Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1. Podstawy biologii komórki  30 E/5 30 E/5 dr Andrzej Zykubek
 2. Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej   15  E/4  -  - dr Elżbieta Stefaniak
 3.  Geografia i geologia  -  -  30  E/4 dr Zbigniew Borkowski
 4.  Matematyczne podstawy nauk przyrodniczych cz. 1  -  -  15  Zbo/3 dr Monika Hereć 
 5.  Wprowadzenie do filozofii przyrody  30  E/6  -  - ks. dr Dariusz Dąbek
6.  Logika  15  Zbo/3  15  E/4 ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL 
 7.  Historia filozofii starożytnej  30  E/4  -  -  dr Anna Palusińska
 8.  Historia filozofii średniowiecznej  -  -  30  E/4 dr Anna Palusińska
 9.  Etyka ogólna  30  Zbo/3  30  E/3 dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
    Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Podstawy biologii komórki   30  Z 30 Z dr Justyna Herda
 2. Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej   30  Z  -  - mgr Anna Stachniuk
 3.  Matematyczne podstawy nauk przyrodniczych cz. 1  -  -  15  Z  dr Monika Hereć
 4.  Logika  30  Z  30  Z  mgr Anna Sobczyk
 5.  Technologia informacyjna  30 Z/2  30  Z/2 mgr Rafał Korkosz / mgr Anna Starościc
 Przedmioty kształcenia ogólnego (obowiązkowe)      
1.  Język łaciński (lektorat) 30 Z/2 30 Z/2 SPNJO
 2.  Język łaciński (egzamin)  -  -  -  E/1  SPNJO
 3.  Język obcy nowożytny (student powinien rozpocząć naukę języka obcego przynajmniej od poziomu A2)  30  Z/1  30  Z/1  SPNJO
 Wychowanie fizyczne      
1. Wychowanie fizyczne  30  Z 30 Z/1 SWFiS
 ROK II     
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1.  Fizyka z elementami biofizyki  30  E/4 - -  dr Monika Hereć
 2.  Nauki o Wszechświecie  -  -  30  E/3 ks. dr Jacek Golbiak
 3.  Matematyczne podstawy nauk przyrodniczych cz. 2  15  E/4  -  - dr Monika Hereć 
 4.  Filozofia przyrody nieożywionej  30  E/4  30  E/3 ks. dr Jacek Golbiak
 5.  Filozofia przyrody ożywionej  30  E/4  30  E/3 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 6.  Historia filozofii nowożytnej  30  E/4  -  - dr Maksymilian Roszyk
 7.  Historia filozofii współczesnej  - -  30  E/3 prof. dr hab. Piotr Gutowski
 Ćwiczenia obowiązkowe      
 1.  Fizyka z elementami biofizyki 30 Z - - dr Monika Hereć 
 2.  Pracownia fizyczna  -  -  30  Z/2 dr Monika Hereć 
 3.  Nauki o Wszechświecie  -  -  30  Z mgr Diana Ciszewska 
 4.  Matematyczne podstawy nauk przyrodniczych cz. 2  15  Z  -  -  dr Monika Hereć
 5.  Filozofia przyrody nieożywionej  30  Z  30  Z mgr Jakub Dziadkowiec
 6.  Filozofia przyrody ożywionej  30  Z  30  Z  mgr Anna Dutkowska
 7.  Pracownia informatyczna  30  Z/2  30  Z/2 mgr Anna Starościc
 Lektoraty obowiązkowe      
 1.  Język obcy nowożytny 30 Z/1 30 Z/1 SPNJO
 2. Język obcy nowożytny  (egzamin)  -  - - E/1  SPNJO
    Proseminarium do wyboru (należy wybrać jedno) 
1. Nauki o życiu   - - 30 Z/2 dr Zuzanna Kieroń
 2. Nauki o Ziemi i Wszechświecie   - -  30  Z/2 ks. dr Dariusz Dąbek
 ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYM PROSEMINARIUM 
 Zajęcia związane z proseminarium pn. Nauki o życiu      
1. Ekologia i ochrona środowiska (wykład)  -  - 30 E/3  dr Andrzej Zykubek
 2. Ekologia i ochrona środowiska (zajęcia terenowe)  - -  30 Z  mgr Franciszek Szpinda
 Zajęcia związane z proseminarium pn. Nauki o Ziemi i Wszechświecie      
 1. Mechanika i elektrodynamika klasyczna (wykład)  -  -  30 E/3 dr Monika Hereć 
 2.  Mechanika i elektrodynamika klasyczna (ćwiczenia)  - -  30 Z ks. mgr Adam Ziółkowski 
 Przedmioty do wyboru

Student II r. jest zobowiązany wybrać z listy znajdującej się wpo wykazie zajęć III roku studiów takie przedmioty dodatkowe, które nie są obowiązkowe w ramach zajęć związanych z wybranym proseminarium. Liczba punktów uzyskiwanych za wybrane przedmioty powinna dopełniać wymaganą liczbę punktów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 

Wybór zajęć należy skonsultować z P.T. Pracownikiem naukowym prowadzącym proseminarium.

Informacja o uwarunkowaniu uczestnictwa podana jest w opisie przedmiotów. Ćwiczenia do wykładu stanowią integralną część przedmiotu.
 ROK III
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1. Biogeochemia  - - 15 E/2 prof. dr hab. Andrzej Kuczumow
 2.  Historia nauk przyrodniczych i techniki  30  E/3  30  E/3 dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL 
 3.  Ewolucjonizm  30  E/2  -  - dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 4.  Filozofia przyrodoznawstwa  15  E/2  -  - ks. dr Dariusz Dąbek
 5.  Metafizyka - Ontologia  30  Zbo/2  30  E/2 ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 6.  Teoria poznania - Epistemologia  30  E/2  -  -  dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
 Ćwiczenia obowiązkowe      
1. Filozofia przyrodoznawstwa  15 Z - - mgr Anna Starościc

Seminarium licencjackie 

      Należy wybrać jedno zgodnie z wybranym wcześniej proseminarium.

Studenci, którzy uczestniczyli w proseminarium ""Nauki o życiu"" mogą uczestniczyć w jednym spośród następujących seminariów licencjackich: "Biologia teoretyczna i ewolucjonizm", "Biofilozofia", "Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska". Studenci, którzy uczestniczyli w proseminarium "Nauki o Ziemi i Wszechświecie" mogą uczestniczyć w jednym spośród następujących seminariów licencjackich: "Fizyka teoretyczna", "Filozofia kosmologii", "Filozofia przyrody nieożywionej".

1.  Biologia teoretyczna i ewolucjonizm  30 Zbo/2 30  Zbo/2 zawieszone
 2.  Biofilozofia  30  Zbo/2  30  Zbo/2  zawieszone
 3.  Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska  30  Zbo/2  30  Zbo/2  dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 4.  Fizyka teoretyczna  30  Zbo/2  30  Zbo/2  zawieszone
 5.  Filozofia kosmologii  30  Zbo/2  30  Zbo/2  zawieszone
 6.  Filozofia przyrody nieożywionej  30  Zbo/2  30  Zbo/2 zawieszone
 7.  Praca licencjacka i egzamin dyplomowy  -  -  - Zbo/10 prowadzący sem. licencjackie
 ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYM SEMINARIUM LICENCJACKIM      
      Zajęcia obowiązkowe związane z wybranymi seminariami licencjackimi: "Biologia teoretyczna i ewolucjonizm", "Biofilozofia" albo "Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska". 
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem      
 1. Astrobiologia  30  E/3  30  Z/3 dr Andrzej Zykubek
 2.  Biologia molekularna i genetyka  30  E/3  30  Z/3  dr Andrzej Zykubek
 3.  Hydrochemia i hydrobiologia  30  E/2  -  -  dr Andrzej Zykubek
 4.  Filozofia biologii  30  Zbo/2 30  E/2 dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 Ćwiczenia obowiązkowe      
1.  Astrobiologia  30 Z 30  Z ks. mgr Jerzy Rąpała
 2.  Biologia molekularna i genetyka  30  Z  30  Z  ks. mgr Łukasz Michoń
 3.  Ewolucjonizm  30  Z  - -  dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 Translatoria obowiązkowe      
1.  Tłumaczenia obcojęzycznych tekstów z nauk o życiu  15 Zbo/1 15 Zbo/1 dr Zuzanna Kieroń
 Zajęcia obowiązkowe związane z wybranymi seminariami licencjackimi: "Fizyka teoretyczna", "Filozofia kosmologii" lub "Filozofia przyrody nieożywionej"      
 Wykłady obowiązkowe z egzaminem      
1. Fizyka relatywistyczna   30 E/3 - - ks. dr Jacek Golbiak
 2.  Kosmologia przyrodnicza  30  Zbo/3  30  E/3  ks. dr Jacek Golbiak
 3.  Filozofia kosmologii  30

 Zbo/3

 30  E/4 ks. dr Dariusz Dąbek
 Ćwiczenia obowiązkowe      
1. Fizyka relatywistyczna   30 Z - - ks. mgr Artur Przechowski
 2.  Kosmologia przyrodnicza  30  Z  30  Z  ks. mgr Adam Ziółkowski
 3.  Filozofia kosmologii  30  Z  30  Z mgr Rafał Korkosz
 4.  Podstawy programowania i systemy operacyjne  45  Z/3  30  Z/2 mgr Przemysław Grądzki
 Translatoria obowiązkowe      
1. Tłumaczenia obcojęzycznych tekstów z nauk o Ziemi i Wszechświecie  15 Zbo/1 15 Zbo/1 mgr Anna Starościc
 Przedmioty do wyboru

Student II lub III roku jest zobowiązany wybrać z poniższej listy takie przedmioty dodatkowe, które nie są obowiązkowe w ramach zajęć związanych z wybranym proseminarium lub seminarium licencjackim.

Liczba punktów uzyskiwanych za wybrane przedmioty powinna dopełniać wymaganą liczbę punktów.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS. 

 

Wybór zajęć należy skonsultować z P.T. Pracownikiem naukowym prowadzącym proseminarium (na II roku studiów) lub seminarium licencjackie (na III roku studiów).

Informacja o uwarunkowaniu uczestnictwa podana jest w opisie przedmiotów. Ćwiczenia do wykładu stanowią integralną część przedmiotu.    
1. Astrofizyka (konwersatorium) - - 30 Z/3 zawieszone
 2. Astrobiologia (wykład)  30  E/3  30  E/3 dr Andrzej Zykubek
 3. Astrobiologia (ćwiczenia)  30  Z  30  Z ks. mgr Jerzy Rąpała
 4.  Biologiczne podstawy ochrony środowiska (konwersatorium)  -  -  30  Z/2 zawieszone
 5.  Biologia molekularna i genetyka (wykład)  30  E/3  30  E/3  dr Andrzej Zykubek
 6.  Biologia molekularna i genetyka (ćwiczenia)  30  Z  30  Z  ks. mgr Łukasz Michoń
 7.  Ekologia i ochrona środowiska (wykład)  -  -  30  E/4  dr Andrzej Zykubek
 8.  Ekologia i ochrona środowiska (zajęcia terenowe)  -  -  30  Z mgr Franciszek Szpinda
 9.  Ewolucjonizm (ćwiczenia)  30  Z/1  -  - dr hab. Józef Zon, prof. KUL
 10.  Fizyka relatywistyczna (wykład)  30  E/3  -  -  ks. dr Jacek Golbiak
 11. Fizyka relatywistyczna (ćwiczenia)   30  Z  -  -  ks. mgr Artur Przechowski
 12.  Hydrochemia i hydrobiologia (wykład)  30  E/2  -  -  dr Andrzej Zykubek
 13.  Kosmologia przyrodnicza (wykład)  30  Zbo/3  30 E/3  ks. dr Jacek Golbiak
 14. Kosmologia przyrodnicza (ćwiczenia)  30  Z  30  Z ks. mgr Adam Ziółkowski
 15.  Mechanika i elektrodynamika klasyczna (wykład)  -  -  30 E/4  dr Monika Hereć
 16.  Mechanika i elektrodynamika klasyczna (ćwiczenia)  -  -  30  Z  ks. mgr Adam Ziółkowski
 17. Metody matematyczne w fizyce i kosmologii (wykład) (cz. I)   -  -  30  E/4 zawieszone
 18.  Metody matematyczne w fizyce i kosmologii (ćwiczenia) (cz. I)  -  -  30  Z zawieszone 
 19.  Metody matematyczne w fizyce i kosmologii (wykład) (cz. II)  30 E/4  -  -  zawieszone
 20.  Metody matematyczne w fizyce i kosmologii (ćwiczenia) (cz. II)  30  Z  -  -  zawieszone
 21.  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (wykład)  30 E/3  -  - zawieszone
 22.  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (ćwiczenia)  15 Z  - -  zawieszone
 23.  Filozofia biologii (wykład)  30 Zbo/2 30 E/2 dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL
 24.  Filozofia kosmologii (wykład)  30 Zbo/3 30 E/4  kd. dr Dariusz Dąbek
25.  Filozofia kosmologii (ćwiczenia) 30 Z 30 Z mgr Rafał Korkosz
26. Filozofia ochrony środowiska (wykład) 30 E/3 - -  dr Zuzanna Kieroń
 27.  Antropologia filozoficzna (wykład)  - - 30 E/2 dr Arkadiusz Gudaniec
 28.  Ogólna metodologia nauk (wykład) 30 E/4  -  - dr Monika Walczak
 29.  Ogólna metodologia nauk (ćwiczenia)  30  Z  - - mgr Łukasz Cięgotura
 30.  Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)  -  - 30 E/4  ks. dr Dariusz Dąbek
 31. Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)   - - 30  Z mgr Anna Starościc
 32.  Informatyczna analiza danych (wykład) 30 E/3  -  - zawieszone
 33.  Informatyczna analiza danych (ćwiczenia) 30  Z  -  -  zawieszone
 34.  Logiczne podstawy informatyki (wykład)  30 E/2  - - zawieszone
 Uwaga: studiujący Przyrodoznawstwo i Filozofię Przyrody mogą brać udział w fakultatywnych kursach pedagogicznych z zakresu nauczania przyrody i/lub filozofii (programy tych kursów znajdują się w oddzielnych dokumentach). Koordynatorem kursu pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania przyrody jest dr Andrzej Zykubek, a do nauczania filozofii - dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.      

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2013, godz. 09:12 - Ewa Grygierzec