Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

 

Artykuły naukowe

 

 

 • O filozofii w "filozofii", "Znak" 33 (1981) nr 9, s. 1290-1297.
 • Inculturazione nei paesi a idologia marxista sull’esempio della Polonia, w: Inculturazione e formazione Salesiana, a cura di A. Armato, A. Strus, Roma: Editrice SDB 1984, s. 289-302.
 • Problemy metody formowania pojęcia bytu, "Studia Philosophiae Christianae" 23 (1987) nr 2, s. 81-93.
 • Czy "system" metafizyki? (Wstępne ustalenia dotyczące pojęcia "systemu" metafizyki), "Zeszyty Naukowe KUL" 31 (1988) nr 4, 3-17.
 • Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej, "Studia Philosophiae Christianae" 24 (1988) nr 2, s. 139-160.
 • autonomiczne pojęcie systemu metafizyki (cz. 1), "Roczniki Filozoficzne" 37-38 (1989-1990) z. 1, s. 291-309.
 • Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja, "Studia Philosophiae Christianae" 26 (1990) nr 2, s. 55-87.
 • Elementy "systemu metafizyki", "Principia" 3 (1991), s. 37-48.
 • Is There a "System" of Metaphysics?, w: Atti del IX Congresso Tomistico Interna- zionale, [Vol.] 2: Noetica, critica e metafisica in chiave tomistica, Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1991, s. 237-246.
 • Kilka pytań odnośnie do krytyki "Metafizyki" Mieczysława A. Krąpca przeprowadzonej przez Adama Nowaczyka, "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 123-130.
 • Transcendentalia a poznanie metafizyczne, "Roczniki Filozoficzne" 39-40 (19911992) z. 1, s. 305-322.
 • Uwarunkowania logicznej charakterystyki języka metafizyki, "Studia Philosophiae Christianae" 27 (1991) nr 2, s. 109-117.
 • Systemy a filozofia, "Człowiek w Kulturze" 1 (1992), s. 59-73.
 • Z dziejów badań nad systemem metafizyki klasycznej, "Studia Philosophiae Christianae" 28 (1992) nr 1, s. 105-118.
 • O autonomiczne rozumienie systemu metafizyki (cz. 2), "Roczniki Filozoficzne" 41 (1993) z. 1, s. 195-221.
 • Dekalog a prawo naturalne, "Człowiek w Kulturze" 3 (1994), s. 133-150.
 • Dlaczego tomizm dziś?, "Człowiek w Kulturze" 2 (1994), s. 143-164.
 • Na straży wspólnego dobra, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 94-97.
 • O źródłach i formie papieskiego nauczania moralnego w encyklice "Veritatis splendor", w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 131-133.
 • Poznanie źródłowe - metafizyka, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 22-25.
 • Spór o filozofię, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 29- 34.
 • Tomizm - filozofia czy teologia?, w: U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 1994, s. 41-43.
 • Aby przywrócić "mowę" rzeczom, "Człowiek w Kulturze" 6-7 (1995), s. 331-336.
 • Czy Bóg ukrywa się przed człowiekiem, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", T. Styczeń, Z. Zdybicka, Lublin: RW KUL 1995, s. 32-37.
 • Demokracja a demokracje, "Filozofia: Czasopismo Koła Filozoficznego Studentów KUL" (1995) nr 24, s. 85-88.
 • Filozoficzne "obrazy" człowieka a psychologia, "Człowiek w Kulturze" 6-7 (1995), 77-99.
 • Pierwsze zasady wyrazem racjonalnego istnienia bytu: Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad, "Zeszyty Naukowe KUL" 35 (1992) nr 3-4, s. 29-43.
 • Spór o przedmiot filozofii, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 8 (1995) nr 2, s. 20-21.
 • Tomizm egzystencjalny a dziś filozofii, w: Filozofować dziś: Z badań nad filozofią najnowszą, A. Bronk, Lublin: TN KUL 1995, s. 283-300.
 • Wezwani do wiary odważnej, w: Czytając "Przekroczyć próg nadziei", T. Styczeń, Z. Zdybicka, Lublin: RW KUL 1995, s. 187- 189.
 • Wezwanie do wiary czynnej i odważnej, "Przegląd Uniwersytecki KUL" 8 (1995) nr 2, s. 14.
 • Źródła sporu o miejsce i rolę "ratio" w rozwoju człowieka: (Człowiek a rozum), "Człowiek w Kulturze" 4-5 (1995), s. 45-71.
 • Filozoficzne obrazy człowieka a psychologia, w: Człowiek - wartości - sens, K. Popielski, Lublin: RW KUL 1996, s. 95-113.
 • Transcendentalia w perspektywie historycznej: (Od archi do antytranscendentaliów), "Roczniki Filozoficzne" 43 (1995) z. 1, s. 139-164.
 • Aktualność tomizmu, w: M. A. Krąpiec [i in.], Wprowadzenie do filozofii, 2, Lublin: RW KUL 1996, s. 705-739; wyd. 2 poszerz., Lublin: Wyd. KUL, s. 705-739; wyd. 3, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012, s. 705-739 (oraz w: Wprowadzenie do filozofii: Przewodnik, t. 3: Rozumieć filozofię i naukę, red. P. Gondek, Lublin: Wyd. IEN 2000, s. 255-293).
 • Logika formalna a metafizyka, w: M. A. Krąpiec [i in.], Wprowadzenie do filozofii, 2, Lublin: RW KUL 1996, s. 643-671; wyd. 2 poszerz. Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 643-671; wyd. 3, Lublin: Wyd. KUL 2012, s. 643-671 (oraz w: Wprowadzenie do filozofii: Przewodnik, t. 3: Rozumieć filozofię i naukę, red. P. Gondek, Lublin: Wyd. IEN 2000, s. 137-167).
 • U podstaw ekologicznego rozumienia rzeczywistości, "Człowiek i Przyroda" (1996) nr 5, s. 83-95.
 • Definicje "niepełnosprawności" a obraz człowieka, w: Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, pod red. A. Jurosa, W. Otrębskiego, Lublin: FŚCEDS 1997, s. 89-94.
 • Filozoficzne podstawy nienaruszalności życia ludzkiego, w: Człowiek nieuleczalnie chory, pod red. B. Blocka, W. Otrębskiego, Lublin: WNS KUL 1997, s. 18-32.
 • Kongresowe rozmowy o wolności ludzkiej (z P. Jaroszyńskim), "Człowiek w Kulturze" 9 (1997), s. 11-19.
 • Wolność a prawda, "Człowiek w Kulturze" 9 (1997), s. 61-71.
 • Wolność a prawda, w: Wolność we współczesnej kulturze: Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej KUL Lublin 20-25 sierpnia 1996, red. Z. J. Zdybicka [i in.], Lublin: RW KUL 1997, s. 309-317.
 • Zarys ekologicznej filozofii: (U podstaw ekologicznego rozumienia rzeczywistości), "Zeszyty Naukowe KUL" 39 (1996) nr 3-4, s. 111-126.
 • Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro, "Człowiek w Kulturze" 11 (1998), s. 185-201.
 • Freedom and Truth (Truth as a Way to Freedom), w: Freedom in Contemporary Cul- ture: Acts of the World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, redaction committee Z. Zdybicka [i in.], Vol. 1, Lublin: The University Press of the Catholic University of Lublin 1998, s. 527-534.
 • Kreacjonizm jako punkt zwrotny w interpretacji rzeczywistości, w: Filozofia - wzloty i upadki: XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3-6 marca 1997, red. A. Gudaniec, A. Nyga, Lublin: RW KUL 1998, s. 59-85.
 • Logos i ethos filozofii, "Człowiek w Kulturze" 10 (1998), s. 31-41.
 • O etosie nauczyciela w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, w: Pedagogika katolicka: Zagadnienia wybrane, pod red. A. Rynio, Stalowa Wola: Oficyna Wyd. Fundacji Uniwersyteckiej 1999, s. 397-402.
 • Człowiek - istota otwarta na transcendencję, "Łódzkie Studia Teologiczne" 8 (1999), s. 105-117.
 • Czym jest ludzka wolność?, "Paedagogia Christiana" 3 (1999), s. 5-18.
 • Dialogos sobre la metafisica: De la historia de la metafisica. Desarrollo de la for- mación del concepto de ser (z M. A. Krąpcem), "Pensamiento y Cultura" (1999) nr 2, s. 115-133.
 • Dlaczego kryzys wiedzy o człowieku?, "Człowiek w Kulturze" 12 (1999), s. 93-103.
 • Andrzej Maryniarczyk SDB [autobiogram], "Ruch Filozoficzny" 46 (1999) nr 3-4, s. 452-457.
 • O ethosie nauczyciela, w: O Europie i edukacji, M. J. Gondek, Lublin: Fundacja Servire Veritati 1999, s. 47-53.
 • Pierwsze zasady "wyrazem" porządku racjonalnego: Interpretacja metafizycznych pierwszych zasad, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestio- nes disputatae de veritate = Dysputy problemowe o prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin: RW KUL 1999, s. 213-243 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. Lublin: PTTA 2018, s. 341-355).
 • Spór o metodę poznania realistycznego: Abstrakcja czy separacja?, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów?, A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, Lublin: PTTA 1999, s. 55-85.
 • Thomas'Image of Man, w: Actas del IV Congreso International de la S.I.T.A., Cordoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur 1999, s. 1581-1586.
 • Wolność na miarę człowieka, "Roczniki Filozoficzne" 47 (1999) z. 2, s. 179-196.
 • Transcendentalia a poznanie metafizyczne, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de veritate = Dysputy problemowe o prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin: RW KUL 1999, s. 167-183 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2018, s. 199-219).
 • Transcendentalia w perspektywie historycznej: Od arche do antytranscendentaliów, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de veritate = Dysputy problemowe o prawdzie, tłum. A. Białek, Lublin: RW KUL 1999, s. 117-140 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2018, s. 131-160).
 • Le conseguenze pratiche del nichilismo teoretico: (Dal nichilismo all’ecologia), w: G. Baget Bozzo [i in.], La navicella della metafisica: Dibattito sul nichilismo e la "terza navigazione’, Roma: Armano 2000, s. 132-140.
 • Dlaczego filozofia bytu, w: Rozum otwarty na wiarę: "»Fides et ratio« - w rocznicę ogłoszenia": II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.Xn.1ggg), A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2000, s. 67-76.
 • Veritas sequitur esse, "Roczniki Filozoficzne" 48 (2000) z. 1, s. 79-102 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin 2018, s. 265-289; Veritas sequitur esse: Truth as a Consequence of the Existence of Things, H. McDonald, w: Metaphysik heute = Metaphysics today, hrsg. T. Guz, E. Szczurko, L. Bruś- niak, Frankfurt am Main: P. Lang 2009, s. 119-131).
 • W poszukiwaniu źródeł prawdy, "Człowiek w Kulturze" 13 (2000), s. 83-95.
 • Dobro bytu, w: Wierność rzeczywistości: Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin: PTTA 2001, s. 129-143.
 • Filozofia jako posługa prawdzie, w: Filozofia i teologia w życiu człowieka, P. Mazanka, Warszawa 2001, s. 150-159.
 • Narody dobrem społeczeństw czy zagrożeniem?, "Cywilizacja" (2002) nr 1, s. 24-28.
 • Byt jako ratio recta speculabilium i podstawa wyróżnienia dziedziny poznania teoretycznego, w: Osoba i realizm w filozofii, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2002, s. 215-231.
 • Man - a Being Looking for the Source of Truth, w: Persona humana, Imago Dei et Christi in historia: Atti del Congresso Internazionale, Roma 6-8 settemb- re 2000, 2, a cura di M. M. Rosii, T. Rossi, Roma: Angelicum 2002, s. 123-136.
 • Religia wobec pseudoreligii, "Cywilizacja" (2003) nr 3, s. 16-21.
 • Bonum sequitur esse rei, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Qua- estiones disputatae de bono, de appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 185-198 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o dobru: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 21-22, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2019, s. 209-225).
 • Dobro bytu, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de bono, de appetitu boni et voluntate = Dysputy problemowe o dobru, o pożądaniu dobra i o woli, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 213-224 (pt. Byty jako nośniki dobra, w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o dobru: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 21-22, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2019, s. 245-259).
 • Koncepcja bytu a rozumienie człowieka, w: Błąd antropologiczny, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2003, s. 73-121.
 • Metafizyka jako specyficzny rodzaj poznania w kulturze zachodniej, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej 2003, s. 91-109.
 • O niespełnionym "proroctwie" o Europie, "Cywilizacja" (2003) nr 4-5, s. 16-19.
 • "Powszechna Encyklopedia Filozofii" w służbie studenta, dziennikarza i polityka, "Człowiek w Kulturze" 15 (2003), s. 123-136.
 • zapomnianej misji uniwersytetów europejskich, "Człowiek w Kulturze" 16 (2004), s. 49-57.
 • Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna, w: Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2004, s. 45-58.
 • Spór o przedmiot metafizyki realistycznej, w: Metafizyka w filozofii, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2004, s. 61-85.
 • Spór o przedmiot metafizyki realistycznej, "Edukacja Filozoficzna" 37 (2004), 37-52.
 • Osoba - rodzina - naród a Europa, "Człowiek w Kulturze" 17 (2005), s. 159-164.
 • Potrzeba kształcenia metafizycznego, w: Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2005, s. 33-43.
 • Transcendentalia i metafizyczne pierwsze zasady fundamentem racjonalnego poznania świata, w: Analogia w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin: PTTA 2005, s. 43-68.
 • Czy filozofia może być państwowa?, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2006, s. 45-60.
 • Koncepcja substancji w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, w: Substancja, natura, prawo naturalne, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2006, s. 89-119.
 • [Ojciec profesor Mieczysław A. Krąpiec], w: Niestrudzony sługa prawdy, red. M. Nawracała-Urban, Lublin: PTTA 2006, s. 80, 86, 99, 104-105, 107, 114, 122, 124-129, 154.
 • Ostateczna racja poznania bytów jednostkowych, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de ideis, de scientia Dei = Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 225-231.
 • Służba prawdzie służbą człowiekowi, w: Oblicza prawdy: Materiały z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 22 stycznia 2005, Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 2006, 27-40.
 • W rocznicę urodzin ojca prof. Mieczysława A. Krąpca, "Principia: Ekspres Filozoficzny" (2006) nr 39, s. 47-49.
 • W poszukiwaniu integralnego obrazu człowieka: (Dwie wielkie syntezy wiedzy o człowieku), w: Renesansowy ideał chrześcijaństwa: Źródła jedności narodów Europy, W. Sajdek, Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 13-56.
 • Wyodrębnianie metody poznawania bytów jednostkowych, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de ideis, de scientia Dei = Dysputy problemowe o ideach, o wiedzy Boga, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2006, s. 313-336.
 • Czyżby wracało stare? Uwagi do tekstu prof. Marka Styczyńskiego, "Principia: Ekspres Filozoficzny" (2007) nr 42, s. 48-50.
 • [Głos w dyskusji], w: Racjonalność w etyce: Normatywna moc prawdy, K. Krajewski, Lublin: Wyd. KUL 2007, s. 154-156, 162-161.
 • O ethosie i logosie współczesnego wychowawcy, w: 100 lat Salezjanów w Przemyślu (1907-2007), J. Gocko, K. Skałka, Przemyśl: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego 2007, s. 141-158.
 • O ethosie nauczyciela, "Forum Nauczycieli" (2007) nr 1, s. 3-14.
 • Przełom w dziejach polskiej filozofii: Koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 19 (2007), s. 73-97.
 • Źródła dehumanizacji współczesnej kultury i polityki: (Czytając teksty Jana Pawła II: "Pamięć i tożsamość" oraz "Przekroczyć próg nadziei"), w: Polityka a religia, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2007, s. 16-31.
 • Racjonalność w etyce a normatywna moc prawdy, w: Racjonalność w etyce: Normatywna moc prawdy, K. Krajewski, Lublin: Wyd. KUL 2007, s. 131-141.
 • Źródła różnorodnych koncepcji jedności bytowej człowieka, w: Dusza, umysł, ciało: Spór o jedność bytową człowieka, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2007, s. 71-96.
 • Dlaczego kreacjonizm?, w: Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2008, s. 41-91.Doskonaląca byty funkcja dobra-celu, w: Spór o cel: Problematyka celu i celowoś- ciowego wyjaśniania, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2008, s. 457-465.
 • Prawa rodziny - między treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym: W poszukiwaniu antropologiczno-metafizycznego fundamentu Karty Praw Rodziny, w: 25 lat Karty Praw Rodziny: Aktualność i wartość przesłania, W. Wieczorek, M. Brzeziński, Lublin: Polihymnia 2008, s. 24-42.
 • W jaki sposób dusza połączona z ciałem doznaje uczuć?, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de sensualitate, depassionibus animae = Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2008, s. 293-298 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o uczuciach: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 25-26, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2020, s. 345-351).
 • Zmysły a rozum: Problem wzajemnego odniesienia, w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de sensualitate, de passionibus animae = Dysputy problemowe o zmysłowości, o uczuciach, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2008, s. 341-345 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o uczuciach: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 25-26, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2020, s. 353-358).
 • Dlaczego byt istnieje, skoro nie musi? Zwrotny punkt w filozoficznym wyjaśnianiu świata, w: Filozofia o religii: Prace dedykowane siostrze profesor Zofii Józefie Zdybickiej, W. Dłubacz, Lublin: PTTA 2009, s. 233-254.
 • Dlaczego filozofia realistyczna? (Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem), w: Spór o rozu- mieniefilozofii, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2009, s. 27-50.
 • Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim, "Człowiek w Kulturze" 21 (2009-2010), 57-82.
 • Koncepcja współczesnej filozofii realistycznej - metafizyki: Od Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu do Mieczysława A. Krąpca, "Zeszyty Naukowe KUL" 52 (2009) nr 2, s. 83-94.
 • prof. Mieczysław Albert Krąpiec, czł. rzecz. PAN (1921-2008): Odszedł Mistrz. Nauczyciel wielu pokoleń polskich filozofów, "Biuletyn Informacyjny Oddziału PAN w Lublinie" 14 (2009), s. 132-135.
 • The Lublin Philosophical School (z M. A. Krąpcem), transl. H. McDonald, w: Metaphysik heute = Metaphysics today, T. Guz, E. Szczurko, L. Bruś- niak, Frankfurt am Main: P. Lang 2009, s. 167-209.Metaphysics in the Lublin Philosophical School (z M. A. Krąpcem), transl. H. McDonald, w: Metaphysik heute = Metaphysics today, hrsg. T. Guz, E. Szczurko, L. Bruśniak, Frankfurt am Main: P. Lang 2009, s. 133-165.
 • właściwą miarę sprawiedliwego działania, w: Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość, red. Piotr Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2009, s. 15-25.
 • Powszechna encyklopedia filozofii próbą ogarnięcia i systematyzacji filozofii: Układ dyscyplin i struktura filozofii realistycznej, w: Powszechna encyklopedia filozofii, 10: Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 885-887.
 • Rola filozofii w kształceniu humanistycznym, w: Edukacja katolicka: Szanse i zagrożenia, K. Bieliński, Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 2009, s. 72-86.
 • Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej, w: Gaudium in litteris: Księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, S. Janeczek, W. Bajor, M. M. Maciołek, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 665-677.
 • Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki dla filozofii nowożytnej, w: W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe 2009, s. 11-27.
 • Tajemnica zła, "Cywilizacja" (2009) nr 31, s. 22-31.
 • Z dziejów powstania "Powszechnej encyklopedii filozofii", w: Powszechna encyklopedia filozofii, 10: Suplement, Lublin: PTTA 2009, s. 863-880.
 • Z dziejów powstania "Powszechnej encyklopedii filozofii", w: Spór o rozumienie filozofii, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin: PTTA 2009, s. 281-299.
 • Casus cnoty wendety a terroryzm: Filozoficzna próba analizy terroryzmu, w: Terroryzm - dawniej i dziś, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2011, s. 7-19.
 • Czym jest sumienie? Analiza pierwszego artykułu kwestii "De conscientia", w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de synderesi, de conscientia = Dysputy problemowe o synderezie, o sumieniu, tłum. A. Białek, Lublin: Wyd. KUL 2010, s. 147-153 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2018, s. 165-173).
 • Czym jest syndereza? Analiza pierwszego artykułu kwestii "De synderesi", w: św. Tomasz z Akwinu (S. Thomae Aquinatis), Quaestiones disputatae de synderesi, de conscientia = Dysputy problemowe o synderezie, o sumieniu, tłum. A. Białek,Lublin: Wyd. KUL 2010, s. 93-101 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2018, s. 99-109).
 • Miejsce i rola uczuć w strukturze bytowej człowieka, w: Osoba i uczucia, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2010, s. 39-57 (oraz w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o uczuciach: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 25-26, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2020, s. 371-386).
 • Istota (bytu) w ujęciu Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Filozoficzne" 58 (2010) nr 1, s. 155-173.
 • Autorytet metafizyki realistycznej, "Człowiek w Kulturze" 22 (2011-2012), s. 33-44.
 • Czym i dla-kogo jest szczęście?, "Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" 3 (2011), s. 59-77.
 • Personalizm metafizyczny a personalizm Wincentego Granata, w: Współczesny fenomen osoby, K. Guzowski, G. Barth, Lublin: Wyd. KUL 2011, s. 47-60.
 • Problem prawdy w filozofii realistycznej, w: Spór o prawdę, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2011, s. 235-260.
 • Rola języka naturalnego w metafizyce realistycznej, "Roczniki Humanistyczne" 59 (2011) nr 8, s. 7-22.
 • Suwerenność i godność osoby ludzkiej a totalitaryzm, w: Totalitaryzm - jawny czy ukryty?, red. P. Jaroszyński [i in.], Lublin: Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" 2011, s. 107-115.
 • U źródeł narodzin nowożytnych ontologii, "Studia Philosophiae Christianae" 47 (2011) nr 1, s. 37-50.
 • Byt a dobro, w: Spór o dobro, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin: PTTA 2012, s. 33-51.
 • Metafizyka jako ancilla scientiae: (Nauki przyrodnicze: metafizyka - wiara), "Rocznik Teologii Katolickiej" 11 (2012) nr 1, 59-76.
 • Metafizyka osoby: Św. Tomasz z Akwinu, Mieczysław A. Krąpiec, Karol Wojtyła, w: Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka, nauk. P. S. Mazur, Kraków: Wyd. WAM 2012, s. 83-100.
 • Mieczysława A. Krąpca wkład w rozwój filozofii i kultury, w: W trosce o rozumienie człowieka, nauk. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień, Lublin: PTTA 2012, s. 209-218.
 • Substancja jako klucz do rozumienia metafizyki Arystotelesa: Od fizykalnego do metafizycznego pojęcia substancji, w: Substancja, M. Piwowarczyk, Wrocław: Wyd. UWr 2012, s. 9-29.
 • Homo Viator, "Człowiek w Kulturze" 23 (2013), s. 29-36.
 • Kreacjonizm filozoficzny, w: Jaki początek?, 1: Wiara i rozum o początku świata, red. R. Pietkiewicz, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2013, s. 69-118.
 • The Metaphysical Cognition of the Person, "Espuitu" (Barcelona) 58 (2013) nr 1, s. 361-372.
 • Piękno - zagubione transcendentale?, w: Spór o piękno, nauk. A. Maryniar- czyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2013, s. 63-82.
 • Spór o opóźnioną animację: Prawdziwy czy pozorny problem?, w: Wokół genezy człowieka: Studia i rozprawy, P. S. Mazur, Kraków: Wyd. WAM 2013, s. 55-90.
 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej, "Wychowawca" 5 (2013), s. 8-11.
 • Błąd metafizyczny i jego skutki w kulturze, w: Sztuka i realizm = Art and reality: Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL profesora Henryka Kieresia, T. Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta, Lublin: PTTA 2014, s. 499-522.
 • Bonum Sequitur Esse, "Studia Gilsoniana" 3 (2014), s. 335-345.
 • Cóż po filozofii św. Tomasza z Akwinu w czasach postmetafizycznych?, "Rocznik Tomistyczny" 3 (2014), s. 11-21.
 • Odkrycie natury bytów i jej wielorakie rozumienie, w: Spór o naturę ludzką, nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Lublin: PTTA 2014, s. 4767.
 • Osoba a wielokulturowość, "Człowiek w Kulturze" 24 (2014), s. 17-25.
 • Życie, działalność naukowo-dydaktyczna oraz posługa akademicka biskupa profesora Ignacego Deca, w: Misericordia et veritas, A. Tomko, t. 1, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2014, s. 27-40.
 • Źródła i skutki odrzucenia natury ludzkiej, w: Rewolucja genderowa, Z. Klafka, Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 2014, s. 25-38.
 • Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II, "Człowiek w Kulturze" 25 (2015), s. 27-41.
 • Analogiczna teoria znaczenia terminów językowych: Elementy metafizyki języka, "Roczniki Humanistyczne" 63 (2015) nr 8, s. 21-36.
 • Czym i dlaczego jest życie? Analizy metafizyczne, w: Spór o początek i koniec życia ludzkiego, nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Lublin: PTTA 2015, s. 65-115.The Lublin Philosophical School: Founders, Motives, Characteristics (z: M. A. Krąp- cem), transl. H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 4 (2015) nr 4, s. 405-422.
 • The Lublin Philosophical School: Historical Development and Future Prospects (z: M. A. Krąpiec), transl. H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 4 (2015) nr 4, s. 423-441.
 • Problem metody poznania realistycznego: Abstrakcja czy separacja?, w: Epistemologia, S. Janeczek, A. Starościc, Lublin: Wyd. KUL 2015, s. 77-100.
 • Stanąć na straży prawego sumienia, w: Obrońca prawdy: Materiały z konferencji: O prawdzie w życiu publicznym, Lublin: Fundacja Niepodległości 2015, s. 207-211.
 • Antropologiczne podstawy wychowania w przedszkolu katolickim: Kogo, dlaczego, w jakim celu wychowywać?, w: Katolickie wychowanie dziecka: Rodzina, przedszkole, Kościół, A. Kiciński, M. Opiela, Lublin: Wyd. KUL 2016, s. 11-24.
 • Antropologiczno-metafizyczne podstawy adekwatnej teorii wychowania w ujęciu twórców Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, "Polska Myśl Pedagogiczna" 2 (2016) nr 2, s. 103-115.
 • The Discovery of the Existence of the Absolute in Existential Metaphysics, H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 5 (2016) nr 4, s. 649-672.
 • Metaphysics in the Lublin Philosophical School (z: M. A. Krąpcem), transl. H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 5 (2016) nr 2, s. 391-427.
 • On the Transcendental Properties of Real Beings, H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 5 (2016) nr 2, s. 429-444.
 • Participation: "A Descending Road" of the Metaphysical Cognition of Being, H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 5 (2016) nr 4, s. 673-688.
 • Philosophical Creationism: Thomas Aquinas Metaphysics of "Creatio ex nihilo", "Studia Gilsoniana" 5 (2016) nr 1, s. 217-268.
 • Prawda o osobie ludzkiej źródłem i obroną tożsamości kultury Zachodu, "Człowiek w Kulturze" 26 (2016), s. 21-39.
 • Spór o rozumienie człowieka, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma, Lublin: PTTA 2016, s. 89-100.
 • Analogia i jej funkcja w poznaniu metafizycznym, w: Metafizyka, S. Janeczek, A. Starościc, t. 2, Lublin: Wyd. KUL 2017, s. 147-166.
 • Compositons of Being: Metaphysical andNon-Metaphysical Ways of Understanding and Discerning Them, tłum. H. McDonald, "Studia Gilsoniana" 6 (2017) nr 2, s. 269-286.
 • Metafizyczny status embrionu ludzkiego: W poszukiwaniu podstaw godności osoby ludzkiej, w: Wobec in vitro, J. Grzybowski, F. Longchamps de Berier, Kielce: Wyd. Jedność 2017, s. 173-205.
 • Metafizyka Arystotelesa - uniwersalny paradygmat filozofii, w: O metafizyce Arystotelesa: U podstaw filozofowania realistycznego, nauk. A. Maryniarczyk, N. Kunat, A. Pańpuch, Lublin: PTTA 2017, s. 103-123.
 • O posłudze i zadaniach Uniwersytetu na dziś: Mieczysława A. Krąpca koncepcja uniwersytetu, "Człowiek w Kulturze" 27 (2017), s. 67-80.
 • Wykład z metafizyki: Z dydaktyki metafizyki, w: Metafizyka, S. Janeczek, A. Starościc, t. 1, Lublin: Wyd. KUL 2017, s. 443-469.
 • ABC odbudowy cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej według Etienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca OP, "Człowiek w Kulturze" 28 (2018), s. 19-37.
 • Człowiek bez sumienia?, w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputy o sumieniu: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, przekł. A. Białek, Lublin: PTTA 2018, s. 283-300.
 • Czy św. Tomasz z Akwinu "ochrzcił" Arystotelesa?, w: Blask Christianitatis: Akademia Genius loci - zapis zgromadzonych materiałów, Poznań: Muzeum Archeologiczne 2018, s. 105-113.
 • Teoria kreacjonizmu jako punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka, w: Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu, nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, W. Daszkiewicz, Lublin: PTTA 2018, s. 55-82.
 • Trudne związki logiki z metafizyką, w: Logika, S. Janeczek, M. Tkaczyk, A. Starościc, cz. 2, Lublin: Wyd. KUL 2018, s. 9-32.
 • U podstaw rozumienia prawdy, w: św. Tomasz z Akwinu, Dysputa o prawdzie: Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1, przekł. A. Białek, wyd. 2, Lublin: PTTA 2018, s. 161-178.
 • "The Universal Encyclopedia of Philosophy": An Introduction, "Studia Gilsoniana" 7 (2018) nr 4, s. 545-548.
 • Bez prawdy (o dobru) nie ma miłości, w: Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa, M. Chmielewski, A. Flaga, Kraków: Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla 2019, s. 95-107.
 • Czy dusza ludzka jest płciowa? W poszukiwaniu prawdy o ludzkiej płciowości, "Seminare" 40 (2019) nr 3, s. 47-80.
 • Ewolucja czy kreacja?, "Ateneum Kapłańskie" 173 (2019) z. 3, s. 462-488.
 • Filozofia jako metafizyka w lubelskiej szkole filozoficznej, w: Lubelska szkoła filozoficzna: Historia - koncepcje - spory, A. Lekka-Kowalik, P. Gondek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019, s. 93-110 (Philosophy as Metaphysics in the Lublin Philosophical School, w: The Lublin Philosophical School: History - Concepts - Disputes (ebook), ed. A. Lekka-Kowalik, P. Gondek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2020, s. 101-119).
 • Kłopoty z rozumieniem natury, w: Genius vitae: Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, S. Janeczek, Z. Wróblewski, A. Starościc, Lublin: Wyd. KUL 2019, s. 211-229.
 • Metafizyka ogniskową filozofii realistycznej: Mieczysława A. Krąpca wkład do filozofii współczesnej, w: Spór o metafizykę: W10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz- -Plisiecki, Lublin: PTTA 2019, s. 295-306.
 • O realistycznej metafizyce: Od Arystotelesa do Krąpca i z powrotem, w: Spór o metafizykę: W10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki, Lublin: PTTA 2019, s. 73-90.
 • "Parvus error inprincipio magnus est infine": Thomas Aquinas’sReinterpretation of the Understanding of Being and Essence as the Basis for the Discovery of the First Cause as "Ipsum Esse", "Roczniki Filozoficzne" 67 (2019) nr 4, s. 27-51.
 • Pierwszy polski metafizyk: Mieczysława A. Krąpca koncepcja współczesnej metafizyki realistycznej, w: Pierwszy polski metafizyk, A. Maryniarczyk, P. Gondek, K. Stępień, Lublin: PTTA 2016, s. 27-60 (oraz w: Spór o metafizykę: W10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP, red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki, Lublin: PTTA 2019, s. 307-337).
 • Pulchrum sequitur esse rei: U źródeł transcendentalności piękna, "Ethos" 32 (2019) nr 3, s. 49-67.
 • Rola filozofii greckiej w budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji Europy, w: Geniusz Europy: Cykl poświęcony cywilizacji europejskiej, A. Stempin, Poznań: Muzeum Archeologiczne 2019, s. 109-119.
 • The Dispute over Delayed Animation: When Does a Human BeingBegin?, "Studia Gilsoniana" 9 (2020) nr 3, s. 423-465.
 • Dyktatura nowoczesności w filozofii, w: Kim jest człowiek? Współczesne debaty antropologiczne, nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, Lublin: PTTA 2020, s. 159-174.
 • Is the Human Soul Sexed? In Search for the Truth on Human Sexuality, "Studia Gilsoniana" 9 (2020) nr 1, s. 87-142.
 • Metaphysical Creationism and the Paradoxes of Evolutionary Theism: A Contribution to the Discussion within Contemporary Thomism, "Roczniki Filozoficzne" 68 (2020) nr 4, s. 169-198.
 • Mały błąd na początku wielkim jest na końcu, "Rocznik Tomistyczny" (2020) (w druku).
 • From Standardization to Abstractionalization of Language: Problems Arising in Translating Realistic Metaphysics Text, "Roczniki Humanistyczne" 68 (2020) z. 8, s. 47-56.

 

 

 

 

 

Autor: Opracowanie Agata Szymaniak, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2021, godz. 18:36 - Andrzej Zykubek