Plan studiów pierwszego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
1. Wprowadzenie do filozofii 30 E/4 - -  dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
 2. Logika 15  Zbo/4 15 E/5 ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
 3. Historia filozofii starożytnej  30   E/6  - - prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 4. Historia filozofii średniowiecznej -  -  30  E/5  prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
 5. Metafizyka – Ontologia   30  Zbo/4  15  E/7  ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 6. Antropologia filozoficzna   15  Zbo/3  30  E/5 dr Arkadiusz Gudaniec
 7. Etyka ogólna  30  Zbo/3  15  E/5  ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Ćwiczenia obowiązkowe
1. Logika  30  Z  30  Z mgr Marcin Czakon
 2.  Historia filozofii starożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych  30  Z  -  - dr Andrzej Stefańczyk
 3. Historia filozofii średniowiecznej   -  -  30  Z dr Andrzej Stefańczyk
 4. Metafizyka – Ontologia i kolokwium tekstów filozoficznych   30  Z  30  Z ks. dr Tomasz Duma
 5.  Antropologia filozoficzna 15  Z  30  Z dr Katarzyna Stępień
 6.  Etyka ogólna  30  Z  30  Z dr Kazimierz Krajewski
 7.  Technologia informacyjna  30  Z/2  - -  
Lektoraty obowiązkowe
1.  Język łaciński dla filozofów  60 Z/2 30 Z/1 dr Andrzej Stefańczyk
 2.  Język nowożytny
(student powinien rozpocząć naukę języka nowożytnego przynajmniej od poziomu A2)
 30 Z/1 30  Z/1  SPNJO
Wychowanie fizyczne 
 1. Wychowanie fizyczne  30 Zbo/1 30 Zbo/1  SWFiS
 ROK II     
    Wykłady obowiązkowe
 1. Ogólna metodologia nauk   30 E/3 - - dr hab. Agnieszka Lekka-kowalik, prof. KUL
 2. Elementy metodologii filozofii   -  -  15  E/3 dr Piotr Lipski
 3. Teoria poznania – Epistemologia   30  Zbo/3  15  E/4 dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL 
 4. Etyka szczegółowa   30  Zbo/3  15  E/3  s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
 5. Historia filozofii nowożytnej   45  E/6  -  - dr hab. Przemysław Gut
 6.  Historia filozofii współczesnej  -  -  45  E/6 prof. dr hab. Piotr Gutowski
 7.  Teoria mnogości  15  Zbo/4  15  E/5 ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL 
Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Ogólna metodologia nauk   30  Z -  -  ks. dr Robert Kublikowski
 2.  Elementy metodologii filozofii  -  -  30  Z  
 3.  Teoria poznania - Epistemologia  30  Z  30  Z mgr Paweł Laufer
 4.  Etyka szczegółowa  15  Z  30  Z mgr Klara Czuba
 5.  Historia filozofii nowożytnej i kolokwium tekstów filozoficznych  30  Z  -  - mgr Jacek Jarocki
 6.  Historia filozofii współczesnej i kolokwium tekstów filozoficznych  -  -  30  Z  dr Maksymilian Roszyk
 7. Teoria mnogości  -  -  15  Z ks. mgr Krzysztof Jaworski
 Lektoraty obowiązkowe
 1. Język łaciński dla filozofów 30 E/2 - - dr Andrzej Stefańczyk
 2.  Język nowożytny 30 Z/1 30 Z/1 SPNJO
 3.  Język nowożytny (egzamin) - - -  E/2 SPNJO
      ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBORU 
Należy wybrać przedmioty specjalizacyjne: seminarium, wykłady, ćwiczenia. Informacja o uwarunkowaniu uczestnictwa jest podana w opisie przedmiotów. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.       
       Proseminarium
 1. Proseminarium -  - 30 Z/2  
       Wykłady

Należy uzyskać 5 punktów ECTS, w tym 3 ECTS w zakresie dyscypliny odpowiadającej seminarium.

[60 godz, w tym 1 egzamin]

 1. Bioetyka  30  Zbo/2 lub
E/3
- - dr Wojciech Lewandowski
 2. Elementy metodologii badań historii filozofii  30  Zbo/2 lub
E/3
 -  - dr hab. Wanda Bajor
 3.  Zastosowania logiki w informatyce  30  Zbo/2 lub
E/3
 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Wprowadzenie do metafizyki Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu  30  Zbo/2 lub
E/3
 -  - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL
 Ćwiczenia, lektoraty     
 Należy uzyskać 7 punktów ECTS, w tym 3 ECTS w zakresie dyscypliny odpowiadającej seminarium.      
1. Historia etyki  30  Zbo/2 lub
Z/3
 - - dr Jacek Frydrych
 2.  Etyka społeczna  -  -  30  Zbo/2 lub
Z/3
 
 3.  Filozoficzne teksty łacińskie  30  Zbo/2 lub
Z/3
 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Język grecki dla filozofów  -  -  30  Zbo/2 lub
Z/3
dr Andrzej Stefańczyk
 5.  Algebra abstrakcyjna z elementami logiki  30  Zbo/2 lub
Z/3
 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 6. Programowanie baz danych   -  -  30  Zbo/2 lub
Z/3
 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 7.  Teksty starożytne i średniowieczne
z antropologii filozoficznej
 -  -  30  Zbo/2 lub
Z/3
dr Arkadiusz Gudaniec
 8.  Teksty z filozofii religii  30  Zbo/2 lub
Z/3
 -  - mgr Sławomir Podraza
 ROK III     
  Wykłady obowiązkowe     
 1. Filozofia Boga   30 E/4 - -  dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL
 2. Filozofia religii   -  -  45  E/4  ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
 3.  Historia filozofii w Polsce  30  E/5  -  - ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 4.  Filozofia przyrody  - -  30  E/3  dr Justyna Herda
 Ćwiczenia obowiązkowe      
1. Filozofia Boga  15  Z - - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 2.  Historia filozofii w Polsce i
kolokwium tekstów filozoficznych
 15 Z  - - mgr Patrycja Burba
 Wykłady podstawowe     
 Należy wybrać dwa wykłady w uzgodnieniu promotorem i uzyskać 5 punktów ECTS. W przypadku, gdy ćwiczenia są wymagane do danej formy zaliczenia, punkty ECTS podano przy odpowiedniej formie zaliczenia wykładu.      
 1.

Etyka społeczna i polityczna

(osoby zaliczające wykład na
ocenę zobowiązane są do
zaliczenia ćwiczeń Doktryny polityczno-prawne)

 - -  30 Zbo/2 lub
E/3 
 dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
 2.

Teoria systemów dedukcyjnych

(osoby zaliczające wykład na
ocenę zobowiązane są do
zaliczenia ćwiczeń Teoria systemów dedukcyjnych) 

 15  Zbo/2 lub
Z/3
 -  - dr Bożena Czernecka-Rej
 3.  Podstawy informatyki (osoby zaliczające wykład na ocenę
zobowiązane są do zaliczenia
ćwiczeń Podstawy informatyki)
 30  Zbo/2 lub
E/3
 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Podstawy estetyki (osoby zaliczające wykład na ocenę
zobowiązane są do zaliczenia
ćwiczeń Podstawy estetyki)
 30  Zbo/2 lub
E/3
 -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Filozofia prawa i praw człowieka
(osoby zaliczające wykład na ocenę
zobowiązane są do zaliczenia
ćwiczeń Filozofia prawa i praw
człowieka)
 -  -  30  Zbo/2 lub
E/3
dr hab. Krzysztof Wroczyński
 6. Filozofia kultury  30  Zbo/1 lub
E/2
 -  -  dr Imelda Chłodna-Błach
 Ćwiczenia do wykładów podstawowych      
 1.  Podstawy informatyki  15  Z - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 2. Teoria systemów dedukcyjnych  30 Z     dr Bożena Czernecka-Rej
 3.  Filozofia prawa i praw człowieka - -  15  Z dr Katarzyna Stępień
 4.  Podstawy estetyki  15  Z  -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Doktryny polityczno-prawne  -  -  15  Z mgr Damian Maziarz
 Translatoria do wyboru
(w uzgodnieniu z promotorem należy wybrać jedno)    
 1. Translatorium tekstów etycznych   30 Z/5 30  Z/5 zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 2.  Translatorium tekstów historycznych  30 Z/5  30 Z/5 dr Anna Głąb
 3.  Translatorium tekstów logicznych, epistemologicznych, metodologicznych  30  Z/5  30  Z/5  dr Rafał Wierzchosławski
 4.  Translatorium tekstów metaficzycznych i antropologicznych  30  Z/5  30  Z/5 dr Arkadiusz Gudaniec
 SEMINARIUM LICENCJACKIE
Należy wybrać jedno seminarium dyplomowe
1. Seminarium licencjackie  30 Zbo/4 30 Zbo/5 -
    Seminaria licencjackie do wyboru   
 1. Etyka, etyka szczegółowa, etyka społeczna i polityczna  30 Zbo/4  30 Zbo/5  dr Wojciech Lewandowski
 2. Logika - teoria poznania - metodologia  30  Zbo/4  30  Zbo/5 dr hab. Marek Lechniak
 3.  Metafizyka, antropologia, filozofia
Boga i religii, filozofia kultury i sztuki, filozofia praw człowieka
 30  Zbo/4  30  Zbo/5  dr Katarzyna Stępień
 4.  Historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej, w Polsce  30  Zbo/4  30  Zbo/5 dr Anna Palusińska
 Zajęcia z listy zajęć do wyboru
Zaliczenie zajęć z oceną w wymiarze 15 godz. = 1 ECTS, 30 godz. = 2 ECTS.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS. Za zaliczenie zajęć z listy zajęć do wyboru (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty) należy uzyskać liczbę punktów zgodną z powyższą zasadą, w tym co najmniej 75 godzin zajęć ćwiczeniowych (ćwiczenia, konwersatoria i lektoraty). Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.      
 Praca licencjacka     
   Praca licencjacka i przygotowanie
do egzaminu dyplomowego
- 5 - 5  
 PONADTO:
Praktyki zawodowe zgodnie z REGULAMINEM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW FILOZOFII KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Wymiar praktyk: 3 tygodnie. Obowiązek zaliczenia nie później niż do końca VI semestru studiów (przed złożeniem pracy dyplomowej).      
  Praktyki zawodowe   3 tyg. 1      
 Uwaga: Studiujący Filozofię mogą brać udział w fakultatywnym kursie pedagogicznym z zakresu „filozofii” (program tego kursu znajduje się w oddzielnym dokumencie). Studenci filozofii, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu filozofii zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w jego programie dla Instytutu Filozofii Teoretycznej. Koordynatorem fakultatywnego kursu pedagogicznego dla studentów Wydziału Filozofii KUL dającego uprawnienia do nauczania filozofii (edukacji filozoficznej) w szkołach gimnazjalnych i licealnych jest dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.      
 Studenci filozofii, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu innego przedmiotu jako specjalności dodatkowej zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w programie tego kierunku.      
 LISTA ZAJĘĆ DO WYBORU     
 Uwaga! Niektóre wykłady wymagają zaliczenia skorelowanych z nimi ćwiczeń.      
 Wykłady     
 1.  Wybrane zagadnienia z myśli filozoficznej Karola Wojtyły / Jana Pawła II  15 Zbo 15 Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 2. Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych   30  Zbo/E - - zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 3.  Wybrane zagadnienia z etyki współczesnej  30  Zbo/E  -  - dr Wojciech Lewandowski
 4.  Wybrane zagadnienia z historii doktryn społecznych i politycznych  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 6. Wybrane zagadnienia z historii filozofii średniowiecznej: Koncepcja ratio w filozofii średniowiecznej   -  - 30 Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 7. Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej   30  Zbo/E  - - dr hab. Przemysław Gut
 8. Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej   -  -  30 Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 9. Wybrane zagadnienia z historii filozofii w Polsce   30  Zbo/E  -  - ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek
 10.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii chińskiej  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 11. Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej   -  -  30  Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 12 Wybrane zagadnienia z logiki formalnej   -  -  30 Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 13. Wybrane zagadnienia z logiki filozoficznej  30  Zbo/E  -  - dr Bożena Czernecka-Rej
 14.  Wybrane zagadnienia z podstaw informatyki  30  Zbo/E  -  - dr hab. Piotr Kulicki
 15.  Wybrane zagadnienia z teorii poznania  -  -  30  Zbo/E dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
 16.  Wybrane zagadnienia z filozofii umysłu i języka  -  -  30  Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 17. Wybrane zagadnienia z metodologii nauk i semiotyki  - -  30 Zbo/E   zawieszone w roku akademickim 2014/2015
18. Selected Topics in Ethics of Science
(Wybrane zagadnienia z etyki nauki - wykład w j. ang.) 
 -  -  30 Zbo/E  dr hab. Ewa A. Lekka-Kowalik, prof. KUL
 19. Selected Topics in Analytical Philosophy (Wybrane zagadnienia z filozofii analitycznej - wykład w j. ang.)   30 Zbo/E   -  - dr hab. Rafał Weirzchosławski
 20.  Wybrane zagadnienia z metodologii filozofii i nauk społecznych  -  -  30  Zbo/E  dr Rafał Wierzchosławski
 21.  Wybrane zagadnienia z metafizyki  30  Zbo/E -  -  ks. dr Tomasz Duma
 22.  Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej  -  - 30 Zbo/E  zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 23. Wybrane zagadnienia z filozofii Boga  - -  30  Zbo/E dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 24.  Wybrane zagadnienia z filozofii religii  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015 
 25. Wybrane zagadnienia z filozofii sztuki   -  -  30  Zbo/E zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 26. Selected Topics in Philosophy of Culture  -  -  30  Zbo/E dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL 
 27.  Selected topics in philosophy of culture: Philosophy of education (Wybrane zagadnienia z filozofii kultury: Filozofia edukacji - wykład w j. ang.)  30  Zbo/E  -  - dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 28. Wybrane zagadnienia z filozofii praw człowieka i prawa   30  Zbo/E  -  -  dr Katarzyna Stępień
 29. Filozoficzne podstawy przyrodoznawstwa   -  -  30  Zbo/E zawieszone w roku akademicki 2014/2015
 30.  Dydaktyka filozofii (osoby zaliczające wykład na ocenę zobowiązane są do zaliczenia ćwiczeń Dydaktyka filozofii)  30  Zbo/E  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
       Gościnne wykłady monograficzne do wyboru (w j. angielskim)
 1. Rev. S. Kamiński Memorial Lectures (Wykłady im. ks. Stanisława Kamińskiego) - -  30 Zbo/E  
 2. Rev. J. Woroniecki Memorial Lectures (Wykłady im. O. Jacka Woronieckiego)   -  -  30  Zbo/E  
 3. Karol Wojtyła Memorial Lectures   - - 30 Zbo/E

 

 

Zajęcia ćwiczeniowe      
Konwersatoria      
1. Doktryna Jana Pawła II  15  Z  15 Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 2.  Teoria działania  15  Z  15  Z  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3.  Filozofia gospodarki  -  -  30  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Prakseologia  30  Z  -  - dr hab. Przemysław Gut
 5.  Sztuka retoryki  -  -  30  Z dr Imelda Chłodna-Błach
 Ćwiczenia     
 1. Metodologia nauk społecznych  - -  30 Z  dr Rafał Wierzchosławski
 2.  Elementy programowania w języku PL/SQL  -  -  30  Z  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3.  Filozofia religii  30  Z  -  -  dr Marek Słomka
 4.  Nauki pomocnicze historii filozofii  -  - 30  Z dr hab. Wanda Bajor
 5.  Dydaktyka filozofii (Studenci realizujący specjalizację
nauczycielską z filozofii mogą odbyć te
zajęcia na roku II)
30 Z 30 Z  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 Lektoraty do wyboru     
 1. Język grecki I dla filozofów  30 Z  30 Z  dr Andrzej Stefańczyk
 2.  Sanskryt I  30  Z  30  Z zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 3.  Sanskryt II  30  Z  -  - zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 4.  Język grecki II dla filozofów  30  Z  -  -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015
 5.  Język łaciński II dla filozofów  30  Z  - -  zawieszone w roku akademickim 2014/2015

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, godz. 18:50 - Andrzej Zykubek