Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady ogólnouniwersyteckie
 1. Biblia – istota i rola w kulturze   30 E/2 - - ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy

Seminaria magisterskie

(należy wybrać jedno seminarium)

 1.

Seminarium dyplomowe

 30 Zbo/5 30 Zbo/5  

 
Obowiązkowe konwersatoria pozakierunkowe dla osób posiadających

licencjat z filozofii

 1.

 

Zagadnienia współczesnej nauki

 

 30  Z/3  -  -

dr hab. Józef Zon

 2. Teologia dla filozofów - - 30  Z/2

 

ks. dr Grzegorz Baran

 3.  Kognitywistyka z elementami psychologii  -  -  30  Z/2

 

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

 

Obowiązkowe zajęcia uzupełniające z filozofii dla osób nieposiadających
licencjatu z filozofii

 

 1. Zagadnienia i kierunki filozofii  -  -  60  Z/4

dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL

 2. Wprowadzenie do filozofii klasycznej  30  Z/3  - -

dr Zbigniew Pańpuch

 

Obowiązkowe zajęcia kierunkowe

 

 1. Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych 30  Z/3 - - dr Wojciech Daszkiewicz
  2.  Technika dyskusji filozoficznej   - 30 

 Z/3

 
Ścieżki tematyczne: należy wybrać Grupę A Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura lub Grupę B Filozofia przyrody i Filozofia nauki       

Grupa A: Konwersatoria z grupy Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura

(semestr I: należy uzyskać 17 ECTS: należy zaliczyć 180 godz. w tym 150 godz. W formie Z/3 ECTS i 30 godz. w formie Zbo/2 ECTS, semestr II: należy uzyskać 15 ECTS: należy zaliczyć 180 godz. w tym 90 godz. w formie Z/3 ECTS i 90 godz. w formie Zbo/2 ECTS).

  1. 

Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych

 

30  Zbo/Z   - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 2.

Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych

 

30  Zbo/Z   dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 3.

 

Filozofia antyczna jako terapia

 

30  Zbo/Z - dr Anna Palusińska
 4.

Księga Pisma i Księga Natury w filozofii średniowiecznej

 

 -  - 30  Zbo/Z  prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 5. 

 

Możliwe światy 

 

 30  Zbo/Z  - dr hab. Marek Lechniak
6.

Filozofia na usługach nowoczesnych technologii

 

- - 30 Zbo/Z dr hab. Piotr Kulicki
7.

 

Nauka, społeczeństwo, wartości

 

- - 30 Zbo/Z dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
8. 

 

Główne koncepcje prawdy

 

30 Zbo/Z - - dr Marek Piwowarczyk
9. 

 

Filozoficzne teorie osoby

 

- - 30 Zbo/Z dr Arkadiusz Gudaniec
10.

 

Główne nurty w filozofii prawa

 

- - 30 Zbo/Z dr hab. Krzysztof Wroczyński
11.

Geneza religii-antropologia religii-"logika" nawrócenia

 

30 Zbo/Z - - ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
12.

 

Problem substancji i natury bytu

 

30 Zbo/Z - - ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk

Grupa A: Translatoria do wyboru z grupy Filozofia: Świat-Człowiek-Kultura

(należy wybrać jedno translatorium)       

 1. Translatorium filozoficznych tekstów łacińskich   -  - 30  Z/3  dr Arkadiusz Gudaniec
2. Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych - - 30 Z/3 dr Piotr Szałek
Grupa B: Konwersatoria z grupy Filozofia przyrody i Filozofia nauki       
 1.

Kosmologia filozoficzna i biofilozofia

 

 30 Z/3  30  Z/3  dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 2.

 

Filozofia matematyki 

 

30  Zbo/2  30  Z/3  dr Bożena Czernecka-Rej
 3.

 

Filozofia fizyki i kosmologii 

 

30  Zbo/2  30  Z/2  ks. dr Jacek Golbiak
 4.

 

Filozofia biologii 

 

30  Zbo/2  30  Z/2  dr hab. Marian Wnuk
5.

Elementy matematyki i metamatematyki

 

30 Zbo/2 30 Z/3 dr hab. Piotr Kulicki
6.

 

Kosmologia i kosmogeneza

 

30 Z/2 - - ks. dr Jacek Golbiak
7.

 

Biogeneza

 

30 Z/2 - -  dr hab. Marian Wnuk
8.

 

Antropogeneza

 

- - 30 Z/2 dr hab. Józef Zon
9.

 

Neuronauka kognitywna

 

30 Z/2 - - dr Justyna Herda
Grupa B: Translatorium z grupy Filozofia przyrody i Filozofia nauki       
1. 

 

Teksty z filozofii przyrody 

 

 - 30  Z/3  dr hab. Józef Zon
Zamiast 30 godz.zajęć konwersatoryjnych z Grupy A lub z Grupy B student może wybrać 30 godz. z grupy wykładów gościnnych w języku angielskim (w skali całego roku akademickiego) z poniższej listy lub z listy zajęć do wyboru przewidzianych dla studentów studiów I lub III stopnia. Za zaliczenie w formie Zbo student otrzymuje 2 ECTS, za zaliczenie w formie Z student otrzymuje 3 ECTS.        
Grupa A, Grupa B: Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
 1.

 

Rev. S. Kaminski Memorial Lectures

 

 -  -  30 Zbo/Z   
 2.

 

Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures

 

 -  -  30 Zbo/Z   
 3.

 

Karol Wojtyla Memorial Lectures

 

- - 30 Zbo/Z  

 

Grupa A: Seminaria do wyboru       

 1. Etyka   30  Zbo 30 Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 2. Problemy i historia etyki   30 Zbo   30  Zbo  ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
 3.  Etyka szczegółowa 30   Zbo  30  Zbo s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 4. Filozofia społeczna i polityczna   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Jan Kłos, prof. KUL 
 5. Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Agnieszka Kijewska 
 6. Historia filozofii nowożytnej 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Przemysław Gut
 7. Historia filozofii współczesnej   30  Zbo  30  Zbo prof. dr hab. Piotr Gutowski
 8. Historia filozofii w Polsce   30  Zbo  30  Zbo ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 9. Historia filozofii indyjskiej 30 Zbo 30 Zbo zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 10. Logika   30  Zbo  30  Zbo ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
 11. Filozoficzne podstawy sztucznej inteligencji  30  Zbo  30  Zbo zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 12. Logika filozoficzna 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Marek Lechniak
 13.  Podstawy informatyki  30 Zbo  30  Zbo  dr hab. Zdzisław Dywan, prof. KUL
 14. Podstawy informatyki 30 Zbo 30 Zbo dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Ogólna metodologia nauk  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL 
 16.  Metodologia filozofii  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL 
17. Teoria poznania: Filozofia umysłu   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL
 18. Teoria poznania   30  Zbo 30  Zbo dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL 
 19. Metafizyka i antropologia filozoficzna   30  Zbo  30  Zbo ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk 
 20.  Filozofia prawa i praw człowieka  30  Zbo  30  Zbo dr hab. Krzysztof Wroczyński 
 21. Filozofia Boga i filozofia społeczeństwa   30  Zbo  30  Zbo dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 22. Filozofia religii   30  Zbo  30  Zbo zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 23. Filozofia kultury   30  Zbo  30  Zbo  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 24.  Filozofia sztuki  30  Zbo  30  Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015

Grupa B: Seminaria do wyboru

       

 1.

 

Biofilozofia

 

30 Zbo 30 Zbo dr hab. Marian Wnuk
 2.

 

Biologia teoretyczna i ewolucjonizm

 

30 Zbo 30 Zbo dr hab. Józef Zon
 3.

 

Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska

30 Zbo 30 Zbo  dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 4.

 

Filozofia kosmologii

 

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.

 

Filozofia nauk przyrodniczych

 

30 Zbo 30 Zbo

zawieszone w roku akademickim 2014/2015

 

 6.

 

Filozofia przyrody nieożywionej

 

30 Zbo 30 Zbo zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
7.

 

Kosmologia współczesna

 

30 Zbo 30 Zbo  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 ROK II     
 Wykłady ogólnouniwersyteckie      
1. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II  30 E/2 - - ks. dr Maciej Hułas
Wykłady do wyboru
       

Należy wybrać w porozumieniu z promotorem 180 godz. (15 punktów ECTS) z listy zajęć do wyboru, w tym 90 godz. zaliczyć z oceną (Z lub E) oraz 90 godz. bez oceny (Zbo).

Zaliczenie zajęć z oceną w wymiarze 30 godz. = 3 ECTS, zaliczenie zajęć bez oceny w wymiarze 30 godz. = 2 ECTS.

Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.
 1. Wykłady lub lektoraty zaliczone z oceną   30 E lub Z 60 E lub Z  
 2.

 Pozostałe wykłady do wyboru

 

 30  Zbo  60  Zbo  
     Wykłady pozakierunkowe do wyboru
Należy wybrać jeden z podanych niżej.
 1.  Informatyka  30 E/2 - - dr hab. Piotr Kulicki
 2.  Etnologia  30  E/2  -  -  dr Agnieszka Żuk

       Translatorium do wyboru

W uzgodnieniu z promotorem należy wybrać jedno translatorium. Translatorium w danym roku jest prowadzone w języku wybranym przez uczestników

1.  Translatorium filozoficznych tekstów łacińskich  30  Z/4 - - dr Arkadiusz Gudaniec
 2. Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych   30 Z/4  -  - dr hab. Jan Kłos, prof. KUL

       Seminarium magisterskie

(seminarium dyplomowe wybrane na I roku)

 1.

 Seminarium dyplomowe

30 Zbo/7  30 Zbo/10  
 Lista seminariów znajduje się w programie I roku Grupa A: Seminaria do wyboru          
       Praca magisterska
   Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego -  10 -  10  
 LISTA ZAJĘĆ DO WYBORU     
 Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.      
 Wykłady     
 1.  Wybrane zagadnienia z myśli filozoficznej Karola Wojtyły / Jana Pawła II  15 Zbo 15 Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 2. Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych   30  Zbo/E - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3.  Wybrane zagadnienia z etyki współczesnej  30  Zbo/E  -  - dr Wojciech Lewandowski
 4.  Wybrane zagadnienia z historii doktryn społecznych i politycznych  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 6. Wybrane zagadnienia z historii filozofii średniowiecznej: Koncepcja ratio w filozofii średniowiecznej   -  - 30 Zbo/E   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 7. Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej   30  Zbo/E  - - dr hab. Przemysław Gut
 8. Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej   -  -  30 Zbo/E   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 9. Wybrane zagadnienia z historii filozofii w Polsce   30  Zbo/E  -  - ks. prof. dr hab. Stanisłąw Janeczek
 10.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii chińskiej  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 11. Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej  -  -  30  Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 12 Wybrane zagadnienia z logiki formalnej   -  -  30 Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 13. Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej   30  Zbo/E  -  -  dr Bożena Czernecka-Rej
 14.  Wybrane zagadnienia z podstaw informatyki  30  Zbo/E  -  - dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Wybrane zagadnienia z teorii poznania  -  -  30  Zbo/E dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
 16.  Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu i języka  -  -  30  Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 17. Wybrane zagadnienia z metodologii nauk i semiotyki - -  30 Zbo/E   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
18. Selected Topics in Ethics of Science
(Wybrane zagadnienia z etyki nauki - wykład w j. ang.) 
 -  -  30 Zbo/E  dr hab. Ewa A. Lekka-kowalik, prof. KUL
 19. Selected Topics in Analytical Philosophy (Wybrane zagadnienia z filozofii analitycznej - wykład w j. ang.)   30 Zbo/E   -  - dr Rafał Wierzchosławski
 20.  Wybrane zagadnienia z metodologii filozofii i nauk społecznych  -  -  30  Zbo/E dr Rafał Wierzchosławski
 21.  Wybrane zagadnienia z metafizyki  30  Zbo/E -  - ks. dr Tomasz Duma
 22.  Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej  -  - 30 Zbo/E   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 23. Wybrane zagadnienia z filozofii Boga  - -  30  Zbo/E dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 24.  Wybrane zagadnienia z filozofii religii  30  Zbo/E  -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 25. Wybrane zagadnienia z filozofii sztuki   -  -  30  Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 26. Selected Topics in Philosophy of Culture  -  -  30  Zbo/E dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 27.  Selected Topics in Philosophy of Culture: Philosophy of Education (Wybrane zagadnienia z filozofii kultury: Filozofia edukacji - wykład w j. ang.)  30  Zbo/E  -  -  dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 28. Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka i prawa   30  Zbo/E  -  - dr Katarzyna Stępień
 29. Filozoficzne podstawy przyrodoznawstwa   -  -  30  Zbo/E zawieszony w roku akademickim 2014/2015
 30.  Dydaktyka filozofii (osoby zaliczające wykład na ocenę zobowiązane są do zaliczenia ćwiczeń Dydaktyka filozofii)  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
       Gościnne wykłady monograficzne do wyboru (w j. angielskim)
 1. Rev. S. Kamiński Memorial Lectures (Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego) - -  30 Zbo/E  
 2. Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures (Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego)   -  -  30  Zbo/E  
 3. Karol Wojtyła Memorial Lectures   - - 30 Zbo/E  
Zajęcia ćwiczeniowe      
Konwersatoria      
1. Doktryna Jana Pawła II  15  Z  15 Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 2.  Teoria działania  15  Z  15  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3.  Filozofia gospodarki  -  -  30  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Prakseologia  30  Z  -  - dr hab. Przemysław Gut
 5.  Sztuka retoryki  -  -  30  Z dr Imelda Chłodna-Błach
 Ćwiczenia     
 1. Metodologia nauk społecznych  - -  30 Z dr hab. Rafał Wierzchosłąwski
 2.  Elementy programowania w języku PL/SQL  -  -  30  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 3.  Filozofia religii  30  Z  -  - ks. dr Marek Słomka
 4.  Nauki pomocnicze historii filozofii  -  - 30  Z dr hab. Wanda Bajor
 5.  Dydaktyka filozofii (Studenci realizujący specjalizację
nauczycielską z filozofii mogą odbyć te
zajęcia na roku II)
30 Z 30 Z  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 Lektoraty do wyboru     
 1. Język grecki dla filozofów I  30 Z  30 Z dr Andrzej Stefańczyk
 2.  Sanskryt I  30  Z  30  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 3.  Sanskryt II  30  Z  -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Język grecki dla filozofów II  30  Z  -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Język łaciński dla filozofów II  30  Z  - -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015

 

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 18:51 - Andrzej Zykubek