Prace doktorskie

 1. Mgr Danuta Kreft, Specyfika filozofowania w szkole lubelskiej, Lublin 1996 (rec. ks. prof. dr hab. M. Krąpiec, ks. prof. dr hab. E. Morawiec).
 2. Mgr Krzysztof Paczos MIC, Kwestia obiektywności praw ekonomicznych na przykładzie teorii Adama Smitha, Lublin 1997 (rec. ks. dr hab. I. Dec, prof. dr hab. Legutko, o. prof. dr hab. M. Krąpiec).
 3. Mgr Piotr Stanisław Mazur, Podstawy wyróżnienia umysłowej władzy poznawczej człowieka i jej nazw w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1998 (rec. o. prof. dr hab. M. A. Krąpiec, ks. prof. dr hab. E. Morawiec).
 4. Mgr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Podstawy koncepcji sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1999 (rec. ks. prof. dr hab. I. Dec, o prof. dr hab. M. A. Krąpiec).
 5. Mgr Paweł Skrzydlewski, Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 1999 (rec. prof. dr hab. T. Kwiatkowski, o. prof. dr hab. M. A. Krąpiec).
 6. Mgr Stefan Klemczak, Dola ludzka w „Boskiej komedii" czyli dialektyka i metafizyka dosiężnej podróży Dantego, Lublin 1999 (rec. prof. dr hab. W. Stróżewski, o. prof. dr hab. M. Krąpiec);
 7. Mgr Piotr Iwański, Koncepcja filozofii ks. Piotra Chojnackiego, Lublin 1999/2000 (rec. ks. prof. dr hab. S. Wielgus, ks. prof. dr hab. E. Morawiec).
 8. Ks. mgr Jan Jankowski, Epistemiczno-metafizyczne postawy koncepcji społeczeństwa otwartego Karla R. Poppera, Lublin 2002 (rec. prof. dr hab. H. Kiereś, prof. dr hab. H. Jakuszko).
 9. Ks. mgr Peter Fotta, Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii realistycznej, Lublin 2002 (rec. prof. dr hab. H. Kiereś, ks. dr hab. Ignacy Dec).
 10. mgr Paweł Furdzik OCD, Kontemplacja jako przejaw najdoskonalszego życia osobowego człowieka w ujęciu świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2003 (rec. s. prof. Z. J. Zdybicka, ks. prof. dr hab. E. Morawiec).
 11. mgr Tomasz Duma, Gallusa Mansera teoria aktu i możności jako podstawa rozumienia tomizmu, Lublin 2004 (rec. ks. prof. dr hab. E. Morawiec, prof. dr hab. Henryk Kiereś).
 12. mgr Imrich Degro, Problem ludzkiej wolności i jej granice w ujęciu św. Tomasza z Akwiniu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2004 (rec. ks. Jan Sochoń, dr hab. Włodzimierz Dłubacz).
 13. Mgr Paweł Gondek, Problem celowości w filozofii Arystotelesa, Lublin 2004 (rec. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, ks. prof. Edmund Morawiec).
 14. mgr Marko Rozkos, Antropologiczno-metafizyczne podstawy zależności prawa stanowionego od prawa naturalnego w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława A. Krąpca, Lublin 2005, ss.367 (rec. prof. dr hab. Marek Piechowiak Uniwersytet Zielona Góra, prof. dr hab. Wł. Dłubacz KUL );
 15. Mgr Teresa Bojarska-Szot, Tomasza z Akwinu koncepcja jakości działaniowych (habitus operativi), Lublin 2005, ss. 186, (rec. prof. Feliks Krause, Uniwersytet Gdański, prof. H. Kiereś);
 16. Mgr Zbigniew Pańpuch, Arete jako sposób spełniania się człowieka według Platona i Arystotelesa, Lublin 2005, s. 423 (rec. prof. Dobrochna Krynicka-Siury, prof. P. Jaroszyński).
 17. Mgr Arkadiusz Gudaniec, Paradoks miłości bezinteresownej. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu. Lublin 2005, s.255 (rec. ks. prof. Edmund Morawiec, prof. H. Kiereś).
 18. 18.S. Mgr Gabriela Sarnikowa, Praktyka cnót jako droga doskonalenia życia osobowego człowieka w ujęciu Jacka Woronieckiego, Lublin 2005, ss. (rec. ks. bp. prof. I Dec PAT - Wrocław, prof. Henryk Kiereś KUL).
 19. Ks. Mgr Wojciech Gretka, Teoria aktu i możności w wyjaśnianiu dynamizmu osoby ludzkiej w ujęciu Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i Mieczysława Alberta Krąpca, Lublin, ss. 228 (rec. ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec, prof. dr hab. Henryk Kieres).
 20. Mgr Katarzyna Stępień, Spór o podstawy racjonalności prawa. Analiza wybranych stanowisk. Lublin 2006, ss. 236 (rec. dr hab. Marek Piechowiak UZ, o. prof. Mieczysław A. Krąpiec).
 21. Ks. mgr Andrzej Jastrzębski, Koncepcja personalizmu szkoły bostońskiej. Bordena Parekera Bowne'a próba przezwyciężenia naturalizmu i materialistycznego ewolucjonizmu w rozumieniu człowieka. Lublin 2006, ss.222 (rec. prof. H. Kiereś, ks. prof. B. Gacka UKSW).
 22. Mgr Wojciech Daszkiewicz, Tomasza z Akwinu koncepcja intuicji intelektualnej i jej rola w poznawaniu rzeczywistości, Lublin 2007, ss.295 (rec. prof. Wł. Dłubacz KUL, ks. prof. Edmund Morawiec UKSW).
 23. Mgr. Katarzyna Trębicka, Poznanie samego siebie w aktach refleksji intelektualnej w ujęciu św. Tomasza z Akiwnu, Lublin 2008, ss.202, (rec. Ks. Prof. Edumund Morawiec UKSW, prof. Henryk Kiereś KUL).
 24. Mgr Katarzyna Kowalska (Suchenia), Johna Rawlsa Koncepcja bezstronnej sprawiedliwości jako zasady organizującej prawy ład społeczny. Studiu z podstaw filozofii prawa, Lublin 2008, ss.200, (rec. Ks. Ryszard Moń UKSW, prof. P. Jaroszyński KUL).
 25. mgr Czesław Karwot, Człowiek jako system względnie izolowany w ujęciu Romana Ingardena. Studium z metafizyki człowieka, Lublin 2009 (rec. Prof. H. Kiereś, ks. Prof. T. Biesaga).
 26. mgr Anna Nowakowska, Metafizyczno-antropologiczne implikacje New Age. Lublin 2010 (rec. Dr hab. prof. KUL Robert Ptaszek, ks. dr hab. Prof. UKSW Mazanka).
 27. Tomasz Mioduszewki, Spór o podstawy poznania realistycznego w lubelskiej szkole filozoficznej, Lublin 2011, (rec. Ks. prof. dr hab. Paweł Mazanka UKSW, prof. dr hab. Henryk Kiereś).
 28. Anna Spikowska, Wyznaczniki natury ludzkiej i sposób jej aktualizacji w ujęciu sw. Tomasza z Akwinu, Lublin 2011 (rec. Dr hab. K. Wroczyński, bp prof. dr hab. Ignacy Dec).
 29. mgr. Grzegorz Szumera, Metafizyczne podstawy i konsekwencje creatio ex nihilo. Studium filozoficznej argumentacji na podstawie Summa contra Gentiles, Lublin 2013, ss. 209, (rec. Ks. prof. P. Mazanka UKSW, prof. Wł. Dłubacza, KUL).
 30. Emil Ragan, Transcendencja osoby w ujęciu Mieczysława A. Krąpca i Karola Wojtyły, Lublin 2013 (rec. Prof. dr hab. Piotr Mazur, prof. dr hab. Henryk Kiereś).
 31. Reet Otsason, Sw. Tomasza z Akwinu hipoteza anima separata jako podstawa do wyjaśniana aktów osobowych człowieka, Lublin 2013 (rec. prof. dr hab. Artur Andrzejuk, dr hab. Wanda Bajor prof. KUL).
 32. Grzegorz Frejlich – Erica L. Mascala koncepcja otwartości bytu Lublin 2014(rec. Prof. Wł. Dłubacz, ks. prof. Paweł Mazanka).
 33. mgr Jakub Wozinski, Antropologiczne podstawy Murraya Rothbarda teorii działania, Lublin 2015, ss. 187 (rec. Dr hab. Piotr Mazur AI Karków, dr hab. J. Kłos pof. KUL).
 34. mgr Alina Kruszewicz-Kowalewska, Antropologiczno-metafizyczne podstawy godności osoby ludzkiej w filozofii św. Tomasza z Akwinu i Immanuela Kanta, Lublin 2015, ss.231 (rec. Dr hab. Henryk Kiereś prof. KUL, ks. dr hab. Jerzy Tupikowski PAT Wrocław).

Autor: Andrzej Maryniarczyk
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:43 - Andrzej Zykubek