Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości, wyd. 2, Lublin: PTTA 2004 (Zeszyty z metafizyki, nr 2); The Pluralistic Interpretation of Reality, transl. H. McDonald, Lublin: PTTA 2011 (Notebooks of Metaphysics, Vol. 2).
 7. Metafizyka w ekologii, Lublin: RW KUL 1999.
 8. Realistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin: PTTA 1999; wyd. 2, Lublin: PTTA 2005 (Zeszyty z metafizyki, nr 3); The Realistic Interpretation of Re­ality, transl. H. McDonald, Lublin: PTTA 2015 (Notebooks of Metaphy- sics, Vol. 3).
 9. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy, Lublin: PTTA 2000; wyd. 2, Lub­lin: PTTA 2007 (Zeszyty z metafizyki, nr 4); Rationality and Finality of the World of Persons and Things, transl. H. McDonald, Lublin: PTTA 2016 (Notebooks of Metaphysics, Vol. 4).
 10. Metoda metafizyki realistycznej, wraz z tekstem komentarza św. Tomasza z Akwi­nu do 5. i 6. kwestii Boecjusza De Trinitate w przekładzie A. Białka, Lublin: Wyd. KUL 2005.
 11. Odkrycie wewnętrznej struktury bytów, Lublin: PTTA 2006 (Zeszyty z metafi­zyki, nr 5); Discovery of the Internal Structure ofBeing, transl. H. McDonald, Lublin-Roma: PTTA 2018 (Notebooks of Metaphysics, Vol. 5).
 12. O przyczynach, partycypacji i analogii, Lublin: PTTA 2005 (Zeszyty z metafizyki, nr 6); On Causes, Participation, and Analogy, transl. H. McDonald, Lublin: PTTA 2017 (Notebooks of Metaphysics, Vol. 6).
 13. Człowiek wobec świata: Studium z metafizyki realistycznej, Lublin: PTTA 2009.
 14. The Lublin Philosophical School (z M. A. Krąpcem), transl. H. McDonald, Lub­lin: PTTA 2010.
 15. Metafizyka a ontologie: Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy, Lublin: PTTA 2015 (Zeszyty z metafizyki, nr 7).
 16. Dlaczego stworzenie „ex nihilo’’: Teoria metafizycznego kreacjonizmu, Lublin: PTTA 2018.

 

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, godz. 13:48 - Andrzej Zykubek